SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Qualitative Research Methodology - Distance Learning - YMH152
Title: Kvalitativní metody empirického výzkumu - kombinovaná forma
Guaranteed by: Programme Historical Sociology (24-HS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:10/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBSC183, YBSC183K, YMH552
Interchangeability : YMH052
Is incompatible with: YBSC183K, YMH552, YBSC183
Is interchangeable with: YMH052
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (01.02.2022)
Předmět nabídne pokrytí základních otázek kvalitativní metodologie, jako jsou logika a cíl kvalitativních výzkumných strategií; etika výzkumu; logika a způsoby tvorby vzorku / výběru případu / terénu; zdroje dat a základní techniky tvorby dat (rozhovory, pozorování), základní analytické postupy (zejm. segmenace a kódování; Atlas.ti), principy interpretace a možnosti zobecnění; vybrané výzkumné designy (např. etnografie, narativní přístupy, diskurzivní přístupy, nevtíravé výzkumné přístupy atp.). Součastí přednášek budou ukázky aplikací jednotlivých postupů na vybraných výzkumných projektech.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (22.02.2023)

Výuka proběhne ve dvou blocích v nichž budeme vedle výkladu reflektovat zadaná cvičení. 

Zároveň budou k dispozici studijní materiály - viz Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14719

Součástí předmětu jsou povinná cvičení (k tématům 1.-2., 3.-4., 6.-9. a 10.-11.).

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK Z PREZENČNÍ FORMY VÝUKY BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍM MOODLOVSKÉM KURZU: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14653

HESLO PRO ZÁPIS DO KURZU JE K DISPOZICI ZDE V SOUBORECH KE STAŽENÍ. MOODLOVSKÝ KURZ S NAHRÁVKAMI JE URČEN VÝHRADNĚ PRO STUDUJÍCÍ DISTANČNÍ/KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA. Použitím klíče se zavazujete, že přednášky nebudete šířit, kopírovat apod. a budete s nimi pracovat zodpovědně a s ohledem na živé účastníky přednášek.

Povinná literatura: Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. (eds.). 2019 . Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (01.02.2022)

Sylabus:

1. téma: Kdy, proč a jak zvolit kvalitativní výzkumnou strategii

-          východiska (ontologická, epistemologická)

-          charakteristiky

-          odlišnosti od kvantitativního typu výzkumu

-          role výzkumníka, reflexivita

 

2. téma: Jak na kvalitativní výzkum

-      Výzkumný problém/cíl/otázky: vztah mezi problémem, cílem a výzkumnou otázkou, role výzkumné otázky, charakter výzkumných otázek a jak ji formulovat

-      Role teoreticko-epistemologických východisek

-      Projekt výzkumu: plánování procesu výzkumu

-      Eticky realizovaný výzkum

 

3.-4. téma: Volba výzkumného designu:

-      Narativní výzkum, Etnografie, Fenomenologický výzkum

-      Případová studie, Zakotvená teorie, Diskurzivní analýza

 

5. téma: Jak zvolit vzorek, terén, případ … otázka zobecnění

 

6.-9. téma: Techniky konstrukce/sběru dat, datová triangulace

-      Verbální data: typy rozhovorů, realizace rozhovorů

-      Pozorování: zúčastněné pozorování, etnografický výzkum

-      Nevtíravé přístupy: dokumenty jako data, digitální a sociální média, data z archivu

-      Kombinace dat, management výzkumu, situovanost, reflexivita

 

10.-11. téma: Analýza kvalitativních dat

-      Přepis dat a management dat

-      Různé typy analýzy dat

-      Analýza s využitím segmentace a kódování

-      Využití softwaru: Atlas.ti

 

12. téma: Psaní kvalitativní výzkumné zprávy

-      Podoba a psaní závěrečné zprávy

-      Kritéria kvality

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (01.02.2022)
Atestace sestává ze splnění čtyř průběžných cvičení a závěrečného písemného testu. K testu je možné přistoupit až po splnění průběžných cvičení.  
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html