SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Basic Concepts of Semiotics (seminar) - YMSMK034PV
Title: Základní pojmy sémiotiky (seminář)
Guaranteed by: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 50 (50)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Cílem předmětu je systematické uvedení jeho účastníků do oblasti sémiotiky jakožto oboru, metody a specifického typu teorie komunikace. Hlavní těžiště kursu spočívá v představení základních témat, pojmů a perspektiv dvou základních paradigmat (strukturalistické sémiologie a sémiotiky) stejně jako problémů, které se na ně váží. V seminářích se prohlubují a na příkladech demonstrují a aplikují témata z přednášek.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Témata seminářů:

Problém mezidruhové komunikace

1) Aktuální výzvy pro sémiotiku. Česká sémiotika.

2) Komentovaná četba a diskuse nad vybranými pasážemi Kursu obecné lingvistiky.

3) Komentovaná četba a diskuse nad vybranými pasážemi Peircových Collected Papers

4) Sémiotika a problém interpretace hudby (problémy a výhody strukturálního a kognitivního přístupu).

5) Sémiotická teorie metafory (příklady a instrukce pro možnou analýzu mediálních sdělení).

6) Sémiotika a problém mediálního rámcování I (framing, priming, agenda setting, spin doctoring)

7) Sémiotika a problém mediálního rámcování II (příklady výzkumů persuasivní komunikace).

8) Sémiotika a problém kognice (od strukturálního přístupu k biosémiotice). Problém komunikace s „jiným“.

9) Sémiotika a problém representace historie (diskuse historiků nad esejí O Velkém masakru koček)

10) Sémiotika a problémy obecné antropologie (C. Lévy-Strauss, P. Bogatyrev)

11) Sémiotika a problémy obecné antropologie (B. Latour, T. Kohn)

12) Shrnutí, závěrečná diskuse.

Povinná literatura:
COBLEY, P. (ed.). Routledge Companion to Semiotics and Linguistics. London: Routledge 2001. 326 s. 0-203-99608-9.

HJELMSLEV, L. O základech teorie jazyka. Praha.

ECO, U. Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 2009. 440 s. 978-80-257-0157-7

PALEK, B. Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. 335 s. 80-7184-356-3.

PEIRCE, Ch. S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. vols. 1-6. Cambridge MA: Harvard University Press, 1931-1958. 2094 s. ISBN neuvedeno.

PEIRCE. Ch. S. Essential Peirce: Selected Philosophical Writings, I-II. Bloomington: Indiana University Press, 1992, 1998. 0-253-20721-5, 978-0-253-21190-3.

SAUSSURE, F. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia. 2007. 487 s. 978-80-200-1568-6.

Doporučená literatura:
GVOŽDIAK, V. Základy sémiotiky I, II. Olomouc: Nakladatelství UP 2015.

GVOŽDIAK, V. Česká teorie: Tendence moderní české sémiotiky. Olomouc: Nakladatelství UP.

CRUSE, A. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University Press 2006. 198 s. 13-978-0-7486-2111-8.

DUCROT, O, TODOROV, T. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris: Seuil 1972. 480 s. 2-02-005349-7.

MARTIN, B, RINGHAM, F. Dictionary of Semiotics. London and New York: Cassell 2000. 177 s. 0-304-70635-3.

NÖTH, W. Handbook of Semiotics. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990. 576 s. 9780253209597.

PARMENTIER, R. J. Signs in Society: Studies in Semiotic Anthropology. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1994.

SHORT. T. L. Peirce´s Theory of Signs. Cambridge MA: Cambridge University Press, 2007. 374 s. 978-0-521-84320-1.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martin Švantner, Ph.D. (21.09.2020)

Vedle aktivní účasti v seminářích, plnění seminárních úkolů a kontinuální četby zadaných textů je formou zakončení kursu ústní zkouška (ze znalosti probíraných pojmů, textů a témat kursu).

2020:

Výuka bude probíhat online ve standardním čase kurzů v MS Teams, případně (při technických aj. problémech) v jiné aplikaci po domluvě. Základní podmínkou pro splnění kursu je pravidelná a aktivní účast na výuce, plnění průběžných semestrálních úkolů a tudíž i funkční internetové připojení, kamera a mikrofon.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html