SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Key Texts in Oral History and Contemporary History - YMO242
Title: Klíčové texty k orální historii – soudobým dějinám
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/1, MC [HS]
Capacity: winter:unknown / 25 (25)
summer:unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Is incompatible with: YMO326
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (30.09.2022)
Předmět si klade za cíl prohloubit u studujících znalost a pochopení jednotlivých klíčových textů orálněhistorického „kánonu“. Studující si ze seznamu textů vybere jeden, který zpracuje dle pokynů, a následně svou práci obhájí na ústním kolokviu u předem určeného vyučujícího.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (30.09.2022)

Vybraná literatura (konkrétní titul záleží na volbě studujících)

Frisch, M. A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History. New York 1990. ISBN 9780791401330. Zkoušející: Přemysl Houda

Grele, R. Envelopes of Sound: The Art of Oral History. Chicago 1975. ISBN 9780275941840. Zkoušející: Pavel Mücke

Passerini, L. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class. Cambridge 1987. ISBN 9780521108782. Zkoušející: Pavel Mücke

Perks, R. a Thomson, A. (ed.) The Oral History Reader (2nd edition). London - New York 2006. ISBN 9780415343039. Zkoušející: Jiří Hlaváček

Portelli, A. Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy: forma a význam v orální historii. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4550-6. Zkoušející: Petr Wohlmuth

Ritchie, D. Doing Oral History (2nd edition). New York 2003. ISBN 9780199329335. Zkoušející: Miroslav Vaněk

Thompson, P. The Voice of the Past: Oral History (3rd edition). New York 2000. ISBN 9780199335466. Zkoušející: Jana Wohlmuth Markupová

Thomson, A. Anzac Memories: Living with the Legend (2nd edition). Clayton VIC Australia: Monash University Publishing. ISBN 1921867582. Zkoušející: Petr Wohlmuth

Vaněk, M. a Mücke, P. Velvet Revolutions. An Oral History of Czech Society. Oxford 2016. ISBN 9780199342723. Zkoušející: Jana Wohlmuth Markupová

Vaněk, M. Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists. Praha 2013. ISBN 9788024622262. Zkoušející: Jiří Hlaváček

Yow, V. R. Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences (2nd edition). Walnut Creek 2005. ISBN 9780759106550. Zkoušející: Lenka Krátká

 

Referát zpracovaný dle pokynů níže prosím zašlete e-mailem danému zkoušejícímu minimálně tři týdny před koncem zkouškového období, ve kterém chcete předmět plnit. Termín ústního kolokvia bude dohodnut posléze.  

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (07.12.2020)

Referát na vybranou knihu a následné ústní kolokvium.

Obecné náležitosti referátu:

Smyslem referátu je podat čtenáři zprávu o záměru a tematice referovaného textu. Ze studijního hlediska je dalším smyslem referátu vytváření si vlastních studijních materiálů. Formálně má být referát souvislým textem, a to jak ve smyslu postupné návaznosti všech vět referátu, tak také ve smyslu, že má mít "hlavu a patu", což znamená:

1. Že má mít krátký úvod, ve kterém autor referátu čtenáři sdělí, jaký text od jakého autora referuje, co je hlavním tématem a záměrem referovaného textu a případně jakou metodou je tento záměr v referovaném textu sledován. U úvodu by zároveň v poznámce pod čarou měly být uvedeny základní bibliografické údaje původního textu (především: autor, celý název textu, místo vydání, vydavatel, rok vydání a případně překladatel).

2. Hlavní část referátu spočívá v postupném sledování výkladu hlavních témat. Ty je potřeba zreferovat tak, aby byla postižena jejich základní argumentace, aby byla zachována jejich argumentační souvislost a aby vždy u každého referovaného tématu bylo vidět, jak souvisí s celkovým záměrem a cílem referovaného textu. Při parafrázování původního výkladu lze odkazovat na stránky v původním textu (a to buď poznámkou pod čarou nebo číslem stránky v závorce přímo v textu referátu). Citace původního textu je v referátu třeba dávat do uvozovek a vždy u nich musí být uveden odkaz na stránku v původním textu.

3. Referát má být uzavřen shrnutím, které bude samostatně na konci referátu nadepsáno jako "Resumé" apod. V něm se autor referátu pokusí vlastními slovy krátce postihnout, v čem spočívá základní problém, který se v referovaném textu řeší a k jakému řešení a jak referovaný text dospěl.

Referát je třeba psát až po přečtení celého původního textu, nejlépe na základě připravených poznámek či případně na základě vlastního konspektu. Po přečtení proto, že součástí referátu jednak musí být uvedení hlavního tématu a celkového záměru a jednak je třeba vybrat vskutku jen hlavní témata, což lze smysluplně učinit jen tehdy, když máme již vytvořenu představu o celkovém směřování výkladu, který chceme zreferovat. Referovaná témata musejí být správně argumentována (nestačí jen heslovitá zmínka), musejí na sebe navazovat a u každého dílčího referovaného tématu musí být čtenáři referátu jasné, jak toto téma souvisí s celkovým záměrem celého referovaného textu. Tematické bloky je v referátu vhodné členit do odstavců.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html