SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2012/2013
   Login via CAS
Scientific paradigm and its changes - MS720P203
Title: Vědecké paradigma a jeho proměny
Guaranteed by: Department of Philosophy and History of Science (31-107)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2011 to 2013
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Teacher(s): prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Attributes: Modul Ostatní předměty
Incompatibility : MS720P35Z, MS720P352, MS720P353
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: GAJDOS (12.09.2003)
Development of biological ideas from archaic period towards the present; pre-scientific ideas of archaic cultures; origins of biology in the antiquity; biology in the Middle ages, of Renaissance, Baroque, and the Enlightenment; "romantic" biology at the beginning of 19th century; national schools: German, English, and French biology; establishment of genetics, microbiology, and ethology; role of paradigms and paradigm change in sciences; role of the history of science.;

Literature:
Komárek S.(1997): Dějiny biologického myšlení.Praha,Vesmír.
Komárek S.(2000): Příroda a kultura. Praha, Vesmír.
Jahn I.(1998): Geschichte der Biologie. Jena,Fischer.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (22.11.2011)

Komárek S.(1997): Dějiny biologického myšlení.Praha,Vesmír.

Komárek S.(2008): Příroda a kultura. Praha, Academia.

Komárek S.(2008): Člověk a příroda v zrcadle biologie. Praha, Academia.

Jahn I.(1998): Geschichte der Biologie. Jena,Fischer.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (22.11.2011)

Zkouška se koná písemně v rozsahu dvou standardních vyučovacích hodin (90min.), celkem 8 otázek z probírané látky - viz sylabus

Syllabus - Czech
Last update: GAJDOS (12.09.2003)

Sylabus:

1.Pojem paradigmatu, interpretace, vědecké a mimovědecké chápání světa a jejich specifika,myšlení v polárních protikladech a jeho úskalí

2.Fenomén jazyka, lidská specifika v této oblasti, evoluce jazyků, vztah jazyka a smyslového vnímání,problém redukce a redukcionismu.

3.Metafora a poezie, příběhovost a mýtus, historický a evoluční proces

4.Sociomorfní, biomorfní a technomorfní modelování, chápání světa skrze jejich prizmata.

5.Nauky a jejich nositelé, pojem ekleziomorfní struktury, jejich činnost v archaických i nových společnostech,

jejich psychologické kořeny a specifika,fenomén byrokratické správy paradigmatu

6.Význam dějin vědy pro sebereflexi jednotlivého oboru a pochopení statu quo, dějiny vědy jakožto střídání paradigmat, význam sociomorfních projekcí pro pochopení biologických koncepcí

7.Chápání biologických jevů u lovecko-sběračských národů a raných agrárních civilizací, chápání biologických jevů u starých civilizací Předního a Dálného východu

8.Zrod biologie jako vědecké disciplíny v antickém Řecku a její pokračování v Římě, biologické myšlení ve středověku u Byzantinců, Arabů a v Evropě

9.Renesanční botanická a zoologická kompendia, propojení biologie a medicíny,anatomické a biologické teorie

10.Biologické myšlení baroka a osvícenství, nástup mechanicismu a Descartovský obrat, teorie preformace, vznik klasifikací a mikroskopické techniky

11.Francouzské biologické myšlení 18. A 19. století, vznik lamarckismu, teorie kataklysmat, typologické myšlení, morfologie a paleontologie

12.Německá "romantická" biologie první poloviny 19.století a její pokračování v embryologii, německé autonomistické škole a etologii

13.Anglická biologická škola, vznik darwinismu a jeho pozdější osudy v podobě neodarwinismu.

14.Vztah vědy a ideologie, popř.politiky, vliv chodu "velkých" dějin na tvářnost biologie, příklad lysenkismu a sociobiologie

Entry requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (05.04.2012)

nejsou specifikovány

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html