SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Economics and Law I. - YMN83P1N0
Title: Ekonomie a právo pro občanský sektor I.
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2004
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: MN83P1N0I
Is interchangeable with: YMN83P1P0
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)
Cílem je poskytnout přehled o ekonomii veřejného sektoru a státní správě, financování a organizaci státních institucí. Veřejný sektor jako partner občanského sektoru.
Syllabus - Czech
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)

1. Hospodářská politika

Ekonomie, ukazatele, hrubý domácí produkt, ekonomický růst, agregátní poptávka a nabídka, rovnováha, inflace, nezaměstnanost, obchodní bilance. Ekonomie a hospodářská politika. Tradice české ekonomie.

Doporučená literatura:

Němcová, Ingeborg,Žák, Milan (1997): Hospodářská politika. Praha: Grada Publishing.

Vencovský, František (1997): Dějiny českého ekonomického myšlení: Do roku 1948. Brno: Nadace Universitas Masarykiana Nakladatelství Georgetown Nakladatelství a vydavatelství NAUMA Masarykova univerzita v Brně, s. 35-361.

2. Veřejná ekonomie

Veřejný sektor, veřejné statky ve smíšené ekonomice. Role vlády ve veřejném sektoru a její nástroje při ovlivňování alokace zdrojů. Veřejná volba, efektivní rozhodování. Politický trh a ekonomická racionalita.

Doporučená literatura:

Duben, Rostislav (1996): Neziskový sektor v ekonomie a společnosti. Praha: Codex.

Ochrana, František (2001): Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press.

Peková, Jitka, Pilný, Jaroslav (2002): Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI.

Strecková, Yvonne,Malý, Ivan a kol. (1998): Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press.

3. Ekonomie blahobytu, trh a státní moc, vliv institucí na fiskální volbu

Ekonomie blahobytu. Trh a státní moc. Individuální poptávka po veřejných statcích. Způsoby zdanění a individuální fiskální volba přímé zdanění. Způsoby zdanění a individuální fiskální volba nepřímé zdanění. Existující daňový systém a jeho změny: vliv času na fiskální rozhodnutí. Účelové zdanění versus rozpočtové (globální) financování analýza a účinky. Vazba mezi daněmi a výdaji ve fiskálním rozhodovacím procesu. Fiskální politika a fiskální volba důsledky nevyrovnaného rozpočtu. Volba mezi fiskálními institucemi. Úrovně fiskální volby. Progresivní daň z příjmů. Specifické spotřební daně akcízy. Veřejný dluh jako fiskální instituce. Fiskální politika z pohledu institucionální volby.

Doporučená literatura:

Buchanan, M. James (1998): Veřejné finance v demokratickém systému. Brno: Computer Press.

Rothbard, N. Murray ( 2001): Ekonomie státních zásahů. Praha: Liberální institut.

4. Fiskální politika

Veřejné finance ve smíšené ekonomice. Státní rozpočet. Federální, státní a místní finance. Příjmy veřejných rozpočtů. Daně. Veřejné výdaje. Rozpočtový deficit a veřejný dluh.

Doporučená literatura:

Hamerníková, Bojka (1996): Veřejné finance. Praha: Victoria Publishing.

Peková, Jitka, Pilný, Jaroslav (2002): Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI.

5. Veřejné rozpočty

Veřejná vláda a veřejná správa. Územní samospráva, obce. Pojmy, vazby na veřejné finance. Formování veřejného a občanského sektoru v ČR z hlediska veřejných financí. Rozpočty územní samosprávy.

Doporučená literatura:

Duben, Rostislav (1996): Neziskový sektor v ekonomie a společnosti. Praha: Codex.

Hamerníková, Bojka (2000): Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha: Eurolex Bohemia.

Peková, Jitka, Pilný, Jaroslav (2002): Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI.

6. Veřejná správa

Veřejný sektor a veřejná správa. Teoretici veřejné správy. Modely a institucionální struktury. Právní prostředí, obecné správní právo, evropské správní právo. Lidských faktor, technologie. Transformace veřejného sektoru a reformy veřejné správy. Státní úředník.

Doporučená literatura:

Ochrana, František (2001): Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press.

Pomahač, Richard, Vidláková, Olga (2002): Veřejná správa.Praha: C. H. Beck.

Vidláková, Olga (2003): Rukověť úředníka územně samosprávného celku. Hradec Králové: Ekonomická a informační agentura.

7. Financování vybraných odvětví veřejné správy

Školství. Zdravotnictví.Sociální zabezpečení. Kultura. Sport. Životní prostředí. Výzkum a vývoj. Obrana státu. Bydlení. Justice a policie. Církve.

Doporučená literatura:

Peková, Jitka,Pilný, Jaroslav (2002): Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI.

Rektořík, Jaroslav (2001): Ekonomika veřejného sektoru. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html