SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Anthropology Seminar - YMSKA1LS1
Title: Antropologický seminář
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / 40 (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
prof. Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (16.02.2023)
Anotace: Jednosemestrální antropologický seminář, společný všem specializacím oboru Antropologická studia, který je konstruován v návaznosti na kurz Klíčové texty antropologie. Zatímco v rámci přednášek jsou přístupy jednotlivých specializací představeny „vedle sebe“, cílem semináře je vytvořit prostor sdílené debaty, srovnávání, interdisciplinární konfrontace a vzájemné inspirace. Cílem kurzu je budování mostů a rozvoj myšlení napříč specializacemi, včetně hledání možností diskuze v prostorech na sebe nepřevoditelných oborových slovníků a přístupů. Kurz bude mít podobu pěti intenzivních blokových setkání, na kterých se budou vybraná antropologická témata či společenské jevy probírat za účasti a z hlediska vždy dvou ze tří specializací (dále SKA, FA, HA). V akademickém roce 2022/2023 to budou následující témata: gender; kultura; kolonialismus a jinakost; narativismus; symbolismus a interpretace.
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Potoček (09.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (16.02.2023)

 

Antropologický seminář (YMSKA1LS1)

LS 2022/2023 

pátek 10.00 – 13.30, učebna 1.21

 

Opora MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avg-GrZtxNRkDQSpTM-8bRs8faNPOrYSs3milD3GpBq41%40thread.tacv2/conversations?groupId=797b18a7-5f72-4c7d-a25c-0b136c57349c&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

 

Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

abughosh@fhs.cuni.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formát: Seminář bude mít podobu blokové výuky pětkrát za semestr, plus úvodní hodina.

 

Scénář semináře:

· PANELOVÉ PŘÍSPĚVKY VYUČUJÍCÍCH Z RŮZNÝCH SPECIALIZACÍ, jejichž cílem je obecnější vymezení tématu ve vazbě za zadaný text k tématu: 25 min na příspěvek; následuje plenární diskuze se zapojením studujících, i na základě jejich domácí přípravy;

· PŘESTÁVKA: 25 min;

· PREZENTACE A DISKUZE PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Z LITERATURY, připravených pracovními týmy studujících (ve skupinách po 8): 20 min/ prezentace + 10 minut/ plenární diskuze ke každé případové studii; přípravu prezentace doporučujeme konzultovat s pedagogem za příslušnou specializaci;

· ZÁVĚREČNÁ PLENÁRNÍ DISKUZE.

 

TÉMATA A TERMÍY SETKÁNÍ:

Úvodní hodina (17.2.): představení koncepce semináře, sylabus, rozdělení do pracovních týmů

(YAG)

1. blok  Gender (3.3.)

(SKA: P. Ezzeddine/HA: L. Štorchová)

 

Povinný text: (SA) Scheper-Hughes, N. 1993. Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. Uni. of California Press. Str. 340-399.

 

Případové studie:

(SA): Abu-Lughod, L. 1990. The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women. American Ethnologist 17(1): 41-55.

(HA): Gowing, L. 1997. Secret Births and Infanticide in Seventeenth-Century England. Past & Present, 156: 87-115.

2. blok Kultura (24.3.)

(FA: J. Chavalka, SA: M. Heřmanský)

 

Povinný text: (FA) Elliot L. Jurist. 2000. Beyond Hegel and Nietzsche: Philosophy, Culture, and Agency, London: MIT Press, s. 17–68.

Případové studie:

(FA): Arendtová, H. 2002. Krize kultury, in: Mezi minulostí a budoucností, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 173–196. 

(SA): Gupta, Akhil, and James Ferguson. 1992. Beyond ‘Culture’: Space, Identity, and the Politics of Difference, Cultural Anthropology 7(1): 6–23.

3. blok Postkolonialismus a jinakost (14.4.)

(SA: M. Halbich/FA: J. Marek)

 

Povinný text: (SA): Fanon, F. 2011. Černá kůže, bílé masky. Tranzit: Praha, s. 94-132.

 

Případové studie:

(FA): Warren W. L. 2018  Ontological Terror. Blackness, Nihilism, and Emancipation, Durham/London: Duke University Press. (str.26-48) 

(SA): Krautwurst, U. 2003. What is settler colonialism? An anthropological meditation on Frantz Fanon’s ‘concerning violence’. History and Anthropology (14): 55-72.

4. blok Narativismus, vyprávění a diskurzivní analýza (28.4.)

(HA: P. Himl/FA: J. Chavalka )

 

Povinný text: (HA): White, H. V. 2010. Tropika diskurzu: kulturně kritické eseje, s.105-151, Praha: Karolinum.

 

Případové studie:

(FA): Foucault, M. 1994.  Řád diskursu, In Diskurs; Autor; Genealogie: tři studie, s.7-40, Praha: Svoboda. 

(HA): Geary, D.2000. Labour History, the ‘Linguistic Turn’ and Postmodernism, Contemporary European History 9 (3):445-462.

5. blok Symbolismus, interpretace jednání (12.5.)

(SA: B. Kuřík / HA: P. Himl)

 

Povinný text: (SA) Geertz, C. 2000 (1973). Interpretace kultur,  s. 13-68,  Slon: Praha.

 

Případové studie:

(HA): Ginzburg C. 2005.  Latitude, Slaves, and the Bible: An Experiment in Microhistory, Critical Inquiry, 31 (3): 665-683.

(SA): Wacquant, L. 1998. Inside the Zone: The Social Art of the Hustler in the Black American Ghetto. Theory, Culture and Society 15(2): 15-36.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (16.02.2023)

Povinnosti studujících:

1) četba zadaného textu jako příprava na seminář (5 textů za semestr);

2) písemné vypracování anotace textu a alespoň jedné problémově orientované otázky (rozvíjejících hlavní myšlenky, argumentace textu) do diskuze formulovaných ve vazbě na četbu v rozsahu 300-500 slov (vložit do složky v MS Teams kurzu nejpozději ve středu v poledne - 12:00 před konáním semináře);

3) týmová prezentace a diskuze případové studie z literatury (1 prezentace za semestr);

4) povinná účast alespoň na čtyřech z pěti tematických setkání.

  

Podmínky absolvování a hodnocení kurzu:

1) povinná účast;

2) včasné, precizní a nápadité zpracování anotací a otázek (5 x 5, tj. 0-25 bodů);

3) příprava a prezentace případové studie.

 

Hodnotící škála:

21-25 bodů - výborně

17-20 bodů - velmi dobře

12-16 bodů – dobře

0-11 bodů - neprospěl/a

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html