SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Research Methods in Psychology II. - YMPP006
Title: Metody výzkumu v psychologii II.
Guaranteed by: Programme Theoretical and Research Psychology (24-TVP)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Incompatibility : YTVP006
Interchangeability : YTVP006
Is incompatible with: YTVP006
Is interchangeable with: YTVP006
Annotation - Czech
Last update: Ing. Jan Vaněk (20.09.2019)
Předmět je koncipován jako volně navazující na předmět Metody výzkumu v psychologii I. Poskytuje tedy pokračující části strukturovaného výkladu metod výzkumu v psychologii. Akcentuje metody užívané v tzv. kvalitativních výzkumných přístupech i ve smíšených/kombinovaných výzkumných designech. Pozornost bude věnována především analytickým postupům i s ohledem na kvantifikaci kvalitativních dat. V seminární části předmětu je kladen důraz na schopnost studenta posuzovat adekvátnost volby konkrétních metod sběru a analýzy dat ve vztahu k designu psychologického výzkumu. Témata: 1. Úvod do metodologie kvalitativního výzkumu 2. Kvalitativní přístup – východiska 3. Techniky sběru a tvorby dat, design dle času, subjektu výzkumu, pořadí technik 4. Pozorování – tvorba dat 5. Pozorování – analýza s a bez podpory SW 6. Rozhovory – tvorba dat 7. Scénáře rozhovorů 8. Analýza rozhovorů – tematická analýza 9. Analýza rozhovorů – narativní a diskurzivní analýza 10. Analýza rozhovorů – fenomenologická analýza 11. Analýza stop a výsledků činnosti – tvorba dat 12. Analýza stop a výsledků činnosti – analýza s a bez podpory SW 13. Metody výzkumu v psychologii – diskuse a otevřené otázky
Syllabus - Czech
Last update: Kristýna Macková (16.10.2019)

Povinná literatura:
MIOVSKÝ, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada Publishing. ISBN 8024713624.
ŘIHÁČEK, T. ČERMÁK. I., HYTYCH, R. et al. (2013). Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Masarykova Univerzita Brno. ISBN 978-80-210-6382-2.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. ISBN: 978-80-262-0644-6.

Doporučená literatura:
ČERMÁK, I., HILES, D., CHRZ, V. (2007). Narativně orientovaný výzkum: interpretační perspektivy. Psychologica, 37: 53-66.
SEALE, C. (2002). Kvalita v kvalitativním výzkumu. Biograf, 27, 3 -16.
KONOPÁSEK, Z. (1997). Co si počít s počítačem v kvalitativním výzkumu: program ATLAS/ti v akci. Biograf, 12: 71-110.
ČERMÁK, I., ŠTĚPANÍKOVÁ, I. (1997). Validita v kvalitativním psychologickém výzkumu. Československá psychologie, 41.6: 503-512.
ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4): 478-510.

Entry requirements - Czech
Last update: Bc. Kristina Anna Vyletová (07.09.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu TVP, a není proto možné si jej zapsat po webu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html