SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Economics and Law III. - YMN83P3P0
Title: Ekonomie a právo pro občanský sektor III.
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2007
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: MN83P3P0I
Pre-requisite : YMN83P1C0, YMN83P1P0, YMN83P1S0
Interchangeability : YMN06HPLI
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)
The course shall provide students an overview of the legal environment for the civil sector in the Czech Republic. The organizations which provide financial resources (foundations and funds without endowment), those which provide services (public benefit corporations), and those enabling association for achievement of common goals (civic associations) shall be treated in greater detail. The activities of not-for-profit organizations and business oriented entrepreneurial legal subjects shall be compared with emphasis on the appropriate choice of the legal form. The students shall be acquainted with basic juridical terminology used in the course. The related basic issues concerning organizations economy, such as income tax, sponsoring, fundraising through public collections, book keeping and its external audit shall be explained in connection with the reporting obligations of civil sector organizations.
Syllabus - Czech
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)

Osnova:

Vymezení pojmů (právo, právní subjektivita, právnická a fyzická osoba, dělení právnických osob, druhy neziskových organizací, občanský sektor), Nadace I. stručný přehled novodobé historie, situace po roce 1989, příslib prostředků z II. Vlny kuponové privatizace, návrh vzniku České národní nadace, realizace rozdělování prostředků NIF, a .s., Nadace II. princip fungování nadace, místo nadací v občanské společnosti, perspektiva rozvoje této části občanského sektoru, Nadace a nadační fond současná právní úprava, založení, vznik, zrušení a zánik nadace a nadačního fondu, rozdíly mezi oběma subjekty, struktura orgánů, Obecně prospěšná společnost peripetie vzniku zákona o obecně prospěšných společnostech, současná právní úprava, založení, vznik, zrušení a zánik obecně prospěšné společnosti, struktura orgánů, rozdíly proti nadacím a nadačním fondům, Organizační složky státu, příspěvkové organizace a další veřejnoprávní organizace (např. univerzita, komory, sdružení právnických osob) právní úprava, základní pojmy, rozdíly mezi jednotlivými typy, Církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby význam, právní úprava, problematika vztahu státu a církví, rozdíl církevních právnických osob proti občanským sdružením a obecně prospěšným společnostem, Spolkové právo I historie právní úpravy, hlavní principy, typologie spolků (sdružení), Spolkové právo II současná právní úprava, založení a vznik, zrušení a zánik občanského sdružení, připravovaný občanský zákoník a neziskové organizace, Povinnosti neziskových subjektů z hlediska auditu, daní, výročních zpráv atd.,Mecenášství nebo sponzorství? právo a etika v občanském sektoru, pojem neziskovost a nezištnost, etické kodexy, Založení fiktivního občanského sdružení.

Povinná literatura:

Texty zákonů:

zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění zákona č.210/2002 Sb.

zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění zákona č. 208/2002 Sb. a 320/2002 Sb.

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Frič, Goulli - Neziskový sektor v ČR

Telec Ivo - Spolkové právo, C.H.Beck, Praha 1998

Telec, Hurdík - Zákon o nadacích, C.H.Beck 1998

Doporučená literatura:

Občanský zákoník, provádějící a související předpisy, ÚZ č.342, nakl. SAGIT 2002

Debbash, Bourdon - Neziskové organizace (1995) Praha Victoria Publishing

Drucker - Řízení neziskových organizací (1994) Praha Management Press

Peková - Neziskové organizace a daně (1996) Praha Newsletter

Deverová a kol. Průvodce neziskovým právem I. A II. Díl, ICN Praha 1996

Jasanský a kol. Obecně prospěšné společnosti, Montanex 1997

Sborník Obecné otázky neziskového sektoru, Agnes Praha 1999

Sborník Řízení neziskové organizace, Agnes Praha 1999

Frič, Goulli Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky, Agnes Praha 2000

Haydek, F.A. Práva, zákonodárství a svoboda, Academia 1994

Kodex kanonického práva, Zvon, Praha 1994

Gaius Učebnice práva ve čtyřech knihách, Doplněk, Brno 1999

Lašťovka a kol. Pražské spolky, Scriptorium, Praha 1998

Entry requirements -
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)

Do not require

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html