SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Thesis Preparation III. (Distance Learning) - YMN44DSIII
Title: Diplomní seminář III. (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 12
Examination process:
Hours per week, examination: 0/8, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMN02PSZI
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Pre-requisite : YMN33DSII
Interchangeability : YMN02PCLI, YMN024, YMN04DSIII
Is interchangeable with: YMN04DSIII
Annotation -
Last update: FEJFAPET (25.04.2014)
This advisory seminar for second-year students writing their master's thesis combines one-to-one consultations and class sessions.
Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (23.09.2020)

 Výuka bude probíhat v měsíci říjnu formou distanční, a to on-line setkání v kombinaci s individuálními nebo on-line konzultacemi podle potřeby studentů. V následujícím období bude forma výuky upřesněna s ohledem na epidemiologickou situaci a platná nařízení. Studenti o formě výuky budou informáni nejméně 5 dní předem.

viz Sylabus v souborech v SIS

Requirements to the exam - Czech
Last update: FEJFAPET (25.04.2014)

Viz sylabus.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (15.09.2021)

Diplomní seminář III

ZS 2021/22 prezenční a kombinované studium

Vyučující: Tereza Pospíšilová

 

Anotace: Účelem Diplomního semináře III je umožnit studentům prezentovat první výsledky diplomové práce. Všichni studenti mají možnost zapojit se formou diskuse a prezentující student si zároveň trénuje dovednost prezentace DP. Diplomový seminář III navazuje na Diplomní seminář I a II, tj. přepokládá, že studenti již mají vyřešeny základní teoretické i metodologické problémy a sesbíránu alespoň část dat (v případě teoretických prací mají již část DP zpracovanou). Studenti, kteří toto nesplňují, nemohou předmět absolvovat.

Prezentace výsledků DP:  10 minut formou PPT prezentace. Studenti se zaměří i na grafickou úroveň a styl prezentace. Struktura prezentace typicky: (a) téma a jeho relevance, (b) cíle DP a výzkumné otázky, (c) konceptuální rámec nebo zvolený teoretický přístup, definice hlavních pojmů, (d) zvolený metodologický přístup, metody sběru dat, zkoumaný vzorek, metody analýzy dat, (e) zjištění. Každá prezentace je komentována ze strany vyučující a diskutována s ostatními studenty. POZOR: 3 pracovní dny před termínem prezentace vložte svoji prezentaci do odevzdávárny ke kurzu v Moodlu!

První povinné setkání proběhne 20. 10. od 15:30 do 18:20 (učebna 2.33). Na tomto setkání studenti prezentují pokrok na své DP.

Druhé povinné setkání proběhne 24. 11. od 15:30 do 18:20 (učebna 2.33).

S ohledem na epidemiologickou situaci a platná nařízení může dojít v průběhu semestru k přesunutí do on-line výuky v prostředí MS Teams. Studenti o formě výuky budou informováni nejméně 5 dní předem.

Atestace: Předmět je úspěšně ukončen, pokud student úspěšně prezentoval první výsledky své diplomové práce a zúčastnil se navíc alespoň jednoho dalšího setkání, kde se zapojil do diskuse.

Entry requirements -
Last update: FEJFAPET (25.04.2014)

Thesis Preparation I.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html