SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Civil Society in EU and International Organizations (Distance Learning) - YMN00OSEU
Title: Občanská společnost v EU a v mezinárodních organizacích (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Petr Pajas
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Incompatibility : YMN0OSEU
Is incompatible with: YMN0OSEU
Is interchangeable with: YMN122
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Ing. Petr Pajas (03.10.2016)
Cílem předmětu je představit pojem aktivního občanství a občanské společnosti z perspektivy vzájemného ovlivňování společností a kultur Evropy a celého světa. Účelem je pochopit, jak bylo a je místní – lokálně teritoriální, národní a etnické prostředí ovlivňováno širšími souvislostmi na kontinentální a globální úrovni. Současná společnost a její politické, kulturní i občanské uspořádání je od konce předminulého století ve stále se zrychlujícím tempu ovlivňována vývojem lidstva. Během necelé desítky generací se planeta Země stala přístupnou všem na téměř celé své ploše a všichni její obyvatelé jsou nyní občany planety Země, sdílející odpovědnost za její další vývoj a za soužití lidstva v rámci jedinečné přírody této jediné obyvatelné planety v soustavě Slunce. První okruh témat na které se chci zaměřit je přehled a posouzení vlivu minulých i současných kultur a rozvoje lidského poznání a jeho dostupnosti jednotlivcům na vývoj občansky aktivního chování obyvatel Evropy. Druhý okruh témat se týká probíhající integrace původně mocensky vytvářených a později národnostně stále výrazněji homogenizovaných států Evropy do širšího celku sdílejícího demokratické hodnoty (Rada Evropy), politické a obranné zájmy států s demokratickým uspořádáním v Evropě s těmi v Severní Americe (NATO) a konečně sdílející a společně chránící ekonomické zájmy umožňující svobodný rozvoj ekologicky šetrného podnikání v rámci původně Evropských společenství, dnes pak v rámci Evropské unie. Jde o to podrobněji se seznámit s tím, co mohou občané Evropy očekávat od institucí nadnárodních celků, co společným zájmům mají ve vlastním zájmům obětovat a co je třeba chránit, aby se zachovaly a dále rozvinuly a obohatily historicky vzniklé hodnoty, které nás, Evropany, spojují a činí aktivními občany. Ve světle současných jevů souvisejících s dopady ekonomických rozdílů, politických střetnutí globálních sil a vlivů urychlujících a prohlubujících se změn životního prostředí vystaveného tlaku rostoucí populace lidstva a důsledků současné technické civilizace, je účelem třetího okruhu semináře společně posoudit, do jaké míry lze individuální občanskou aktivitu propojit na lokální, národní i mezinárodní úrovni a tím přispět k tomu, aby se nejen naše Evropa, ale celý svět se všemi různostmi společenského, filozofického, kulturního, ekonomického, ekologického a politického uspořádání na úrovni států a zemí vyrovnal s hrozbami, které doprovázejí současné globální jevy míšení kultur, konfliktu zájmů a růzností zděděných možností a prostředí. Podrobně bude také diskutována role občanů a jejich spolků či jiných organizací v rozvoji demokracie a občanské společnosti, jakož i selhání občanů. Jednotlivců i jejich organizací v kritických obdobích minulého století. Je to východisko k pochopení hrozeb, jimž musíme jako aktivní občané čelit v současnosti. Detailní popis předmětu viz anotace a sylabus pro presenční studium. V kombinovaném studiu bude na dvou setkáních prostor pro přehled základních informací a konzultace k tématům samostudia. Na prvním setkání budou nabídnuta témata pro vypracování esejí Na druhém setkání bude zadán zkrácený test z otázek obdobných otázkám 1. a 2. testu presenčního studia Podmínky k získání kreditů - viz podmínky pro presenční studium v přiměřené interpretaci
Course completion requirements - Czech
Last update: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. (16.09.2022)

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu

-       Odevzdání vstupního testu

-       Aktivní účast na diskuzích

-       Vypracování eseje/Prezentace do výuky

-       Ústní pohovor

Samotná známka se bude skládat z hodnocení eseje a ústního pohovoru.

Povinná studijní literatura:

ZIMMER, A.  – PRILLER E. (eds): Future of Civil Society, Robert Bosch Stiftung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004: Kapitola 4 (Sven Reichardt: Civil Society – A Concept for Comparative Historical Research) – k disposici v SIS <04-Historical.pdf>  

Declaration of Independence, Congress [USA], 4.7.1776, The Library of Congress, Washington, D.C. – k disposici opis v SIS < Declaration of Independence >

Déclaration de Droites de lhomme et de citoyen – Deklarace práv člověka a občana, Národní shromáždění, Paříž, 1789, viz www.legifrance.gouv.fr - k disposici opis a český překlad v SIS < Deklarace práv člověka.doc> 

PRODI, R. - KINNOCK, N.: The Commission and Non–governmental organisations: Building Stronger Partnership, Commission Discussion Paper. Brusel: Evropská komise, 2000 – k dispozici zde a v SIS < Prodi&Kinnock-EC and NGOs >

SKOVAJSA, M. a kol.: Organizovaná občanská společnost v České republice, Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-681-0. Kapitoly: 1. Marek Skovajsa: Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj; 3. Selma Muhič-Dizdarevič: Občanský sektor, trh a stát z pohledu vybraných teorií; 12. Petr Jan Pajas: Rozmanitost občanské společnosti v Evropě.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html