Media and Cultural Memory - YMSMK014P
Title: Média a kulturní paměť
Guaranteed by: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 30 / 30 (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (07.09.2023)
Studium společensky sdílené paměti (ať již mluvíme o paměti kulturní, kolektivní či sociální) v posledních letech zaznamenalo velmi dynamický rozvoj. V současné době přitahuje pozornost nejen v akademické sféře, ale i v běžných debatách, které se týkají výkladu minulosti či způsobů, jakým se události, ideje a hodnoty z minulosti propisují do dnešního světa (viz například hnutí BLM, jehož součástí bylo mimo jiné odstraňování či ničení soch ve veřejném prostoru). Témata související s pamětí a tím, jak se (na společenské úrovni) vztahujeme k minulosti vyplývají na povrch například v souvislosti s nově vznikajícími filmy či seriály, inovativně pojatými muzejními sbírkami, spory o to, jaké objekty (budovy, monumenty apod) z minulosti mají být součástí veřejného prostoru a které mají být odstraněny, či v souvislosti s debatami o měnící se roli archivů a obecně o proměnách paměti v digitální éře. Cílem první části kurzu je seznámit studenty se základními pojmy, východisky a koncepcemi studia kulturní paměti. Druhá část semestru pak bude věnována případovým studiím, mapujícím konkrétní příklady událostí, projektů, děl či fenoménů, které se k paměti vztahují. Na jejich výběru se budou podílet sami studující zapsaní v kurzu.
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (13.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím 2. ročníku studijního programu Elektronická kultura a sémiotika, a není proto možné si jej zapsat po webu. V případě záujmu o registraci kontaktujte garantku kurzu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (07.09.2023)

Tematické okruhy:


1) - 4) základní pojmy a koncepce studia paměti (kulturní a komunikativná paměť, místa paměti ...) 

5) - 6) vztah paměti a médií: mediace, premediace, remediace, transmedialita

7) - 8) současné perspektivy; "konektivní obrat", paměť v digitální éře

9) východiska (kritické) analýzy děl či různých projektů (filmů, kurátorských koncepcí muzejních expozic apod.) v kontextu studia paměťi  

10 - 12) případové studie

* Povinná literatura:
ASSMANN, J. “Collective Memory and Cultural Identity.“ New German Critique, 1995, 65, s. 125 - 33.
ERLL, A. Memory in culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011. Palgrave Macmillan memory studies. ISBN 978-0-230-29745-6.
ŘEHOŘOVÁ, I. Film a kulturní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2018. (v tisku)

* Doporučená literatura:
ASSMANN, A., CONRAD, S. Memory in a global age: discourses, practices and trajectories. Houndsmills: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-230-27291-0.
ERLL, A., RIGNEY, A. Mediation, remediation, and the dynamics of cultural memory. Berlin: Walter de Gruyter, c2012. Media and cultural memory = Medien und kulturelle erinnerung. ISBN 978-3-11-028396-9. Dostupné také z:
ERLL, A., NÜNNING, A. A companion to cultural memory studies. Berlin: De Gruyter, c2010. ISBN 978-3-11-022998-1.
Hoskins, Andrew, ed. Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition. New York: Routledge, 2017. ISBN 978-1-317-26741-6.
MASLOWSKI, N., ŠUBRT, J. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám [online]. Praha: Karolinum, 2014 [cit. 2018-03-14]. ISBN 978-80-246-2689-5. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=11052071
NEIGER, M., MEYERS, O., ZANDBERG, E. On media memory: collective memory in a new media age. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011. Palgrave Macmillan memory studies. ISBN 978-0-230-27568-3. Dostupné také z: http://bvbr.bib -bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=022589615&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
READING, A., HOSKINS, A., GARDE-HANSEN, J. Save as-- digital memories. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 978-0-230-54252-5.
WELZER, H., MOLLER, S., TSCHUGGNALL, K. "Můj děda nebyl nácek": nacismus a holocaust v rodinné paměti. Praha: Argo, 2010. Historické myšlení. ISBN 978-80-257-0228-4. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/201007/contents/nkc20102030031_1.pdf.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (07.09.2023)

Požadavkem pro získání atestace je zpracování krátké prezentace na téma dle vlastního výběru (ke konci semestru).