SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Psychology and health - YMPV011
Title: Psychologie a zdraví
Guaranteed by: Programme Theoretical and Research Psychology (24-TVP)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 20 / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Co-requisite : YMPP011
Incompatibility : YTVP103
Interchangeability : YTVP103
Is incompatible with: YTVP103
Is interchangeable with: YTVP103
Annotation - Czech
Last update: Ing. Jan Vaněk (20.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s evidence-based psychologií zdraví a akcentovat význam psychologie a psychologického výzkumu v souvislosti se zlepšováním zdraví (fyzického i mentálního) a zdravotní péče v populaci. Předmět se bude zaměřovat na poznatky s ohledem na zjištění vztahů mezi psychickou a zdravím jedince. Klíčové koncepty psychologie zdraví budou představeny spolu s dosavadními poznáními. Důraz bude kladen na způsob získávání dat a poznatky z šetření. 1. Zdraví a psychologie, WHO 2. Diskurz zdraví a nemoci, kvalita života 3. Emoce a prožívání 4. Regulace emocí 5. Stres 6. Well-being – výzkum a praxe 7. Coping – výzkum a praxe 8. Sociální opora – výzkum a praxe 9. Resilience – výzkum a praxe 10. Hardiness – výzkum a praxe 11. HBSC studie 12. Nerovnosti ve zdraví 13. Take away
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. (02.12.2022)

Termíny - aktualizace

Dne 5.12. se výuka po předchozí domluvě ruší jako náhrada za vaši semestrální práci. Dne 2.1.2023 místo predterminu naopak přednáška bude.

 Povinná literatura:
KEBZA, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, ISBN 80- 200-1307-5.
KŘIVOHLAVÝ, J. (2003). Psychologie zdraví. Praha: Portál. ISBN 80-7178-774-4.
KŘIVOHLAVÝ, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada. ISBN 80-247-0179-0.
KEBZA, V. et al. (v tisku) Psychologie zdraví. Monografie v přípravě. Academia.


Doporučená literatura:
ŠOLCOVÁ, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada. ISBN 987- 80-247-2947-3.
POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I. (2018). Emoce: regulace a vývoj v průběhu života: funkce a zákonitosti emocí, sociální a kulturní souvislosti, měření emocí. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5128-3.
HOŠEK, V. (2001). Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-889-1.
ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. (2016). Circumstances of well-being among Czech college students. In: Well-Being and Cultures. Springer, Dordrecht, 161-170.
ŠOLCOVÁ, I, et al. (2017). Self-reported health status predicting resilience and burnout in longitudinal study. Central European journal of public health, 25.3, 222-227.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html