Nature Conservation and Landscape Protection - MO550P10
Title: Ochrana přírody a krajiny
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2011 to 2013
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Teacher(s): prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (26.01.2012)
Bakalářská přednáška seznamuje posluchače s úvodem do problematiky ochrany přírody. Nejprve je ochrana přírody zařazena do širšího vědního a společenského rámce a jsou probrány hlavní mezníky její historie. Dále probereme ochranářsky relevantní poznatky z oblastí ekologie, geologie, paleoekologie a biogeografie a navážeme představením hlavních faktorů ohrožujících biodiverzitu ve světě i v ČR. Potom se budeme věnovat nejdůležitějším přístupů k ochraně přírody a jejímu praktickému fungování, interakcím klíčových hráčů na tomto poli a institucionálnímu zajištění. Následuje legislativní blok seznamující s aplikací zákona na ochranu přírody a krajiny České republiky, představení jeho základních částí (obecná ochrana, zvláštní druhová ochrana, zvláštní územní ochrana, transpozice legislativy EU) a jeho srovnání s obdobnými předpisy v zahraničí. V závěru se studenti seznámí s mezinárodní ochranou přírody: sítěmi chráněných území, důležitými úmluvami a dalšími předpisy. Součástí kurzu je prezentace a obhajoba samostatných prací řešených v rámci cvičení. Při výuce i zkoušení se předpokládá, že studenti disponují znalostmi z ekologie, botaniky a zoologie na úrovni základních přednášek, které na PřF UK tyto obory pokrývají. V případě, že tomu tak není, platí důrazné doporučení si tyto znalosti doplnit, ať už absolvováním příslušných předmětů či samostudiem.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (28.09.2014)
  • účast na cvičeních v rozsahu daném fakultními předpisy
  • vypracování samostatného úkolu v kvalitě požadové vyučujícím
  • prezentace samostatného úkolu na cvičeních
  • diskuse s prezentujícími na cvičeních
  • splnění ústní zkoušky