SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Theory and Practice of Managing Organizations - YMRK0023
Title: Teorie a praxe řízení organizací
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:20/10, Ex [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. Walter Lorenz, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Petr Vrzáček
Teacher(s): prof. Walter Lorenz, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Petr Vrzáček
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petr Vrzáček (22.09.2020)
Témata: A. Systémové řízení 1) přehled teorií řízení, systém a jeho vitalita, organizační zdroje, organizační role, 2) manažerské činnosti, sekvenční a paralelní manažerské činnosti, plánování, organizování, ŘLZ, vedení, manažerská kontrola, 3) analyzování, rozhodování, implementace, nastavování zpětnovazebních procesů 4) klíčové indikátory úspěchu, kritická místa, monitoring, řízení kvality B. Strategické řízení 5) civilizační a modernizační kontext řízení, řízení v kontextu institucí a jejich změn, otevřenost jako zdroj rozvoje, 6) strategie, strategické řízení, strategie jako nástroj trvání, přístupy ke strategickému plánování, paradoxy strategického plánování, 7) fáze strategického plánování, poslání, organizační mandát, vize, 8) strategické analýzy – jejich metodologie a využití, programovací část strategie – priority, cíle, výstupy, 9) řízení rizik, kvalita ve strategickém řízení C. Řízení změny 10) organizační změna, identifikační a iniciační fáze změny, proces řízení změny, 11) modely řízení (Beer, Lewin, Kotter), proces plánování (volba strategie zavedení, stanovení cílů změnového procesu, implementace a monitorování změny, práce s riziky), 12) postoje a reakce lidí na změnu, odpor jako přirozená reakce a práce s ním, 13) leadership Přednášky prof. Lorenze probíhají v angličtině a jsou v reálném čase tlumočeny skupince německy mluvících studentů vyučujícím Mgr. Vrzáčkem. Elektronická konzultace seminárních prací a veškerá komunikace s prof. Lorenzem probíhá v anglickém nebo německém jazyce. V případě přechodu na online výuku bude tato probíhat v MS Teams,požadavky k atestaci predmětu se nezmění.Účast bude zaznamenána tamtéž.
Registration requirements - Czech
Last update: Romana Pištěková (12.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu Řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Syllabus - Czech
Last update: Romana Pištěková (21.05.2018)

80% účast na výuce, studium zadaných textů, zpracování seminární práce dle požadavků zadaných v Moodle, zpracování zadaných úkolů

Povinná literatura:
GRÖSSER, S., ZEIER, R. Systemic management for intelligent organizations : concepts, models-based approaches and applications. Heildelberg: Springer, 2012.

GIDDENS, A. Důsledky modernity. Třetí vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. s. 75 - 101. ISBN 978-80-419-035-3.

HERZKA, M. Führung im Widerspruch. Management in Sozialen Organisationen. Wiesbaden. Springer Fachmedien, 2013.

KOTTER, J. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 1.vyd. Praha: Management Press, 2000. 250 s. ISBN 80-726-1015-5.

VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press. 275 s. ISBN 80-7261-143-7.

Doporučená literatura:
DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku: praxe a principy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002. 300 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-726-1066-X.

MACHAN, Richard a Karel RAIS. Management změny: učební texty pro bakalářské studium. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 133 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-86730-83-7.

MALIK, F. Systemisches Management, Evolution, Selbstorganisation : Grundprobleme, Funktionsmechanismen und Lösungsansätze für komplexe Systeme. Bern: Haupt, 1993.

SCHWANINGER, M. Intelligent organizations: powerful models for systemic management. Berlin: Springer, 2009.

SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích: vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 328 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4644-9.

Studijní opora:
Naskenované texty a dokumenty zahraniční a domácí k jednotlivým tématům vložené v Moodle.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html