SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Thesis Preparation II. (Distance Study) - YMN016
Title: Diplomní seminář II. (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMN02PSLI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Interchangeability : YMN02PSZI
Is interchangeable with: YMN03DSII, YMN02PSZI, YMN33DSII
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Bc. Magdalena Foffová (31.08.2010)
This advisory seminar for second-year students working on their master's thesis combines one-to-one consultations and class sessions.
Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (19.09.2013)

 

 

viz sylabus

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (19.09.2013)

viz sylabus

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (18.09.2014)

 

Diplomní seminář II

ZS 2014/2015

Garant: Tereza Pospíšilová

Vyučující: D. Moree, M. Dohnalová, K. Legnerová, M. Jantulová,  J. Navrátil, S. Muhič, T. Pospíšilová

Anotace: Účelem Diplomního semináře II je vést studenty v přípravě diplomové práce. Diplomní seminář II navazuje na Diplomní seminář I, který studenti završili napsáním projektu diplomové práce. V rámci DPS II jsou studenti vedeni (a) k vypracování rešerše odborné literatury a následnému (b) lepšímu teoretickému ukotvení výzkumných otázek. Studenti, kteří plánují empirický výzkum, dále upřesňují (c) výběr vzorku a (d) volbu metod sběru dat, případně posléze (e) začínají provádět vlastní empirický výzkum.

Organizace studia: Studenti v tomto semestru pracují samostatně na svojí diplomové práci a individuálně konzultují se svým školitelem. Kromě toho se během semestru setkávají ve skupinách v rámci DPS II. Pro udělení atestace za DPS II kontroluje práci studentů vedoucí skupiny, do které byli zařazení. Obvykle je tímto vedoucím školitel, ale v případě, kdy je školitelem externí spolupracovník katedry, je vedoucím jeden ze členů katedry. Rozdělení studentů do skupin je vyvěšeno v IS. Studenti mají povinnost napsat vedoucímu své skupiny do 10.10.

V rámci semestru proběhne první povinné společné setkání 18.10. a potom dvě další setkání již ve skupinách. Termíny těchto setkání sdělí vedoucí studentům do 20.10. V případě, že se tak nestane, student má povinnost informovat o tom garantku předmětu.

Atestace: Podmínkou splnění DPS II je odevzdání konceptu teoretické nebo empirické části diplomové práce v rozsahu minimálně 15 normostran do odevzdávárny v Moodlu. Další podmínkou je účast na společných setkáních. Termín odevzdání konceptu, termíny setkání a případně další úkoly upřesní vedoucí semináře na začátku semestru.   

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html