SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Management Practice - Seminar - YMRP0027
Title: Seminář praxe řízení
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 1
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Mgr. Petr Vrzáček
Teacher(s): Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.
Mgr. Petr Vrzáček
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petr Vrzáček (22.09.2020)
Každý manažer musí být schopen v řízených organizacích identifikovat tzv. okénka příležitostí (Drucker), vytvářet aliance pro podporu potřebných organizačních změn a následně i tyto změny řídit (Kotter). Praxe řízení je jakousi simulací tohoto procesu. K tomu, aby proběhla úspěšně, tzn., aby se studentovi během dvou let podařilo zavést minimálně jednu organizační změny, je však potřeba intenzivní studentova příprava a také podpora ze strany vyučujících a také ostatních studentů. Cíle/výstupy - umí definovat předmět praxe a vyjednat jej v organizaci - umí sestavit plán praxe řízení a získat pro něj v organizaci podporu - dokáže realizovat cíl praxe a hledat způsoby jeho naplňování v měnících se vnitřních i vnějších podmínkách Témata:  1) dosavadní zkušenosti s předmětem Praxe řízení, desatero jejího úspěšného zvládnutí  2) volba organizace, výhody a nevýhody volby vlastního zaměstnavatele  3) kontrakt a předmět praxe řízení, smlouva o provedení praxe řízení a její náležitosti  4) vyjednávání předmětu praxe – nácviky, zpětná vazba  5) plán praxe řízení a jeho sestavení, formální náležitosti, přístupy k jeho tvorbě  6) vyjednávání o plánu praxe řízení – nácviky, zpětná vazba, finalizace  7) identifikace rizik a způsobů jejich řízení  8) vstup do organizace, organizační kultura, řešení střetů praktikanta s existující organizační kulturou  9) autorství výstupů praxe řízení, právní aspekty, prevence konfliktu  10) kontaktní osoba a spolupráce s ní, komunikace, potenciální konflikty a jejich řešení  11) psychohygiena praktikanta, využití intervize a supervize při praxi řízení  12) evaluace, práce s chybou, další manažerských rozvoj praktikanta  13) reportování, etika v manažerské praxi V případě přechodu na online výuku bude tato probíhat v MS Teams,požadavky k atestaci predmětu se nezmění.Účast bude zaznamenána tamtéž.
Registration requirements - Czech
Last update: Romana Pištěková (12.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Syllabus - Czech
Last update: Romana Pištěková (21.05.2018)

Každý student s podporou vyučujícího vyhledá organizace, ve kterých by mohl vykonávat praxi řízení. Připraví se na vyjednávání, zkusí si vyjednat předmět praxe, uzavře kontrakt o provedení praxe řízení a připraví plán praxe, který přednese ostatním studentům a získá od nich a od vyučujícího zpětnou vazbu na jeho obsah. Praxe řízení může být realizována i v zahraniční, nicméně především v organizacích, které poskytují zdravotní anebo sociální služby.

Povinná literatura:
DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. 1. vyd. Praha: Management Press, 1999. 187 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-726-1021-X.

KOTTER, J. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 1.vyd. Praha: Management Press, 2000. 250 s. ISBN 80-726-1015-5.

Doporučená literatura:

Dokumenty zveřejněné elektronicky.

Studijní opora:
VRZÁČEK, P. Praxe řízení. Krok za krokem. Praha: FHS UK.

Naskenované texty a dokumenty vložené v Moodle.

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=485

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html