SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Project of Diploma Thesis - YMRS0016
Title: Projekt diplomové práce
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Monika Bosá, Ph.D.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Mgr. Petr Vrzáček
Annotation - Czech
Last update: Romana Pištěková (21.05.2018)
Studenti ve třetím semestru studia odevzdávají zpracovaný projekt diplomové práce. Projekt obsahuje název práce, formulaci a vstupní diskusi problému, cíl práce, návrh metody včetně postupu, strukturu práce a orientační seznam literatury. Projekt je součástí diplomové práce, vkládá se do práce jako příloha. Formální náležitosti projektu diplomové práce: a) Jméno, osobní číslo a imatrikulační ročník studenta. b) Předběžný název připravované DP, dobře vystihující téma. c) Formulace a vstupní diskuse problému. Popis výchozí a předpokládané cílové situace nebo otázky popř. hypotézy, na které by měla práce odpovědět. Co autor o tématu ví, proč ho považuje za relevantní – na základě studia odborné literatury, vlastních zkušeností. d) Pracovní postupy, resp. výzkumné metody a techniky. e) Předběžná bibliografie k tématu, včetně zahraniční (celkem v rozsahu min. 10 titulů). f) Rozsah projektu: 2-5 stran. g) Souhlas vedoucího práce-vedoucí práce musí souhlasit, což student v projektu místopřísežně prohlásí. h) Datum a vlastnoruční podpis studenta. Projekt je podán do podatelny vedoucí katedry do stanoveného data. Vedoucí katedry resp. garant projekt v podatelně připomínkuje, schvaluje nebo odmítá a uděluje kredity. Odmítnutý projekt student podává znovu v nejbližším následujícím termínu dle harmonogramu. Definitivně schválený projekt student vytiskne, vlastnoručně podepíše a odevzdá na sekretariátu katedry.
Registration requirements - Czech
Last update: Romana Pištěková (12.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu Řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích, a není proto možné si jej zapsat po webu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html