SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Oral History Proseminar I. - YMO207
Title: Orálněhistorický metodologický proseminář I.
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 70 (70)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Incompatibility : YMO036
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (16.10.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky s teoretickými a praktickými aspekty využití interdisciplinárních kvalitativních metod a postupů v rámci orálně-historického výzkumu. Představeny budou dílčí výzkumné techniky a způsob jejich aplikace na konkrétních příkladech. V rámci předmětu získají studenti a studentky nejen základní orientaci v teoretických konceptech interdisciplinárně pojímaného narativního výzkumu (paměť, identita, biografie), ale seznámí se také s analytickými postupy aplikovatelnými na studium narativních pramenů (obsahová analýza, metoda zakotvené teorie, diskursivní analýza apod.), možnými etickými problémy (procedurální a aplikovaná etika) a praktickými aspekty (psychologie komunikace, krizová orální historie, intersubjektivita apod.).
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (20.11.2022)

01. Kvalitativní výzkum
02. Návrh kvalitativního výzkumu
03. Biografický přístup
04. Individuální paměť
05. Kolektivní paměť a identita
06. Orálně-historický terénní výzkum
07. Psychologie komunikace
08. Krizová orální historie
09. Analýza a interpretace
10. Metoda zakotvené teorie
11. Diskursivní analýza
12. Etika a orální historie

Povinná literatura: 

Abrams, L. Oral History Theory. 2nd edition. New York, 2016.
Novotná, H. a kol. Metody výzkumu ve společenských vědách. 1. vyd. Praha, 2020.
Mücke, P. a Vaněk, M. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. 3. vyd. Praha, 2022.

Doporučená literatura: 
Denzin, N. K. a Lincoln, Y. (eds.) The SAGE Handbook of Qualitative Research. California, 2017.
Hájek, M. Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha, 2014.
Kaufmann, J. C. Chápající rozhovor. Praha, 2010.
Strauss, A. a Corbin, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice, 1999.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (11.01.2023)

1) Aktivní účast v hodinách (prezenční studenti); účast na blokové výuce (kombinovaní studenti).

2) Vypracování konspektů na 2 publikace dle vlastního výběru vztahující se k problematice kvalitativního výzkumu/orální historie. Tituly je třeba nechat si předem schválit od vyučujícího prostřednictvím e-mailu (zašlete kompletní bibliografické údaje vybraných titulů ve formátu PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název knihy. Místo vydání: nakladatelství, rok). Vzor a definici konspektu naleznete v souborech předmětu. Nelze konspektovat povinné tituly uvedené v sylabu předmětu. Konspekt musí obsahovat kompletní bibliografické údaje knihy a paginaci.

3) esej v rozsahu 5–8 normostran (1 NS = 1 800 znaků včetně mezer) na jedno z následujících témat: a) individuální a kolektivní paměť/identita v orálně-historickém výzkumu; b) pravda, pravdivost a její ověřování u (auto)biografických pramenů; c) ,,sdílená autorita" a public history ve výzkumu soudobých dějin; d) úloha interdisciplinarity při interpretaci narativních pramenů; e) aplikovaná etika v terénním výzkumu; f) archivace, digitalizace a re-interpretace narativních pramenů; g) krizová orální historie a dokumentace ‚‚současnosti". Esej odevzdávejte mailem nejpozději do začátku zkouškového období (viz harmonogram akademického roku).

Pamatujte, že esej není referát! Esej je literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, vlastní úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor/ka eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje nová, často klade otázky a společně se čtenáři na ně hledá odpověď. Esej je tedy monolog a jakýsi dialog autora se čtenářem.

4) ústní zkouška v podobě kolokvia nad tématem eseje a konspektovanou literaturou (u zkoušky se předpokládá znalost povinné literatury).

Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání konspektů a eseje prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do začátku zkouškového období (viz aktuální harmonogram akademického roku)! Na později odevzdané práce nebude brán zřetel!

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html