SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Quantitative Research Methodology - YMH051
Title: Kvantitativní metody empirického výzkumu
Guaranteed by: Programme Historical Sociology (24-HS)
Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 30 / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBSC177, YBSC177K, YMH551, YMN01MET, YMN11MET
Interchangeability : YMH151
Is incompatible with: YBSC177K, YBSC177, YMSKE501, YMH551, YMN01MET, YMN11MET
Is interchangeable with: YMH151
In complex pre-requisite: YMH153
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (22.09.2021)
Předmět pokrývá základní otázky spojené s využitím kvantitativní metodologie empirického výzkumu ve společenských vědách. Seznamuje s logikou kvantitativního výzkumu, způsobem jeho realizace a klíčovými volbami, které je nutné při jeho použití provést. Prostřednictvím průběžné práce si studenti vyzkouší základní praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a realizaci vlastního kvantitativního výzkumu.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (22.09.2021)

Cílem předmětu je seznámit se základní postupy a principy kvantitativně orientovaného empirického výzkumu ve společenských vědách. Studující by po absolvování předmětu měli být schopni samostatně navrhovat metodologický postup pro vlastní výzkum (např. v rámci kvalifikační práce), měli by umět identifikovat a kompetentně zvažovat hlavní metodologické volby, se kterými se při výzkumu setkají. Součástí předmětu je i základní seznámení s postupy a nástroji kvantitativní analýzy dat, byť s ohledem na rozsah předmětu tato část nenahrazuje plnohodnotný kurz zaměřený na dané téma.

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (22.09.2021)

Povinná:

 • Novotná, Hedvika, Špaček, Ondřej, Šťovíčková, Magdaléna, (eds.). Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019, s. ISBN 978-80-7571-025-3.

Doporučená:

 • Rabušic, Ladislav, Soukup, Petr, Mareš, Petr. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. ISBN 978-80-210-9248-8.
 • Babbie, Earl R.. The practice of social research. Boston: Cengage Learning, 2016, 566 s. ISBN 978-1-305-10494-5.
 • Bryman, Alan. Social research methods. : , 2016, 747 s. ISBN 978-0-19-968945-3.
 • Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.
 • Punch, Keith. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008, 150 s. ISBN 978-80-7367-381-9.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (02.10.2022)

Kurz je založen na přednáškách, ve kterých budeme postupně rozebírat jednotlivé klíčové kroky kvantitativních výzkumů ve společenských vědách, s doplněním uceleného představení nejčastějších výzkumných designů (dotazníkové šetření, kvantitativní obsahová analýza). Osvojování potřebných dovedností pro přípravu vlastního výzkumu bude založeno na interaktivních vstupech během přednášek, ale zejména na základě čtyř průběžných domácích příprav, které studenti vypracují samostatně a v malých skupinách (viz úkoly). Domácí práce tvoří nezbytný základ pro naplnění cílů předmětu.

Podrobné informace a odevzdávání úkolu viz moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12433

klíč k zápisu do moodle viz první přednáška

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (22.09.2021)

Včasné a dostatečné vypracování zadaných průběžných úkolů (Moodle). Předmět je zakončen písemnou zkouškou ze základních témat kurzu. Součástí výsledného hodnocení je docházka na přednášky.

Výsledná klasifikace atestu se skládá z jednotlivých požadavků v následujícím poměru:

 • Průběžné úkoly: 60 %
 • Závěrečný test: 30 %
 • Účast (docházka): 10 %

Pro úspěšné splnění kurzu je zapotřebí dosáhnout alespoň minimální úspěšnosti u závěrečného testu (60 %).

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (10.10.2021)
 1. Představení kurzu; empirický výzkum a epistemologická východiska; teorie, koncepty a empiricismus
 2. Cíle a principy kvantitativního výzkumu; výzkumné otázky
 3. Kvantitativní postupy a jeho aplikace; etika výzkumu
 4. Populace a výběr; census a výběrová šetření; výběr malého rozsahu
 5. Měření, operacionalizace a kvantifikace; škály; kódování; reliabilita a validita
 6. Dotazník jako nástroj sběru dat I.: konstrukce a typy otázek; dramaturgie dotazníku
 7. Dotazník jako nástroj sběru dat II.: způsob sběru dotazníků; návratnost; dotazování přes internet
 8. Kvantitativní obsahová analýza; analýza médií
 9. Statistiky, statistické úřady a další zdroje dat; sekundární analýza dat
 10. Data a statistická analýza I.
 11. Data a statistická analýza II.
 12. Shrnutí klíčových postupů kvantitativního výzkumu; role a podoba projektu výzkumu

Průběžné úkoly
Během semestru studující vypracují samostatně a ve dvou- až tříčlenných skupinách průběžné úkoly. Úkoly budou zaměřeny na praktické procvičení významných dovedností spojených s přípravou a realizací kvantitativního výzkumu. Písemně vypracované úkoly budou odevzdávány v zadané termíny (rozsah každého úkolu cca 2-3 NS podle konkrétního zadání).
Témata průběžných úkolů (podrobnosti a termíny budou upřesněny během výuky):

 1. Četba článku využívající kvantitativní výzkum – identifikace jednotlivých kroků a rekonstrukce argumentace; podoba prezentování zjištění výzkumu; poznávací limity kvantitativní strategie
 2. Příprava a formulace dotazníku; vztah konceptů a měření
 3. Návrh kódování a obsahová analýza
 4. Interpretace analytických výstupů
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html