SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legal persons in civil society - seminar (distance learning) - YMN308
Title: Právnické osoby v občanské společnosti - seminář (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/12, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Lenka Deverová
Co-requisite : YMN33POO
Incompatibility : YMN217
Is incompatible with: YMN217
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Lenka Deverová (01.02.2022)
Anotace: Předmět navazuje v kombinovaném studiu na přednášky předmětu Právnické osoby v občanské společnosti v předcházejícím zimním semestru. V předmětu si studenti prohloubí znalosti získané na přednáškách.
Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Lenka Deverová (01.02.2022)

Předmět předpokládá praktické zapojení studentů, individuální přípravu na výuku četbou a zpracováním zadaných témat. Studenti se na příkladech seznámí s postupy při založení jednotlivých typů právnických osob občanské společnosti (spolků, nadací, nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných společností a při jejich rušení, seznámí se s fungováním uvedených typů právnických osob. Účast na seminářích předpokládá aktivní zapojení studentů do diskuze.

 

Studijní témata:

26.2.2022 Právnické osoby soukromého práva, Spolky

6.4. 2022 Nadace a nadační fondy

14.5. 2022 Zajišťování veřejně prospěšné činnosti a poskytování veřejně prospěšných služeb – ústavy a obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví.

 

Hodnocení:

Student vypracuje projekt založení právnické osoby při zadání konkrétních požadavků na její činnost, dle zadání zdůvodní volbu příslušného typu právnické osoby a podrobně popíše celý proces založení. Každý student musí svůj projekt osobně obhájit v diskuzi s vyučujícím.

 

Literatura:

Studijní text: Právní rámec občanského sektoru, JUDr. DEVEROVÁ Lenka, FHS UK. 2020

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích, RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2014. 256 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8.

Průvodce novým Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy, Kolektiv autorů pod vedením JUDr. Hany FRIŠTENSKÉ, Autoři: Mgr. Pavlína Kalousová, doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Mgr. Markéta Krajíčková, JUDr. Jaroslav Niklas, PhD, Ing. Miroslava Nebuželská, Alžběta Zýková Vyd.: Fórum dárců, 2013

Zásady nového spolkového práva, JUDr. TELEC Ivo, časopis Právní rozhledy č.22, 2013

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník §118-418

zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích

zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně některých zákonů

zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností a změně některých zákonů ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.

studijní opory vložené v Moodle

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html