Geomorphology - MZ330P51
Title: Geomorfologie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2009 to 2015
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ330P100
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (25.10.2019)
The lectures inform students about the basic laws of the origin and evolution of the Earths relief, about rock weathering, about both the internal and external morphogenetic processes and about landforms originated by their activities. Practical training is aimed at selected work methods of field interpretation work in geomorphology, and that under the form of student graphical papers, at presentation of samples and slides showing surface relief forms and types: object, division, development and methods of geomorphology, relief as a system and a part of the sphere of physical geography, the basic laws of the evolution of the Earths surface, structural and climatic geomorphology, morphostructure and morphosculpture, weathering processes, geomorphic value of rocks, structural and dynamic geomorphology of ocean and sea beds and of dry land, endogenic and exogenic morphogenetic processes and landforms originated by their activity, principal types of Earth relief.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)

Demek J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia Praha, 476 p.

Demek J., Zeman J. (1979): Typy reliéfu Země. Academia Praha, 327 p.

Horník S. a kol. (1986): Fyzická geografie, díl II. - SPN Praha, (geomorfologie str. 13-108).

Studentům je také předávána aktuální doporučená literatura a další studijní materiály o pokrocích v geomorfologii a fyzické geografii.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)

Podmínka ukončení: úspěšné vykonání ústní zkoušky.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (16.12.2019)

1. Předmět, rozdělení, vývoj a metody geomorfologie. Reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry.

2. Základní zákonitosti vývoje zemského povrchu. Reliéf jako výsledek působení vnitřních a vnějších sil.

3. Koncepce uniformity a aktualismu v geomorfologii. Problematika stáří v geomorfologii.

4. Strukturní a klimatická geomorfologie. Morfostruktura a morfoskulptura.

5. Zvětrávací procesy. Geomorfologická hodnota hornin.

6. Strukturní a dynamická geomorfologie dna oceánů, moří a povrchu souší.

7. Endogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Orogeneze.

8. Diastrofismus, vulkanismus, průvodní jevy morfotektoniky.

9. Exogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Kryogenní, glaciální, nivační a periglaciální procesy a tvary vzniklé jejich činností.

10. Svahové, fluviální, eolické, marinní, limnické a krasové procesy a tvary.

11. Organogenní a antropogenní morfogentické procesy a tvary.

12. Hlavní typy reliéfu Země a jejich vývoj v mladším kenozoiku.

13. Opakování dílčích témat jako příprava ke zkoušce.