SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
The Manager's Role in Managing Change - YMR05PRZI
Title: Úloha manažera v řízení změny
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/12, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMR05PRZI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Petr Vrzáček
Annotation -
Last update: PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. (29.09.2013)
The course allows to the students to get the basic knowledges and skills from the area of the change management for apply them in the organizations where they realize their practices. The cours accents the role of the manager and the leader of the change, eventually of the transformational team, and is aimed on the planing process and on the implementation of the change and on the understanding to the personal aspects and the influence of the involved groups.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. (21.12.2013)

Cíle/výstupy:

Student dovede

  • popsat      různé přístupy k řízení změny, podrobně pak přístup Kotterův;
  • naplánovat proces vedení změny a zvážit rizika, která se k němu váží;
  • popsat      a navrhnout opatření snižující negativní vlivy ohrožující implementaci změn.

 

Témata výuky:

1.       identifikace potřeby změny, iniciace změn, změna v životě organizace

2.       proces řízení změny, modely řízení změn (Beer, Lewin, Kotter)

3.       proces plánování změny (volba strategie zavedení změny, stanovení cílů změnového procesu, implementace a monitorování změny, práce s riziky)

4.       postoje a reakce lidí na změnu, odpor jako přirozená reakce a práce s ním

5.       leadership

 

Způsoby hodnocení:                                       

Kurz je ukončen zápočtem, který student získá za zpracování a obhajobu seminární práce. Seminární práce obsahuje zejména cíle a postup zavádění změny (plán implementace změny) a popis a reflexi přípravných aktivit a procesu vzniku plánu. Seminární práce může, pokud již byla implementace změn zahájena, obsahovat i popis a reflexi těchto zkušeností. 

 

Plagiátorství v jakékoliv formě a podobě nebude tolerováno a bude řešeno zcela nekompromisně na katedrální i fakultní úrovni! Plagiátorství zahrnuje kopírování vět či odstavců z internetu, knih, článků či jiných zdrojů bez jejich řádné a správné citace; reprezentování slov, myšlenek a práce někoho jiného (i spolustudujících!) jako svých vlastních; a další formy akademické nečestnosti. Vyučující pravidelně kontrolují veškeré písemné projevy studujících pro známky plagiátorství prostřednictvím speciálního softwaru vyvinutého právě pro tyto účely, jež mají k dispozici. Plagiátorství může mít za následek až vyloučení ze studia. Pokud máte jakékoliv dotazy k tomuto tématu, či si nejste jisti, zda vámi využívané zdroje řádně a správně citujete, poraďte se DOPŘEDU se svými vyučujícími. Doporučujeme také konzultaci pedagogického textu Katedry genderových studií Stylistika, argumentace a akademické psaní, kde je téma plagiátorství detailně vysvětleno (k dispozici v SIS souborech pod kurzem Stylistika, argumentace a literární teorie).

 

Povinná četba:

Studijní materiály na internetu (moodle)

Kotter, J. P. Vedení procesu změny. Osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press 2008.

 

Doporučená literatura:

Armstrong, M.; Stephens, T. Management a leadership. Praha: Grada, 2008.

Drucker P. F.  Řízení neziskových organizací: praxe a principy. Praha: Management Press, 1994.

Drucker, P. F. Řízení v době velkých změn, Praha: Management Press, 1998.

Kubíčková, L.; Rais, K. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2012.

Mach. P.; Brathová, J. Rizika procesu transformace a deinstitucionalizace a systém jejich řízení. Praha: Národní centrum pro podporu transformace, 2012. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14038/rizika.pdf

Machan, R. Management změny. Praha: VŠEM, 2012.

Smejkal, V.; Rais, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2006.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html