SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2012/2013
   Login via CAS
Invertebrate zoology - MB170P09O
Title: Zoologie bezobratlých
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2012 to 2013
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Incompatibility : MB170C09U, MB170P09I, MB170P09P, MB170P09U
Interchangeability : MB170P09I, MB170P09P, MB170P09U
Is incompatible with: MB170P09P, MB170P09U, MB170P09I
Is interchangeable with: MB170P09U, MB170P09I, MB170P09P
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (27.09.2018)
Please note, the lectures are given in czech language only. Invertebrates (including “ Protozoa”): external morphology, internal anatomy, nutritional and reproductive biology, ecology, zoogeography, evolution, phylogeny). Taxa of the applied importance (parasites, phytopathogens, human food ) . Fauna of Czech Republic. Practical training (one week per semester) pointed to dissection of the model animals, identification of the important groups (30hours/semester)
Literature - Czech
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (27.09.2018)

Brusca, R.C.,Brusca,G.J.,2002. Invertebrates.2nd ed. Sinauer Publ

Hůrka, K., Čepická, A., 1978. Rozmnožování a vývoj hmyzu.SPN Praha

Kästner, A., Grunner, H. E. (Eds), 1993. Lehrbuch der speziellen Zoologie.Band I. Wirbellose Tiere. Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart, New York. Teil 1-5

Kunst, M., Zpěvák, J., 1978. Atlas bezobratlých.SPN Praha

Motyčka, V., Roller, Z., 2001. Bezobratlí 1. In Svět zvířat X. Anděra,M. (ed), Albatros

Macek, J., 2001. Bezobratlí 2 (Hmyz). In Svět zvířat. X. Anděra,M. (ed), Albatros

Zrzavý, J., 2006. Fylogeneze živočišné říše. Scientia Praha

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (27.09.2018)

Obecné schema přednášky:

Diferenční diagnóza, apomorfie, přehled tělních soustav v pevně

zachovaném pořadí, ontogenetický vývoj, důraz na srovnávací postup. Biologie a ekologie probírána detailně u nižších taxonů na modelech, zdůrazněny hospodářsky (tj. i medicinsky a veterinárně) významné druhy či skupiny. Výběr skupin vychází z povahy kursu (bakalářský stupeň), tedy upřednostňuje se fauna ČR (významné hlavně pro OŽP a PRGEO), ale v současnosti lze probrat, byť diferencovaně (zejména časově), prakticky všechny kmeny a jejich nejvýznamnější skupiny.

Probírané skupiny (v přednášce i cvičení):

Vysvětlivka - grafické znaky:

Podtržené říše

• kmen,

o podkmen

 nadtřída

 třída

 podtřída

• řád

 podřád

Opistokonta - sdružení skupin, říší, kmenů - společné znaky

skupiny v závorkách v tomto přehledu jsou pouze morfologickým ukazatelem, nikoliv taxonem

Animalia - říše, rozdíl vícebuněčnost x mnohobuněčnost, tělní symetrie, tkáně

• Placozoa - jednoduchost stavby, ovšem ještě nízký stupeň poznání

• Porifera - typy buněk, stavební tělní typy, asymetrie, zřejmě polyfylie

(Eumetazoa = Histozoa)

(Radialia, Diblastica)

• Cnidaria - láčka a její modifikace, žahavé buňky, životní cykly, možnosti bilaterality

  • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Myxozoa - regresivní evoluce v důsledku parazitického života, původní vícebuněčnost, fylogeneze,

• Rhombozoa a Orthonectida - vztah k "Mesozoa", regresivní evoluce v důsledku parazitického života

(Bilateralia, Triblastica)

Protostomia

• Ctenophora - odlišnosti od žahavců, vzájemná nepříbuznost, svaly

("Schizocoela"= jen morfologické, nikoliv taxonomické vymezení)

• Plathelmintes

 Turbellaria - model bilaterálně souměrných, schizocoelních živočichů, predispozice

 Trematoda, Cestoda, Monogenea - parazitický způsob života a jeho důsledky, životní cykly, přenos

• Entoprocta - konvergence s jinými, nepříbuznými přisedlými skupinami i s ploštěnci, obecné znaky přisedlých živočichů

  • -------------------------------------------------------------------------------------------------

("Pseudocoela" = jen morfologické, nikoliv taxonomické vymezení)

• Gastrotricha - starobylost, tělní pokryv, svaly

• Nematoda - relativní odvozenost, svaly, exkrece, půda jako základní prostředí, vznik fyto- a zooparazitů z volně žijících skupin (predisposice), biologie a ekologie parazitů, různé cesty invaze do hostitele

možnost sdružení následujícíh čtyř skupin do kmene Cephalorhyncha

• Nematomorpha - podobnost a rozdíly proti Nematoda, mozaika znaků, parazitace

• Kinorhyncha - členění těla, konvergence, způsob života

• Loricifera - dočasná přisedlost

• Priapulida - způsob života, "krevní buňky" a barviva

Gnathifera - čelistovci

• Gnathostomulida - mozaiková evoluce, čelisti, ekologie

• Micrognathozoa - nejmladší kmen, čelisti, vnitropokožkový skelet, ekologie, biogeografie, fylogeneze

Syndermata - intrasyncitiální lamina, spermie

• Rotatoria - mozaika znaků, mastax, členění těla a jeho důsledky, parthenogeneze, anabióza

• Acanthocephala - příbuznost s vířníky či dokonce jejich vnitřní skupina

Gnathifera a Syndermata vykazují řadu blízkých znaků

• Cycliophora - způsob života, fylogeneze, snad příbuznost s Entoprocta

(Coelomata) - vznik coelomu, teloblastický způsob a odvození orgánových soustav, trochofora

• Nemerthea - pouhá podobnost s ploštěnci, coelomátní živočichové (rhynchocoel, cévní soustava)

• Annelida - charakteristika pravého článku

 Polychaeta - starobylost skupiny, parapodium, rozmnožování, ontogeneze, přisedlost některých skupin

 Clitellata - rozdíly proti předchozí třídě

 Oligochaeta - rozdíly proti následující podtřídě, úloha půdních skupin, jejich reprodukce, predispozice

Hirudinea - rozdíly proti předchozím skupinám, parazitace a predace

• Pogonophora - typ coelomu, výživa, symbióza s baktériemi, potravní biologie, ekologie, fylogeneze (někdy i vnitřní skupina třídy Polychaeta)

Panarthropoda

• Onychophora - mozaiková evoluce, tracheje, vztah k jiným kmenům

• Tardigrada - exkrece, cryptobióza

• Arthropoda - diversifikace

o Chelicerata

 Merostomata - postavení v systému, unikátní znaky pro Chelicerata, ekologie, biologie

 Arachnida - rozrůznění dýchacích a exkrečních orgánů, ocellus, potravní biologie, hospodářský význam‚ zde přizpůsobení ekologická a biologická

• Scorpionida - odlišnosti, jed

• Pseudoscorpionida - nepříbuznost s předchozím řádem, synatropie

• Opilionioda - chelicery, autotomie, rozmnožování - morfologie, biologie

• Soliphugida - dýchání, rozmnožování

• Palpigradida - ekologie

• Uropygida - biologie

• Amblypygida - biologie

• Araneida - morfologické odlišnosti, vlákno, biologie

• Acarida - chelicery, synganglion, biologie, ekologie, paraziti, herbivoři, biologická kontrola škůdců

 Pantopoda - ekologie, reprodukce, problematický vztah k Chelicerata

o Crustacea - model starobylých členovců, hospodářský význam‚ adaptace,

přechod na souš

 Remipedia - pratyp korýše

 Branchiopoda - žábry, potravní biologie, ekologie, teplotní hranice žábronožek a listonohů, heterogonie perlooček

 Ostracoda - redukce končetin, spermie, význam fosilií

 Copepoda - morfologie, predisposice k parazitickému životu

 Branchiura - morfologie jako adaptace k parazitickemu životu

 Pentastomida - paraziti a adaptace

 Cirripedia - přisedlý způsob života, adaptace, hermafroditismus některých skupin, predisposice k parazitismu

 Malacostraca - diversita, přechod na souš stejnonožců - adaptace, hospodářský význam

o "Tracheata"

Myriapoda - vztah k půdě

Hexapoda

 Entognatha - rozdíly x Insecta s.str.

 Ectognatha (=Insecta s.str.) - vznik, funkce a přeměny křídla, hormony, rozmnožování, ontogeneze - proměna, typy juvenilů, hospodářský význam‚

Hemimetabola - proměna nedokonalá

Paleoptera - létací svaly

• Ephemeroptera - ontogenetický vývoj, typy larev

• Odonata - dva podřády v naší fauně, typy larev

Neoptera

Polyneoptera - ústní ústrojí

• Plecoptera - ontogenetický vývoj

• Dermaptera - kryt křídel, péče o potomstvo, ekologie

• Blattodea - kryt křídel, typ nohy, ootheca

• Isoptera - příbuznost s předchozím řádem, organizace státu a diferenciace jedinců

• Mantodea - příbuznost se šváby, biologie, rozmnožování

• Phasmatodea - biologie, rozmnožování

• Caelifera - rozdíly x Ensifera (morfologie, biologie), zvuky, reprodukce

• Ensifera - rozdíly x Caelifera (morfologie, biologie), zvuky, reprodukce

Paraneoptera - ústní ústrojí

• Psocoptera - ústní ústrojí, potravní biologie, synantropie

• Thysanoptera - křídlo, ústní ústrojí, hospodářský význam, vzdušný plankton

• Ischnocera -vztah k dřívějšímu uspořádání, rozdíly x Amblycera, potravní biologie,

• Amblycera - vztah k dřívějšímu uspořádání, rozdíly x Amblycera, potravní biologie

předchozí dva řády někdy spojovány - Mallophaga

• Anoplura - potravní biologie, specializace, ústní ústrojí, medicinský a epidemiologický význam

• Heteroptera - ústní ústrojí, kryt křídel, potravní specializace, pachové žlázy, ekologie

• Auchenorrhyncha - ústní ústrojí, kryt křídel, zvuk, fytopatologický význam

• Sternorrhyncha - ústní ústrojí, dělení na skupiny, hospodářský význam, ochrana rostlin, rozmnožování

Oligoneoptera (= Holometabola) - proměna, typy larev a kukel

• Megaloptera - křídlo, ontogenetický vývoj, potravní biologie

• Raphidioptera - ontogenetický vývoj, potravní biologie

• Neuroptera - křídlo, ústní ústrojí, ontogenetický vývoj, adaptace, potravní biologie, ekologie

• Trichoptera - ontogenetický vývoj, typy larev a kukel, potravní biologie, příbuznost s následujícím řádem

• Lepidoptera - ontogenetický vývoj, ústní ústrojí dospělců, hospodářsky významné druhy

• Coleoptera - kryt křídel, potravní biologie, hospodářsky významné druhy, nejdůležitější čeledi a jejich biologická a ekologická charakteristika:

Pozn.: U tohoto řádu, díky jeho rozmanitosti a ¨všeobecné známosti některých skupin, budou , jako u jediného řádu hmyzu, probírány a u zkoušky vyžadovány znalosti zástupců následujících čeledí:

Cicindelidae - svižníkovití

Carabidae - střevlíkovití

Dytiscidae - potápníkovití

Silphidae - mrchožroutovití

Staphylinidae - drabčíkovití

Lucanidae - roháčovití

Scarabeidae - vrubounovití

Elateridae - kovaříkovití

Buprestidae - krascovití

Cantharidae - páteříčkovití

Lampyridae - světluškovití

Dermestidae - kožojedovití

Coccinellidae - slunéčkovití

Meloidae - majkovití

Cerambycidae - tesaříkovití

Chrysomelidae - mandelinkovití

Curculionidae - nosatcovití

Scolytidae - kůrovcovití

• Mecoptera (=Panorpata) - ústní ústrojí, biologie

• Aphaniptera (=Siphonaptera) - ústní ústrojí, ontogenetický vývoj, medicinální a epidemiologický význam

• Hymenoptera - křídlo, ontogenetický vývoj, rozdíly mezi podřády, housenice (x housenka), žihadlo a kladélko, tvorba států, parazitoidi, hálky

• Diptera - křídlo, žilnatina, ústní ústrojí, typy larev, kukel, rozdíly mezi podřády - "morfotypy", hospodářsky významné skupiny

• Mollusca - schránka, radula, coelom, ontogenetický vývoj

 Aplacophora - způsob života, možné příbuznosti

 Polyplacophora - ekologie, adaptace

 Monoplacophora - anatomie, fylogeneze

 Gastropoda - útrobní vak, torze a chiazma, potravní biologie, ekologie

 Bivalvia - potravní biologie a funkční anatomie, ontogeneze

 Scaphopoda - vztah k předchozí skupině

 Cephalopoda - apomorfie, pohyb, nervová soustava, smysly, ontogenetický vývoj a příčiny jeho odlišností

• Sipunculida - trávicí soustava a potravní biologie, krevní buňky

• Echiurida - metagamie, potravní biologie

následující dva kmeny vykazují prozatím nejasné příbuzenské vztahy k ostatním

• Myzostomida - modifikace anatomie, parasitismus, nepříbuznost s kroužkovci, nejasné postavení a příbuznosti

• Chaetognatha - fylogeneze, integument, symbióza s bakteriemi, ekologie, biologie, problematická fylogeneze,

násladující tři kmeny bývají někdy spojovány do skupiny chapadlovců (Tentaculata) s nejasnou fylogenezí, druhoústost zpochybňují některé znaky

• Brachiopoda - podobnost s ostatními přisedlými živočichy či s měkkýši, ekologie

• Phoronida - podobnost s ostatními přisedlými živočichy či s kroužkovci, krevní barvivo

• Bryozoa - podobnost s ostatními přisedlými živočichy či příbuznost s mechovnatci,

Deuterostomia - enterocoelní coelom, vylučovací orgány

• Echinodermata - souměrnost, redukce některých orgánových soustav, nervová soustava, ontogenetický vývoj, biologie a ekologie

 Crinoidea - většinou přisedlý způsob života, potravní biologie

 Asteroidea - regenerace, potravní biologie, ekologie

 Ophiuroidea - možnosti potravní biologie

 Echinoidea - výživa, kostra

 Holothuroidea - kostra, způsoby života, regenerace, obrana, hospodářský význam

• Hemichordata - dýchání, žaberní štěrbiny, stomochord, rozdíly mezi skupinami, vztah ke strunatcům

[Přístrojové vybavení pro praktikum bylo zakoupeno z grantu FRVŠ]

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html