SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophical Anthropology - YMHSZZFA0
Title: Filozofická antropologie
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Annotation - Czech
Státní závěrečná zkouška specializace „Filozofická antropologie“ vychází z povinných předmětů specializace: Obrazy člověka v evropské tradici; Filozofická antropologie I. (Novověk); Filozofická antropologie II. (19. století); Filozofická antropologie III. (20. století)
Last update: Chavalková Badurová Tatiana, Mgr. (13.06.2018)
Syllabus - Czech

Informace o zkoušce:

Státní závěrečná zkouška se specializace Filosofická antropologie se skládá ze dvou částí. První, písemná, část ověřuje schopnost studujících interpretovat zadaný text, druhá, ústní, část ověřuje filosoficko-antropologické znalosti dané kurikulem povinných specializačních kurzů.

V první části bude s předstihem nejméně dvou měsíců zadán studujícím individuální úkol, jehož podstatou je studium, písemné shrnutí a výklad zadaného textu. Rozsah písemné práce činí ne méně než 5 normostran a ne více než 10 normostran. Práce je odevzdávána nejméně týden před termínem ústní části zkoušky. Tuto práci studující následně prezentují a obhajují před komisí v termínu SZZK.

Druhá část zkoušky ověřuje znalosti z přednášek a ze seznamu povinné literatury uvedené jak k patřičným kurzům, tak blíže specifikované v seznamu témat ke zkoušce. Povinně volitelná literatura jak ke kurzům, tak zde v seznamu témat ke zkoušce, je koncipovaná jako vodítko porozumění povinným textům. Jde o výběrovou literaturu, jež může být rozšířena podle uvážení studujících, nejlépe po konzultaci s vyučujícími. Studium sekundární literatury se silně doporučuje, není však podkladem samotného zkoušení.

Studující si náhodně volí jeden tematický okruh. Zkouška ověřuje schopnost studujících samostatně představit pojetí povahy lidství toho kterého autora/ky. Očekává se souvislý výklad zohledňující samostatné studium primárních zdrojů.

 

 

Zadání okruhů ke zkoušce:

 

Okruh 1: Descartesův antropologický dualismus

Povinná primární literatura:

DESCARTES, R., Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH 2003. ISBN 978-80-7298-427-5. (pouze text, s. 9-80)

DESCARTES, R., Rozprava o metodě. Praha: Svoboda 1992. ISBN 80-205-0216-5.

 

Doporučená primární a sekundární literatura:

COTTINGHAM, J., The Cambridge Companion to Descartes. Cambridge: Cambridge University Press 1992. ISBN 97-8052-136-623-6.

DESCARTES, R., Vášně duše. Praha: Mladá Fronta 2002. ISBN 80-204-0963-7.

RÖD, W., Novověká filosofie I. (Dějiny filosofie, sv. 8). Praha: OIKOYMENH 2001. ISBN: 80-7298-039-4.

SOBOTKA, M., MOURAL, J. a ZNOJ, M., Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: Filosofia 1994. ISBN 80-7007-057-9.

ZIKA, R., René Descartes: Metafyzika lidského dobra. Praha: FF UK 2010. ISBN 978-80-7308-307-6

 

Okruh 2: Kantova personalitas transcendentalis

Povinná primární literatura:

KANT, I., Kritika čistého rozumu. Praha: OIKOYMENH 2001. ISBN 80-7298-035-1. (Předmluva, Úvod, Transcendentální estetika)

 

Doporučená primární a sekundární literatura:

BIRD, G., The Cambridge Companion to Kant. Cambridge: Cambridge University Press 1992. ISBN 97-8140-517-837-2.

KANT, I., Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha: Svoboda 1992. ISBN 80-205-0310-2.

RÖD, W., Německá klasická filosofie I. (Dějiny filosofie, sv. 10/1). Praha: OIKOYMENH 2015. ISBN: 978-80-7298-200-4.

SOBOTKA, M., MOURAL, J. a ZNOJ, M., Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: Filosofia 1994. ISBN 80-7007-057-9.

 

Okruh 3: Kantova personalitas moralis

Povinná primární literatura:

KANT, I., Základy metafyziky mravů. Praha: OIKOYMENH 2014. ISBN 978-80-7298-501-2.

 

Doporučená primární a sekundární literatura:

BIRD, G., The Cambridge Companion to Kant. Cambridge: Cambridge University Press 1992. ISBN 97-8140-517-837-2.

KANT, I., Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda 1996. ISBN 80-205-0507-5.

KANT, I., Studie k dějinám a politice. Praha: OIKOYMENH 2013. ISBN 978-80-7298-312-4. 

RÖD, W., Německá klasická filosofie I. (Dějiny filosofie, sv. 10/1). Praha: OIKOYMENH 2015. ISBN: 978-80-7298-200-4.

SOBOTKA, M., MOURAL, J. a ZNOJ, M., Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: Filosofia 1994. ISBN 80-7007-057-9.

 

Okruh 4: Uznání, svoboda a duch u Hegela

Povinná primární literatura:

HEGEL, G., W., F., Základy filosofie práva. Praha: Academia 1992. ISBN 80-200-0296-0. (Předmuva, Úvod, Rozdělení)

HEGEL, G., W., F., Fenomenologie ducha. Praha: Československá akademie věd 1960.(Panství a rabství, Stoicismus, skepticismus, nešťastné vědomí)

 

Doporučená primární a sekundární literatura:

BEISER, Frederick C., The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge: Cambridge University Press 1993. ISBN: 97-8052-138-711-8.

JAESCHKE, W., ARNDT, A., Německá klasická filosofie II. (Dějiny filosofie, sv. 10/2). Praha: OIKOYMENH 2015. ISBN: 978-80-7298-199-1.

SOBOTKA, M., MOURAL, J. a ZNOJ, M., Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: Filosofia 1994. ISBN 80-7007-057-9.

 

Okruh 5: Marxovo pojetí odcizeného člověka

Povinná primární literatura:

MARX, K., Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844. Praha: Státní nakl. pol. literatury, 1961. (Odcizená práce, Soukromé vlastnictví a komunismus, Vláda peněz v občanské společnosti)

MARX, K., ENGELS, B., Manifest Komunistické strany. Praha: Svoboda, 1949.

 

Doporučená primární a sekundární literatura:

ELSTER, J., An Introduction to Karl Marx. Cambridge: Cambridge University Press 1986. ISBN: 97-8052-133-831-8.

  

Okruh 6: Morální živočich u Nietzscheho

Povinná primární literatura:

NIETZSCHE, F., Genealogie morálky. Praha: Aurora, 2002. ISBN 80-7299-048-9.

NIETZSCHE, F., Nečasové úvahy. Praha: OIKOYMENH, 2005. ISBN 80-7298-134-X. (O škodlivosti a užitku historie pro život, Schopenhauer jako vychovatel)

 

Doporučená primární a sekundární literatura:

DELEUZE, G., Nietzsche a filosofie. Praha: Herrmann 2016. ISBN 978-80-87054-47-5.

KOUBA, P., Nietzsche: filosofická interpretace. Praha: OIKOYMENH, 2006. ISBN 80-7298-191-9.

Thurnher, R., Röd, W., Schidinger, H., Filosofie 19. a 20. století III. (Dějiny filosofie, sv. 13). Praha: OIKOYMENH 2009. ISBN: 978-80-7298-177-9.

 

Okruh 7: Člověk jako duch u Kierkegaarda

Povinná primární literatura:

KIERKEGAARD, S., Nemoc k smrti. In: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0360-9, ss. 117-176.

KIERKEGAARD, S., "Johannes Climacus neboli de omnibus dubitandum est". In: Z deníků a papírů. Brno: CDK, 2010. 978-80-7325-207-6.

 

Doporučená primární a sekundární literatura:

Grøn, A., The Concept of Anxiety in S. Kierkegaard. Macon: Mercer University Press 2008. ISBN 978-0881461268.

Stewart, J., Søren Kierkegaard: Subjectivity, Irony, & the Crisis of Modernity. Oxford: Oxford University Press 2015. ISBN 978-0198747703.

Thurnher, R., Röd, W., Schidinger, H., Filosofie 19. a 20. století III. (Dějiny filosofie, sv. 13). Praha: OIKOYMENH 2009. ISBN: 978-80-7298-177-9.

 

Okruh 8: Patočka a člověk na konci dějin

Povinná primární literatura:

PATOČKA, J., Kacířské eseje. Praha: OIKOYMENH, 2002. ISBN 80-7298-054-8.

 

Doporučená primární a sekundární literatura:

DUBSKÝ, I., Filosof Jan Patočka. Praha: Oikoymenh 1991. ISBN 80-85241-06-4.

PETŘÍČEK, M., „Jan Patočka a myšlenka přirozeného světa“. Filosofický časopis 38, č. 1-2 (1990), s. 22–44.

 

Okruh 9: Hannah Arendt a lidská podmíněnost

Povinná primární literatura:

ARENDT, H., Vita activa. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-413-8, ss. 15-96.

 

Doporučená primární a sekundární literatura:

ARENDT, H., Život ducha I. Praha: Aurora 2001. ISBN 80-7299-041-1.

VILLA, D., The Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press 2001. ISBN: 97-8052-164-571-3.

 

Okruh 10: Člověk, vědění a moc u Foucaulta

Povinná primární literatura:

FOUCAULT, M., Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin 2000. ISBN 80-86019-96-9. (Část III Disciplína)

 

Doporučená primární a sekundární literatura:

BARŠA, P., JOSEF, F., Michel Foucault: politika a estetika. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-020-6.

ERIBON, D., Michel Foucault 1926-1984. Praha: Academia 2002. ISBN 80-200-0955-8.

FOUCAULT, M., Slova a věci. Praha: Computer Press, 2007. 978-80-251-1713-2. (Kapitola 10 Humanitní vědy)

VEYNE, P., Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost. Praha: Filosofia 2015. ISBN 978-80-7007-441-1.

Last update: Marek Jakub, Mgr., Ph.D. (21.07.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html