SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practice management II. - YMRK0026
Title: Praxe řízení II.
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: YMRP0026
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Mgr. Petr Vrzáček
Annotation - Czech
Last update: Romana Pištěková (21.05.2018)
Poskytnout v rámci studia studentovi příležitost k transferu naučeného do reálných situací praxe a rozvinout akční učení ve smyslu Kolbova cyklu. Praxe řízení II navazuje na Praxi řízení I. (viz podrobnosti k celému předmětu) a na výuku předmětu Teorie a praxe řízení organizace i dalších předmětů oboru. Témata a průběh praxe Praxe probíhá přímo v sociálních nebo zdravotních organizacích a je zaměřena na řídící procesy. Student realizuje Praxi I. a II. v průběhu dvou let studia dle kontraktu praxe, který uzavírá s organizací praxe v průběhu prvního semestru. V kontraktu jsou definovány cíle praxe v každém ročníku, které na sebe postupně navazují. Student na praxi zpracovává konkrétní úkoly vyplývající z výuky relevantních předmětů daného semestru a to na základě zadání učitele. Průběh praxe je konzultován průběžně elektronicky i osobně s učitelem individuálně a v rámci seminářů zejména k předmětům Diagnostika organizace a Teorie a praxe řízení organizací, ale také výuky výzkumných metod aj.- předmět navazuje na většinu předmětů studia. Smyslem praxe je umožnit studentům aplikovat a integrovat nově nabyté poznatky a dovedností z ostatních odborných předmětů. Zároveň praxe pomáhá ve zkvalitňování řízení organizaci, ve které je prováděna. Management organizace, která studenta na praxi přijímá, jej musí vnímat především jako odborníka na řízení a tudíž i externího pracovníka, který je schopen identifikovat organizační problémy a následně pomoci s jejich odstraňováním. Cíle/výstupy: - umí podporovat a facilitovat proces rozvoje organizace dle dojednaného plánu a v souladu s posláním organizace a s přihlédnutím k právům a potřebám uživatelů a efektivitě služby. - umí vyhodnotit změnu Postup: 1) Výběr vhodné organizace a určení kontaktní osoby 2) Podpis kontraktu 3) Zpracování plánu provedení praxe a její provedení 4) Zhodnocení praxe 5 ) Zavedení změny v organizaci 6) Vyhodnocení
Registration requirements - Czech
Last update: Romana Pištěková (12.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu Řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Syllabus - Czech
Last update: Romana Pištěková (21.05.2018)

Student i jeho konzultanti jsou vázáni pravidlem mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o nichž se student dozví v souvislosti se svou praxí. Student odevzdává podrobnou zprávu z praxe dle instrukcí v Moodle.

Povinná literatura:
KELLER, J. Sociologie organizace a byrokracie. 2. přepracované vydání. Praha: Sociologické nakladatelství. 2010. 182 s. ISBN 978-80-86429-74-8

Doporučená literatura:
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press. 580 s. ISBN 80-7261-064-3.

LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada Publishing. 237 s. ISBN 978-80-247-2951-0.

Studijní opora:
Naskenované texty a dokumenty zahraniční a domácí k jednotlivým tématům vložené v Moodle.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html