SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legal persons in civil society - YMN03POO
Title: Právnické osoby v občanské společnosti
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
JUDr. Lenka Deverová
Teacher(s): JUDr. Lenka Deverová
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Interchangeability : YMN33POO
Is co-requisite for: YMN217
Is interchangeable with: YMN33POO
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Lenka Deverová (22.09.2023)
Anotace: Předmět formou přednášek seznamuje studenty s problematikou právnických osob obecně a s jednotlivými typy právnických osob náležících k občanské společnosti. Studenti budou znát rozdíly mezi jednotlivými typy právnických osob, dokáží aplikovat typologii na specifické činnosti občanské společnosti. Budou seznámeni s činností a organizačním uspořádáním jednotlivých typů právnických osob. Příprava studentů na výuku spočívá v seznámení se s příslušnými zákony, studium zadané literatury. Předmět je zakončen písemným testem, ověřujícím znalosti z průběhu semestru. Příprava na test: studijní podpory, povinná literatura Témata: 1) Právnická osob obecně, charakteristické znaky, typologie právnických osob, organizační zajištění činnosti právnických osob, odpovědnost orgánů právnické osoby 2) Nadace I. - přehled novodobé historie, situace po roce 1989, princip fungování nadace, místo nadací v občanské společnosti, soukromé nadace, evropská nadace, perspektiva rozvoje této části občanského sektoru, 3) Nadace II. - založení, vznik, zrušení a zánik nadace, nakládání s majetkem, struktura a fungování orgánů, přidružené fondy 4) Nadační fond - nadační fond a jeho podstata, rozdíl nadace a nadační fond, založení, vznik, zrušení a zánik nadačního fondu, nakládání s majetkem, struktura a fungování orgánů 5) Ústav – podstata a specifika ústavu jako subtypu fundace, založení, vznik, zrušení a zánik ústavu, nakládání s majetkem, struktura a fungování orgánů 6) Spolky I - historie právní úpravy, hlavní principy, typologie spolků 7) Spolky II - založení a vznik, zrušení a zánik spolku, činnost spolku, nakládání s majetkem, struktura a fungování orgánů 8) Obecně prospěšná společnost - peripetie zákona o obecně prospěšných společnostech, podstata OPS, založení, vznik, zrušení a zánik obecně prospěšné společnosti, struktura orgánů, rozdíly proti ústavu 9) Sociální družstvo – podstata a specifikum jako subtypu družstva, založení, vznik, zrušení a zánik sociálního družstva, nakládání s majetkem, struktura a fungování orgánů 10) Církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby - význam, právní úprava, problematika vztahu státu a církví, specifika církevních právnických osob oproti ostatním typům organizací občanské společnosti 11) Organizační složky státu, příspěvkové organizace a další veřejnoprávní právnické osoby (např. univerzita, komory) - právní úprava, základní pojmy, rozdíly mezi jednotlivými typy 12) Komparativní studie právnických osob občanské společnosti 13) Písemný test
Registration requirements - Czech
Last update: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Syllabus - Czech
Last update: Kristýna Macková (18.02.2019)
Povinná literatura:
SVEJKOVSKÝ, J., DEVEROVÁ, L. a kol. Právnické osoby v novém občanském zákoníku - komentář, C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-445-2.

DEVEROVÁ, L. SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. a kol. Zákon o obecně prospěšných společnostech - komentář. C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-408-7 .

SKOVAJSA, M. a kol. Občanský sektor, Organizovaná občanská společnost. Portál, 2010. ISBN 978-80-7637-681-0, kapitola 6.6, 6.7, 7.4, 7.5

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník §118-418

zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích

zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně některých zákonů

zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností a změně některých zákonů ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.

Doporučená literatura:
DRUCKER, M. Řízení neziskových organizací - praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-31-1.

FRIČ, P., GOULLI, R. Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky. Praha: Agnes, 2000. ISBN 80-902633-6-4.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html