Field course of petrology - MG440T04U
Title: Terénní cvičení z petrologie
Czech title: Terénní cvičení z petrologie
Guaranteed by: Institute of Petrology and Structural Geology (31-440)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2011 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, C [DS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (09.10.2023)
Terénní cvičení má formu exkurzí na vybrané zajímavé lokality s různými petrografickými a genetickými typy hornin. Obsah navazuje na základní petrologické přednášky a poznatky z nich rozvíjí v praktických směrech. Kromě běžné exkurzní náplně účastníci plní samostatné úkoly při dokumentaci a vzorkování horninových těles.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. František Holub, CSc. (11.04.2012)

Program terénního cvičení se každý rok obměňuje a doporučená literatura se proto zveřejňuje jako součást vyhlášky o termínu konání.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. František Holub, CSc. (11.04.2012)

Pro získání zápočtu je nutná nejen účast, ale také splnění zadaných praktických úkolů a prokázání získaných základních vědomostí o navštívených lokalitách a studovaných geologických objektech.

Syllabus - Czech
Last update: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (06.06.2005)

Osnova:

Terénní cvičení z petrologie sestává z exkurzí na významné lokality magmatických, metamorfovaných a sedimentárních hornin různého stáří v rámci Českého masivu. Cílem je naučit se makroskopicky rozlišovat horninové typy přímo v terénu v čerstvém stavu i při různém stupni postižení zvětrávacími procesy, seznámit se s geologickým kontextem studovaných hornin i metodami a významem terénního petrologického výzkumu, dále se způsoby těžby hornin v lomech a možnostmi technického využití hornin. Výklad na lokalitách navazuje na poznatky z přednášek a cvičení předmětu Petrologie pro učitelství geologie (G440P03).

Studenti se na vybraných lokalitách učí odebírat a dokumentovat vzorky hornin, pozorovat a interpretovat geologické vztahy horninových těles a také plní zadané dokumentační úkoly, které jsou podmínkou udělení zápočtu.

Forma výuky: Tři dny terénních prací, obvykle rozdělené do dvou dílčích exkurzí.

Požadavky: Účast na exkurzích, splnění samostatných úkolů a předvedení vlastní kolekce odebraných a zdokumentovaných vzorků se správným petrografickým určením.