SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Organizational Theory in Civil Society Research (distance learning) - YMN22OTV
Title: Organizační teorie ve výzkumu občanské společnosti (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:4/8, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Teacher(s): Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Interchangeability : YMN02OTV
Is interchangeable with: YMN02OTV
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)
Pozornost bude věnovaná organizačním změnám organizací občanské společnosti (OOS), konkrétně pak, jak OOS, jež můžeme považovat za „otevřené systémy“, které jsou závislé na zdrojích, legislativních podmínkách, společenské legitimitě, atd., dokáží přežít v nestabilním vnějším organizačním prostředí bez ztráty své identity? První část kurzu bude věnována vybraným sociologickým organizačním teoriím a konceptů, jež studujícím poskytnout základní porozumění a teoretické nástroje k řešení uvedené otázky. Druhá část bude zaměřena na přípravu a realizaci případových studií, jež by zachytily způsoby přizpůsobování OOS změnám organizačního prostředí v ČR.
Registration requirements - Czech
Last update: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

Studující budou mít v Moodlu UK k dispozici studijní materiály ke každému tématu kurzu k samostudiu po týdnech. Přičemž se předpokládá průběžné studium těchto materiálů a plnění úkolů.

V průběhu semestru proběhnout dvě setkání dle rozvrhu. Na setkáních bude prostor pro dotazy a diskusi studijních materiálů. 

Na závěr kurzu proběhne studentská konference (ve zkouškovém období), kde budou studující prezetovat vybrané poznatky z teoretické či metodologické části kurzu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

Podmínkou absolvování kurzu bude:

- průběžné studium předepsané literatury k jednotlivým seminářům

- aktivní účast na dvou setkáních

- úspěšné absolvování průběžného testu

- průběžná realizace přípravy výzkumu s využitím PS: odevzdání průběžného úkolu a závěrečné zprávy z přípravy výzkumu PS

- prezentace předběžných zjištění na studentské konferenci k tomuto kurzu (ve zkouškovém období)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (02.02.2021)


Témata:
1) Organizace v postmoderní společnosti, organizační specifika/heterogenita OOS
2) Organizace a vnější organizační prostředí: vybrané organizační teorie
3) Organizační adaptace a diverzita organizačních změn
4) Specifické organizační změny OOS
5) Interorganizační vztahy mezi OOS
6) Mezisektorové vztahy OSS se státem/trhem v organizačních teoriích
7) Případová studie jako design výzkumu
8) Formulace výzkumného problému, výzkumných otázek, konceptuálních východisek
9) Příprava výzkumného projektu
10) Realizace výzkumu s využitím PS
11) Realizace výzkumu s využitím PS
12) Analýza dat a příprava závěrečné zprávy
13) Prezentace zjištění výzkumu

* Povinná literatura:
ANHEIER, H. K. Nonprofit Organizations. Theory, management, policy. New York: Routlege, 2005. ISBN-13: 978-0415314190.
ENJOLRAS, B. et al. The Third Sector: A Renewable Resource for Europe Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 978-3-319-71473-8.
HATCH, J. M. Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. Oxford University Press, 2013. 2th ed. ISBN-13: 978-0199640379.
POWELL, W. W., STEINBERG R., eds. The Non-Profit Sector Handbook. New Haven: Yale Univ., 2006. ISBN-13 978-0300109030.
YIN, R. K. Case Study Research and Applications: Design and Methods. SAGE Publications Inc, 2017. 6th ed. ISBN 9781506336169.

* Doporučená literatura:
GREENWOOD, R. et al., eds. The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. London: Sage, 2013. p. 128-162. ISBN-13 978-1446270493.
HVENMARK, J. Ideology, Practice, and Process? A Review of the Concept of Managerialism in Civil Society Studies. In: Voluntas, 27(6). p. 2833-2859, 2016. ISSN: 0957-8765.
MAIER, F., MEYER, M., STEINBEREITHNER M. Nonprot Organizations Becoming Business-Like: A Systematic Review. In: Nonprot and Voluntary Sector Quarterly 45(1), p. 64-86, 2016. ISSN: 0899-7640.
SALAMON, L. M., SOKOLOWSKI, W. Beyond Nonpro ts: Re-conceptualizing the third Sector. In: Voluntas 27(4). p. 1515-1545, 2016. ISSN: 0957-8765
ZIMMER, A., HOEMKE, P., PAHL, J. B., RENTZSCH, C. Resilient Organizations in the Third Sector. Professionalized Membership Associations, Social Enterprises, Modern Hybrids. Liege: EMES European Research Network asbl., 2018. ISBN 978-3-00-061440-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html