SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Oral History Proseminar II. - YMO212
Title: Orálněhistorický metodologický proseminář II.
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 60 (60)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Incompatibility : YMO016, YMO0203
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (13.02.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky s praktickými aspekty využití kvalitativních metod a postupů v rámci orálněhistorického výzkumu. Osnova semináře kopíruje průběh standardního orálněhistorického výzkumu od výběru tématu a výzkumného vzorku, přes sběr dat v terénu až po jejich formální (vyhotovení záznamu o rozhovoru a jeho přepisu) a obsahové (analýza a interpretace) zpracování. Studenti a studentky si tak v rámci semináře ověří teoretické kompetence získané v předcházejícím semestru, a to prostřednictvím terénní praxe, jejíž postup je průběžně reflektován a diskutován s vyučujícím.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Monika Picková (30.12.2022)

1. Návrh výzkumu: teoretický a metodologický rámec

2. Výběr výzkumného vzorku a charakteristika prostředí výzkumu

3. Tvorba okruhů otázek pro narativní a polostrukturovaný rozhovor

4. Kontaktování narátorů a informační schůzka

5. Terénní výzkum I. (sběr dat): životopisný rozhovor

6. Formální zpracování dat (protokol o rozhovoru, karta narátora/narátorky, archivace záznamu)

7. Metody transkripce rozhovorů a možnosti technických úprav pořízených záznamů

8. Analytické zpracování dat I.

9. Terénní výzkum II. (sběr dat): polostrukturovaný rozhovor

10. Analytické zpracování dat II.

11. Interpretace rozhovorů: forma, obsah, etika

12. Zpracování multimediálního výstupu

13. Vyhodnocení výzkumu a prezentace výsledků

Povinná literatura: 
Abrams, L. Oral History Theory. New York 2010. ISBN 9780415427555.
Leavy, P. Oral History. Understanding Qualitative Research. New York 2011. ISBN 9780195395099.
Mücke; P. a Vaněk, M. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha 2015. ISBN 9788024629315.

Doporučená literatura: 
Denzin, N. K. a Lincoln, Y. (eds.) The SAGE Handbook of Qualitative Research. California 2017. ISBN 9781412974172.
Hájek, M. Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha 2014. ISBN 9788074191619.
Kaufmann, J. C. Chápající rozhovor. Praha 2010, ISBN 9788074190339.
Strauss, A. a Corbin, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice 1999. ISBN 808583460X.
Thompson, P. a Bornat, J. Voice of the Past. New York 2017. ISBN 9780199335466.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (09.03.2022)

Prezenční studenti: docházka a zpracování kompletního orálně-historického výstupu (nahrávka rozhovoru, protokol, přepis, karta, informovaný souhlas, analýza a interpretace) dle konkrétních pokynů vyučujícího.

Kombinování studenti: účast na blokové výuce dle rozvrhu, konkrétní instrukce studenti obdrží emailem v první polovině března a následně budou zveřejněny v souborech předmětu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html