SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Environmental sociology I - YMSKE002
Title: Environmentální sociologie I
Guaranteed by: Programme Social and Cultural Ecology (24-KSKE)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: 35 / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBSB012
Is incompatible with: YBSB012
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (23.09.2020)
Předmět představuje uvedení do oboru environmentální sociologie, do jeho dějin, základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně nejvýznamnějších představitelů. Seznamuje studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. Cílem předmětu je rozvíjet schopnost kritického náhledu na současnou environmentální debatu, schopnost analýzy aktuálních témat environmentální debaty v kontextu sociologických teorií. Aktualizace v souvislosti s COVID-19: Kvůli pandemii COVID-19 bude v zimním semestru distanční výuka. Ta bude probíhat v časech podle rozvrhu, prostřednictvím MS Teams. Vzhledem k tomu, že se jedná o přednášky, tak nadále platí, že účast není povinná, ale silně se doporučuje. Nadále také zůstává v platnosti, že kurz bude zakončen písemnou zkouškou.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (04.10.2021)

* Základní osnova kurzu:

1. Úvod. Seznámení s kurzem, základní pojmy.
2. Sociologie, jako kdyby na přírodě (ne)záleželo. Historické souvislosti vzniku sociologie, její průnik s environmentální problematikou. Vznik environmentální sociologie, základní směry a témata, kterými se zabývá.
3. Příroda − co to vůbec je? Vyjasnění pojmu příroda, životní prostředí. Sociální podmíněnost pohledu a vnímání přírody.
4. Společnost, v níž je každý sám. Charakteristika současné společnosti ‒ individualizovaná společnost (Bauman), jedinec a společnost.
5. Společnost běžícího pásu. Charakteristika současné společnosti − ekonomický růst a společnost jako běžící pás (Schnaiberg).
6. Hodnoty a postoje. Pojem hodnoty a materiálních a postmateriálních hodnot (Maslow, Inglehart).
7. Spotřebovávám, tudíž jsem. Spotřeba a její role v moderní společnosti. Okázalá spotřeba, dobrovolná skromnost.
8. Sociální konstrukce environmentálních problémů aneb co je reálné. Konstrukce sociální reality. Nutné faktory pro „konstruování“ environmentálního problému.
9. Věda dá nám cenné údaje. Věda a její role při (roz)poznávání environmentálních problémů v moderní společnosti. Post-normální věda.
10. Riziko. Kultura rizika (Douglas a Wildavsky). Sociologie rizika. Riziková společnost (Beck).
11. Environmentální hnutí. Role sociálních hnutí při ochraně životního prostředí.
Závěr. Rekapitulace nejdůležitějších otázek a témat, diskuse.

* Povinná literatura:

BELL, Michael. An Invitation to Environmental Sociology. 4th edition. Thousand Oaks: Sage Publications, 2012. 400 p. ISBN 978-1-4129-9053-0.
HANNIGAN, John. Environmental Sociology. 1st edition. London: Routledge, 1995. 236 p. ISBN 0-415-11255-9.

WHITE, Damian, RUDY, Alan, GAREAU, Brian. Environments, Naturs and Social Theory. 2016. Palgrave.
* Doporučená literatura:

FOSTER, John. B. ‒ CLARKE, Brett. ‒ YORK, Richard. The Ecological Rift. New York: Monthly Review Press, 2010. 544 p. ISBN 978-1583672181.

GIBAS, Petr ‒ NOVÁK, Arnošt, et al. Pražské zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? 1. vyd. Praha: FHS UK, 2013. 148 s. ISBN: 978-80-87398-30-2.
GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. vyd. Praha: SLON, 2000. 595 s. ISBN 80-7203-124-4.
KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. 2. vyd. Praha: SLON, 2005. 529 s. ISBN 978-80-86429-52-6.

KELLER, Jan. Sociologie a ekologie. 1. vyd. Praha: SLON, 1997. 232 s. ISBN 80-85850-42-7.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Mašek (01.10.2019)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html