SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2012/2013
   Login via CAS
Microscopy of minerals and rocks for teachers - MG440C11
Title: Mikroskopie minerálů a hornin pro učitele
Guaranteed by: Institute of Petrology and Structural Geology (31-440)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2012 to 2015
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. František Holub, CSc.
Is interchangeable with: MG440C08
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (25.10.2019)
During the course will be presented basic methods for mineral identification using the polarizig microscope and basic optical properties of the more important rock-forming minerals in relation to crystal chemistry and crystal structure. The study of the minerals will be presented in relation to the petrology of the rocks, paragenesis and to the environment of their formation.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (25.10.2019)

Hejtman, B., Konta, J. 1959. Horninotvorné minerály. Nakladatelství Československé akademie věd.

Dudek A., Fediuk F., Palivcová M. (1962): Petrografické tabulky. NČSAV Praha.

MacKenzie W.S. a Guilford C. (1980): Atlas of rock-forming minerals in thin section. -Longman Scientific & Technical, New York. 98 pp.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (25.10.2019)

pro zápočet je nutná účast na cvičení a vypracování protokolů během cvičení.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (25.10.2019)

Cvičení 1: Základy práce s polarizačním mikroskopem. Základní pozorování v procházejícím světle: tvar minerálů, velikost, štěpnost, barva, reliéf. Polarizované světlo, základní pozorování minerálů ve zkřížených nikolech: zhášení, interferenční barvy. Rozdělení minerálů na izotropní, jednoosé, dvojosé.

Cvičení 2: Izotropní minerály: granát, skupina spinelu, skupina sodalitu, leucit, vulkanická skla. Výskyt těchto minerálů v horninách.

Cvičení 3: Jednoosé minerály: vysvětlení základních pojmů: optická osa, indexy lomu, dvojlom, charakter minerálu, charakter zóny, indikatrix, interferenční barvy, Newtonova barevná škála, kompenzátory.

Cvičení 4: Jednoosé minerály: křemen, kalcit. Výskyt těchto minerálů v horninách. Stanovení charakteru jednoosého minerálu pomocí konoskopických obrázků u křemene.

Cvičení 5: Jednoosé minerály: apatit, zirkon, rutil, turmalín, nefelin. Výskyt těchto minerálů v horninách. Stanovení charakteru zóny na příkladu turmalínu.

Cvičení 6: Dvojosé minerály: vysvětlení základních pojmů: úhel optických os, rovina optických os, vztah optických směrů ke krystalovým osám a rovinám souměrnosti, šikmé zhášení.

Dvojosé minerály: skupina biotitu, muskovit, skupina chloritů. Výskyt těchto minerálů v horninách.

Cvičení 7: Dvojosé minerály: staurolit, kyanit, sillimanit, andalusit, chloritoid. Výskyt těchto minerálů v horninách.

Cvičení 8: Dvojosé minerály: olivín, klinopyroxen, ortopyroxen. Výskyt těchto minerálů v horninách. .

Cvičení 9: Dvojosé minerály: amfiboly, řada tremolit- ferroaktinolit, obecné amfiboly, řada glaukofanu.

Cvičení 10: Dvojosé minerály: skupina živců, plagioklasy, alkalické živce- ortoklas, mikroklín, sanidin.

Cvičení 11: Měření bazicity plagioklasů. Samostatná práce studentů se supervizí. Mikroskopie probraných minerálů a hornin.

Cvičení 12: Mikroskopie základních metamorfitů: metapelity, metabazity, granulity, eklogity, ortoruly. Minerální složení, textury.

Cvičení 13: Mikroskopie základních typů vyvřelých hornin. Granitoidy, gabro, bazalt, ryolit, peridotit. Minerální složení, textury.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html