SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practice in Management I. - YMRK0020
Title: Praxe řízení I.
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/130, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Mgr. Petr Vrzáček
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petr Vrzáček (22.09.2020)
Témata: 1) Průběh praxe, seznámení s manuálem Praxe řízení 2) Kontrakt s pracovištěm, organizační klima a kultura, výběr a role kontaktní osoby 3) Výběr organizace, vyjednání předmětu spolupráce 4) Plán praxe, jeho prezentace a odsouhlasení 5) Krizové okamžiky při plnění plánu a způsoby jejich řešení 6) Monitoring průběhu praxe, vedení dokumentace, portfolio, reportování 7) Komunikace s kontaktní osobou, vedoucím praxe a managementem organizace 8) Praxe řízení a diagnostika organizace, vzájemné vazby a návaznost 9) Změna organizace a formální postup jejího provedení 10) Praxe I. a Praxe II. vzájemné propojení a návaznost 11) Zpráva z praxe, požadavky na její obsah, vyjádření kontaktní osoby 12) Etické aspekty realizace praxe, autorská práva k výstupům praxe 13) Organizační změna, analýza silového pole, vyjednávání a vytvoření koalice V případě přechodu na online výuku bude tato probíhat v MS Teams,požadavky k atestaci predmětu se nezmění.Účast bude zaznamenána tamtéž.
Registration requirements - Czech
Last update: Romana Pištěková (12.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Syllabus - Czech
Last update: Romana Pištěková (21.05.2018)

Student usiluje o splnění vyjednaného cíle praxe, zpracuje závěrečnou zprávu, kterou nechá přečíst kontaktní osobě, obvykle se jedná o zaměstnance přijímající organizace, a požádá ji o zpracování vyjádření. Zprávu s vyjádřením následně pošle vedoucí/mu praxe, která/ý ji přečte a pošle studentovi svou zpětnou vazbu.

Praxe je prováděna především v zařízeních poskytujících sociální služby všech typů podle zákona 108/2006 Sb., zejména rezidenčních, ale také ambulantních či terénních, a ve službách na pomezí sociální a zdravotní péče, např. hospicích, léčebnách pro dlouhodobě nemocné aj. Praxe je dále umožňována i v dalších zařízeních, a to zdravotnických či pedagogických, které obsahují sociální práci a péči. Studenti praktikují též v organizacích jako jsou nemocnice, pedagogická zařízení věnující se vzdělávání osob se zdravotním postižením, neziskových organizacích sdružujících osoby se zdravotním postižením nebo ve výzkumných a vzdělávacích institucích sociálního či zdravotnického zaměření.

Povinná literatura:
KELLER, J. Sociologie organizace a byrokracie. 2. přepracované vydání. Praha: Sociologické nakladatelství. 2010. 182 s. ISBN 978-80-86429-74-8

Doporučená literatura:
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press. 580 s. ISBN 80-7261-064-3.

LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada Publishing. 237 s. ISBN 978-80-247-2951-0.

Studijní opora:
Naskenované texty a dokumenty zahraniční a domácí k jednotlivým tématům vložené v Moodle.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html