Cartography - MZ350P03Z
Title: Kartografie
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2012 to 2017
Semester: winter
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Is pre-requisite for: MZ350P17Z
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)
Cartography. Classification of maps and scales.
Mathematical cartography: co-ordinate systems, projections, distortion.
Principles of geodesy, photogrammetry and remote sensing.
Generalization, map symbols, colours, letters.
Map content: hypsometry, planimetry, geographical names.
Thematic cartography: thematic maps, representation methods.
Map-related presentations.
Map editing and compilation. Map reproduction.
Computer cartography. Measurement on maps.
Contemporary maps and atlases. History of cartography.

References

- Robinson, A. H. et al.: Elements of Cartography. New York. 1995. 674 p.

- Čapek, R. et al.: Geographic Cartography (in Czech). Praha. 1992. 366 p.

- Basic cartography for students and technicians. Amsterdam. 1984-1988. 2 vol. 350 p.

- Neumann, J.: Enzyklopaedisches W_rterbuch Kartographie in 25 Sprachen. Műnchen. 1997. 586 p.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)

Literatura

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie - vizualizace

prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP.

Voženílek, V. (2001): Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství

UP.

Čapek, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. Praha, SPN.

Hojovec, V. (1985): Kartografie. Praha, STNL.

Novák, V., Murdych, Z. (1990): Kartografie a topografie. Praha, SPN.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)

 

Podmínkou získání zápočtu je správné vypracování 5 map, které jsou zadány postupně v průběhu semestru, a zároveň získání dostatečného množství bodů za mapy a další úkoly zadávané v průběhu semestru. Předmět je ukončen písemnou zkouškou sestávající se z tvorby mapy a teoretických otázek.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Iveta Šuráňová (07.10.2013)

Kartografie: dělení, instituce, literatura. Mapa: plán a mapa, měřítko, druhy map, postup a

zpracování map. Matematická kartografie: souřadnicové systémy, klasifikace kartografických

zobrazení; jednoduchá, obecná a geodetická zobrazení; zkreslení. Generalizace a vyjadřovací

prostředky: druhy generalizace, mapové značky, diagramy, barva, písmo. Obsah map:

doplňkové a konstrukční prvky; výškopis a polohopis a metody jejich znázorňování na

mapách, geografická jména, umísťování popisu do map. Tematická kartografie: metody

znázorňování tematického obsahu, klasifikace tematických map. Mapám příbuzná znázornění:

prostorová znázornění, rovinná znázornění. Redigování a kartografické zpracování map:

redakční příprava, sestavitelský originál, vydavatelský originál. Reprodukce map: sazba,

fotografické a kopírovací práce, tisk map, reprografie. Počítačová kartografie: digitalizace,

báze dat, GIS, zpracování dat, výstupní jednotky. Užití map: orientace podle mapy, praktické

čtení různých druhů map, hodnocení map, měření na mapách, morfometrické charakteristiky.

Kartografická díla současnosti: mnohalistové mapy světa, mapové soubory, zahraniční

a československé atlasy, topografické mapy, mapy pro veřejnost, péče o mapy. Dějiny

kartografie: kartografie starověku, středověku a novověku; staré mapy našich zemí.

Podmínky ukončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je správné vypracování 5 map, které jsou zadány postupně

v průběhu semestru. Předmět je ukončen písemnou zkouškou sestávající se z tvorby mapy a

teoretických otázek.