SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2012/2013
   Login via CAS
Law and state management - MO550P32B
Title: Právo a státní správa
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2007 to 2015
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Petr Kužvart
Teacher(s): JUDr. Petr Kužvart
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)

P?íslušné právní normy

Drobník, Damohorský, Zákony k ochran? ŽP, Beck Praha 1997

Cingoš, Praktikum z práva ŽP, PF MU Brno, 1996

Ryska, Právo pro st?ední školy,Fortuna , Praha 1994

Damohorský, Právní úprava ochrany ŽP v ?R, Institut hl.m. Prahy, 1995

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (08.02.2017)

Požadavky k zápočtu: složení zápočtového textu - písemný (20 otázek, 40 bodů, kdo dosáhne 30 a více, složil s úspěchem)

Ke zkoušce, jež je ústní - musí být oba zápočty (ze zimního i letního semestru). Jinak zkoušku nelze vykonat.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (08.02.2017)

Základy teorie státu a práva

Ústavní základy ?R

Státní právo a správní ?ád

Trestní právo a zákon o p?estupcích

Postavení a význam práva životního prost?edí

Základní pojmy práva životního prost?edí, zákon o životním prost?edí

Organiza?ní zajišt?ní ochrany životního prost?edí

Ekologicko - právní odpov?dnost

EIA, hygienické služba a další speciální státem organizované ?innosti k ochran? ŽP

Územní plánování a stavební ?ád, základy pozemkového práva

Právní úprava ochrany ovzduší

Právní úprava ochrany vod a vodního hospodá?ství

Právní úprava ochrany p?dy, základy horního práva

Právní úprava ochrany lesa a lesního hospodá?ství

Právní úprava ochrany p?írody a krajiny

Právní úprava ochrany živo?išstva a rostlinstva

Právní úprava nakládání s odpady

Právní úprava ochrany p?ed specifickými zdroji ohrožení ŽP

Právní úprava pé?e o kulturní pamatky

Mezinárodn? právní ochrana ŽP

Evropská unie a právní úprava ochrany

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html