SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Anthropology of Migration - YMSKA1LS23
Title: Antropologie migrace
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 6
Examination process: written
Hours per week, examination: 3/0, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (30)
summer:unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: Ústní prezentace vybraného textu, (30%)Otázky k četbě na každou hodinu, odevzdávání do MOODL 1 (10%)Závěrečný test (60%)
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (30.01.2023)
Povinný kurz pro program Antropologická studia:bohužel není otevřen pro studenty/ky jiných kateder ani bakalářského studia!!! Předmět představí klíčové způsoby nahlížení na migraci z pohledu současného bádání v sociální antropologii. V předmětu se zaměříme na epistemiologická, etická a metodologická specifika a limity výzkumu migrace. Budeme analyzovat vztah moci a migrace, disciplinaci migrantů, konstrukci politik migrace a politickou ekonomii čekání. Speciální pozornost budeme věnovat také problematice prekarizace práce migrantů a globalizaci péče. Studenti budou vedeni k tomu, aby kriticky reflektovali kategorie intersekce třídy, věku, genderu a jiných identit v procesu migrace. Na základě četby a přednášek budeme také diskutovat specifika dynamiky současné pracovní a nucené migrace do EU a České Republiky Témata: 1. Úvod do studia migrace v sociální antropologii. 2. Antropologie migrace: historie subdisciplíny. 3. Metodologie bádání v antropologii migrace: multi-sited etnografie, ne-lokální etnografie, globální etnografie, „militantní“ výzkum a etnografie hranic. 4. Globalizace a migrace: globální konflikty a lokální interakce, transnacionalismus 5. Moc a migrace I: disciplinace, produkce (i)legality, praktiky dohledu a kontroly a technologie moci/biopolitika. 6. Moc a migrace II. politická ekonomie čekání a migrační průmysl 7. Migrační politiky: začleňování/marginalizace, pasivita/agentnost, zneuznání, sociální občanství 8. Migrace a práce I: migrace a segmentace trhu práce, dopady cirkulární pracovní migrace 9. Migrace a práce II: nájemná práce v domácnosti a migrace, ekonomizace péče, globální řetězce péče 10. Gender v procesu migrace: emancipace a migrace, genderové stereotypy/specifika, intersekční perspektiva v migračních studiích 11. Rodina v procesu migrace: transnacionální formy rodičovství a péče, transformace genderových rolí v procesu migrace 12. Stárnutí a migrace: stárnutí v migraci, migrace seniorů, „nedobrovolná“ migrace seniorů za péčí 13. Migrace a rozvoj: vliv remitencí, transnacionálních praktik a programů řízených návratů migrantů na země původu Zakončení kurzu proběhne dle podmínek stanovených v sylabu (jakékoli změny budou avizovány v dostatečném předstihu).
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Potoček (09.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (27.02.2023)

Antropologie migrace

Akademický rok 2022/2023

Dr.Petra Ezzeddine

Katedra sociální a kulturní antropologie, místnost 2.09

Konzultace dle domluvy

Mail:petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz

Anotace:

Kurz představí zásadní způsoby nahlížení na migraci z pohledu současného bádání v sociální antropologii. V kurzu se zaměříme na epistemiologická, etická a metodologická specifika a limity výzkumu migrace, sociální organizaci migrace a aktérských praktik, vztah moci a migrace a praktik disciplinace migrantů, konstrukci politik migrace, politickou ekonomii čekání a redefinici konceptu hranic. Speciální pozornost budeme věnovat také problematice prekarizace práce migrantů, intersekční perspektivě a globalizaci péče a sociálních práv. Na základě četby a přednášek budeme také diskutovat specifika dynamiky současné pracovní a nucené migrace do EU a České republiky.

Formát: přednáška, projekce filmů, kritické čtení textů, skupinová diskuse

6 kreditů/120 min

Cíle kurzu: porozumět komplexním procesům migrace z pohledu konceptů, teorií a metod současné sociální antropologie;  schopnost porozumět migraci ve vztahu k procesu globalizace a lokálních politik; kriticky reflektovat kategorie  genderu, třídy, věku a jiných identit v procesu migrace.

 

 

Způsob hodnocení kurzu

 

1.) Otázky k  četbě na každou hodinu, odevzdávání do MS Teams (10%)-3 argumentaci rozvíjející otázky k zadanému textu,kód Teams 7tw5h6q

2.) Prezentace (ústní) vybraného textu na hodině 30 %

3.) Závěrečný test- písemná forma 60%

Hodnotící škála:

100 - 90 % 1

 89 - 80% 2

 79 - 75 %

 74%  a méně-neprospěl/a

 

Obsah a termíny přednášek:

 

Úvodní hodina: představení koncepce přednášky, sylabus,povinné četby a organizace kurzu 21.2.

De Genova N.2016. The 'Native Point of View', In The Athropology of Migration, Anthropological Theory 16(2-3): 227-240.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK A: Hranice, mobilita a moc

Hranice a  moc  I :  konstrukce  a vyjednávání hranic, politická ekonomie čekání, migrační průmysl 28.2.

Andersson, R.2014.Time and the Migrant Other: European Border Controls and the Temporal Economics of Illegality, American Anthropologist 116 (4), p.795-809.

7.3. Výuka odpadá (vyučující je pracovně v zahraničí)

Hranice a moc II : rasa /gender/třída  a hranice, performativita a telesnost na hranicích 14.3.

Tyszler, Elsa. 2019. ‘The Performative Effects of the European War on Migrants. Masculinities and Femininities at the Moroccan-Spanish Border.’ Gender a výzkum / Gender and Research 20 (1): 40–6.

Hranice a moc  III : stát a produkce ilegality, sekuritizační nexus a geografie azylu 21.3.

Picozza, F. 2017. „Dubliners. Unthinking Displacement, Illegality and Refugeeness within     Europe´s Geographies of Asylum“, In: ed. De Genova: The Borders of „Europe“, pp.231-       254. Durham: Duke University Press.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK B: Migrace a práce

Migrace a práce I: migrace a prekarita práce, temporalita a pracovní síla, migrační aparát 28.3.

Feldman G.2012. „ Making things simple: Forms of Knowledge and Policy in the are of „Justice,Freedom and Security“, In Migration Apparatus,Decurity,Labor and Policy making in the European Union“, str.56-78, Standford: Standford University Press.

Migrace a práce II. nájemná práce v domácnosti a migrantky: práce, komodifikace péče, globální řetězce péče 4.4.

Constable N. 2003. Filipina Workers in Hong Kong Homes: Household Rules and Relations. In: Global Woman, Ehrenreich B. and Hochschild A.R., eds. NY: Metropolitan Press: 115-141.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK C: Gender v procesu migrace

Gender v procesu migrace I. - rodina v procesu migrace, migrace a emancipace, transformace genderových rolí  11.4.

Sinnati G. 2014. Masculinities and Intersectionality in Migration: Transnational Wolof Migrants Negotiating Manhood and Gendered Family Roles, In D.H., Gasper D. Handmaker J. Bergh, S.I. (eds): Migration, Gender and Social Justice Perspectives on Human Insecurity (str.215-226), Springer: Heidelberg.

Ezzeddine, Petra. 2019. "Sentimentální peníze aneb Jaká je cena transnacionálního mateřství." Gender a výzkum / Gender and Research 20(1):68-90.

Gender v procesu migrace II. Rodinná reunifikace, disciplinace intimity 18.4.

Maskends M. 2018.“Screening for Romance and Compatibility in Brussels’s Civil Registrar Office :Practical Norms of Bureaucratic Feminism“. In Groes C. and Fernandez N. (dir), Intimate Mobilities : Sexual Economies, Marriage and Migration in a Disparate World, New York and Oxford, Berghahn, pp. 74-97.

Gender v procesu migrace III-projekce dokumentárního filmu  Manželství debata s režisérkou Kateřinou Hager (absolventkou naší katedry) 25.4.

https://www.youtube.com/watch?v=Necb_5GrWPM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK D: Stárnutí v migraci

Stárnutí a migrace: věk a migrace, relokace stárnoucích těl, pečující průmysl a mobilita 2.5.

Großmann, S. & C. Schweppe 2018. Just like in Germany, only better? Old-age care facilities in Poland for people from Germany and the question of legitimacy. Ageing & Society 40(4):    1-19.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze: do vietnamské tržnice SAPA 9.5.                                          

Změny v sylabuse jsou vyhrazeny, vyučující bude o nich předem studenty/ky informovat.

Formát prezentace: ppt, nebo ústní formou (25 min+ 10 diskuse)

Struktura prezentace:

Povinná část:

-představení vybraného problému v textu

-představení metodologie (včetně pozicionality)

-představení hlavních empirických zjištění

-kritika argumentace

Nepovinná část: krátké video, fotografický materiál, hudební materiál, mediální výstupy atd. (kreativitě se v této části meze nekladouJ)) reflektující danou problematiku v české společnosti.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html