SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practice in Management I. - YMR01PRBI
Title: Praxe řízení I.
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/160, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMR01PRBI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Petr Vrzáček
Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.
Is pre-requisite for: YMR04PRBI
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (24.05.2011)
This seminar is intended to help students fulfill the objectives of their two-year internships. During the first year, the course aims at identifying an appropriate organisation for the internship, closing a contract, and at carrying out an organisational diagnostic.
Descriptors - Czech
Last update: Romana Pištěková (18.06.2014)

Témata a průběh praxe:

  • Praxe probíhá přímo v sociálních nebo zdravotních organizacích a je zaměřena na řídící procesy.

Student realizuje Praxi I. a II. v průběhu dvou let studia dle kontraktu praxe, který uzavírá s organizací praxe v

průběhu prvního semestru. V kontraktu jsou definovány cíle praxe v každém ročníku, které na sebe postupně

navazují. Student na praxi zpracovává konkrétní úkoly vyplývající z výuky relevantních předmětů daného semestru

a to na základě zadání učitele. Průběh praxe je konzultován průběžně elektronicky i osobně s učitelem

individuálně a v rámci seminářů zejména k předmětům Diagnostika organizace a Teorie a praxe řízení organizací,

ale také výuky výzkumných metod aj.- předmět navazuje na většinu předmětů studia.

  • Smyslem praxe je umožnit studentům aplikovat a integrovat nově nabyté poznatky a dovedností z

ostatních odborných předmětů. Zároveň praxe pomáhá ve zkvalitňování řízení organizaci, ve které je prováděna.

Management organizace, která studenta na praxi přijímá, jej musí vnímat především jako odborníka na řízení a

tudíž i externího pracovníka, který je schopen identifikovat organizační problémy a následně pomoci s jejich

odstraňováním.

Výstupy:

  • umí analyzovat strukturu a fungování organizace a spolu s vedením a zaměstnanci identifikovat oblast, v

níž by bylo účelné navodit změnu (I. roč.)

Rozsah praxe I: celkem 20 dnů

Aktivity studenta ve spolupráci s učitelem:

  • Výběr vhodné organizace a určení kontaktní osoby
  • Podpis kontraktu
  • Zpracování plánu provedení praxe a její provedení
  • Zhodnocení praxe
  • Vyjednání podpory pro zavedení změny v organizaci

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Dina Novotná Obeidová (23.06.2008)

Předpokladem pro získání zápočtu je vypracování požadovaných materiálů dle

kontraktu praxe, které jsou vždy posuzovány současně v některém jiném předmětu

(např. Diagnostika organizace).

Dalším požadavkem je odevzdání stručné a věcné Zprávy z praxe, v níž

student vysvětlí:

a) jak probíhala jeho praxe v daném semestru

b) jak se dařilo v organizaci vyjednat a zrealizovat cíle praxe uvedené v kontraktu

c) co bylo obtížné

d) jaké zkušenosti student získal ze spolupráce s manažmentem organizace a

pracovníky.

Student předloží rovněž vyjádření kontaktní osoby v organizaci, s níž byl

uzavírán kontrakt o praxi.Zpráva obsahuje:

a) hodnocení spolupráce se studentem-co se dařilo,co by bylo vhodné změnit

b) zda praxe organizaci zatím něco přinesla

c) očekávání ohledně další spolupráce se studentem-s fakultou

Zhodnocení dosavadních zkušeností ve zprávě by mělo obsahovat i vyjádření

organizace o možnostech pokračování spolupráce v příštím školním roce, příp. co by

bylo potřeba udělat ze strany university, aby spolupráce pokračovala co nejlépe.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dina Novotná Obeidová (23.06.2008)

Student realizuje Praxi v průběhu dvou let studia dle kontraktu praxe, který uzavírá s organizací praxe v průběhu prvního semestru na celé dva roky. V kontraktu jsou definovány cíle praxe v každém ročníku, které na sebe postupně navazují. Student na praxi zpracovává konkrétní úkoly vyplývající z výuky relevantních předmětů daného semestru a to na základě zadání učitele. Průběh praxe je konzultován s učitelem v předmětech Seminář praxe - řízení, Konzultace k praxi a v rámci seminářů k relevantním předmětů (např. Diagnostika organizace, Strategické plánování, Úloha manažera v řízení změny organizace). Předmět navazuje na většinu předmětů studia.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html