SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociology of Management (distance learning) - YMN22SOM
Title: Sociologie managementu (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:4/4, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Mgr. Karel Čada, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Karel Čada, Ph.D.
Interchangeability : YMN02SOM
Is interchangeable with: YMN03SOM, YMN02SOM
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Karel Čada, Ph.D. (31.01.2024)
Cílem předmětu je orientace studentů v tématech manažerské sociologie jako jejich přípravu na působení v Cílem předmětu je orientace studentů v tématech manažerské sociologie jako jejich přípravu na působení v organizacích občanského sektoru, vedení týmů nebo celé organizace. Seznámí se s teorií stakeholderů jako důležitou součástí v působení organizace, s různými přístupy k vedení lidí v organizacích, poznají jejich role, sdílené hodnoty, etiku i společenskou odpovědnost.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Karel Čada, Ph.D. (31.01.2024)

Sociologie managementu

Kredity 3

Zk 1/1

Anotace: Cílem předmětu je orientace studentů v tématech manažerské sociologie jako jejich přípravu na působení v organizacích občanského sektoru, vedení týmů nebo celé organizace. Seznámí se s teorií stakeholderů jako důležitou součástí v působení organizace, s různými přístupy k vedení lidí v organizacích, poznají jejich role, sdílené hodnoty, etiku i společenskou odpovědnost. 

Témata:

1) Úvod do manažerské sociologie 

2) Vědecký přístup k managementu a teorie lidských vztahů (klíčové pojmy: vědecký přístup k managementu, taylorismus, digitalizace, efektivita, Mcdonaldizace společnosti, kontrola, teorie lidských vztahů, sociální a emoční potřeby zaměstnanců, neformální vazby) 

3) Teorie her v managementu (teorie her, dominantní hry, vězňovo dilema, teorie signálů (aplikace na kamaně NNO), konflikt a spolupráce, transakční náklady (aplikace na střešní organizace)

4) Vyjednávání (poziční vyjednávání, Foot-in-the-door, Door-in-the-face, BATNA, tvrdé techniky vyjednávání, integrativní (principiální) vyjednávání, konflikty v organizaci)

5) Vedení lidí a pracovního týmu (pracovní skupina, pracovní tým, týmové role, fáze vývoje týmu, leadership, toxické pracovní prostředí, šikana)  

6) Organizační kultura (hodnoty a normy v organizaci, Scheinův model, diagnostika organizační kultury a její budování, selekce a socializace zaměstnanců, etika)

7) Diverzita a management kulturních hodnot v organizaci (Hofstedeho model, Meyerové model, klíčové kategorie diverzity – původ, kultura, gender, spiritualita, jazyk, zdravotní stav, sexualita a věk)

8) Organizační struktura a byrokracie (základní typy organizačních struktur, byrokracie, dysfunkce byrokracie, regulativní ritualismus (aplikace na pečovatelské domy), faktory ovlivňující struktur organizace)

9) Dimenze organizační struktury (specializace, departmentalizace, řetězce vedení, rozsah kontroly, formalizace, centralizace, uzlové body, nehierarchické organizace) 

10) Organizační změna (typy organizační změny, Lewinův model, odpor ke změně a možnosti jeho překonávání, Kottlerův model, teorie změny a logický rámec) 

11) Strategie a analýza stakeholderů (analýza stakeholderů, typy stakeholderů, mapa stakeholderů, matice vlivů a zájmů, analýza okolí organizace, SWOT)

11) Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, ESG model, udržitelnost, greenwashing a pinkwashing, cirkulární ekonomie, podnikatelská etika)

12) Jak psát případovou studii – kolektivní konzultace seminárních prací (popis manažerského problému, identifikace klíčových pojmů, oblasti hledání možných řešení) 

Povinná literatura:

CLEGG, S. R., PITSIS, T. S., & MOUNT, M. Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice. Sage. 2021 (vybrané kapitoly).

CORE team. The Economy 2.0: Microeconomics. (Unit 4). https://core-econ.org/the-economy/microeconomics/04-strategic-interactions-01-climate-negotiations.html

Doporučená literatura:

ADLER, P. S., DU GAY, P., MORGAN, G., & REED, M. I. The Oxford handbook of sociology, social theory, and organization studies: Contemporary currents. Oxford Handbooks. 2014. 

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Manažerská psychologie a sociologie. Management Press. 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.

Výsledná známka bude složena z:

min. 50% účasti na seminářích  20 b.

vypracování semestrální práce v rozsahu 4 stran 40 b.

závěrečného testu 40 b.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html