Collective Memory and Its Research - YMH0222
Title: Kolektivní paměť a její výzkum
Guaranteed by: Programme Historical Sociology (24-HS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Additional information: http://viz moodle
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBSB023, YBSB023K, YMH522
Interchangeability : YMH1222
Is incompatible with: YBSB023, YMH522, YBSB023K
Is interchangeable with: YMH1222
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Kateřina Soukalová, Ph.D. (24.02.2015)
The goal of this seminar is to familiarise students with possible approaches to collective memory issues, and to explain the relevance of collective memory research in contemporary social sciences by means of specific examples.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Soukalová, Ph.D. (24.02.2015)

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnými pohledy na problematiku paměti a na konkrétních příkladech ozřejmit aktualitu výzkumu kolektivní paměti v současných společenských vědách.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (15.02.2022)

Předmět vyžaduje průběžné studium textů, jež budou v rámci výuky diskutovány.

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12016

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (15.02.2022)

Podmínky atestace

-          70% účast na výuce, průběžná příprava a aktivita v hodinách

-          vypracování 3 anotací z předepsané literatury 

-          závěrečná ústní zkouška formou kolokvia

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (15.02.2022)

1. Úvod

Představení předmětu prostřednictvím různých politických, mediálních a uměleckých reprezentací vypálení Lidic.


2. Sociální rámce paměti

Klíčová slova: sociální rámce paměti; socializace; individuální paměť; kolektivní paměť; vzpomínání a zapomínání 

Povinná literatura: Halbwachs, M: Kolektivní paměť: kritické vydání připravené Gérardem Namerem za spolupráce Marie Jaissonové. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. Kap. 2: Individální a kolektivní paměť, s. 50-92.

Doporučená literatura: Tuček. J.: Paměť. In: Storchová, L.  (ed.): Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, Scriptorium, s. 244-257.

 

3. Komunikativní a kulturní paměť

Klíčová slova: mimetická paměť; paměť věcí; komunikativní paměť; kulturní paměť; floating gap; fundující vzpomínky; biografické vzpomínky

Povinná literatura: Assmann, J. Kultura a Paměť. písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: prostor 2001. Kap. 2: Formy kolktivního vzpomínání: kuminikatovní a kulturní paměťs, s. 46-61.

Doporučená literatura: Tuček. J.: Paměť. In: Storchová, L.  (ed.): Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, Scriptorium, s. 244-257.

 

4. Paměť a historie

Klíčová slova: paměť v archaických společnostech; historie a historičnost; utváření národního vědomí; místa paměti; paměť uchvácená historií

Povinná literatura: Nora, P. Mezi pamětí a historií. Problematika míst. In: Cihiers du Cefres No 13, Politika paměti (ed. Mayer, F.), 2012, s. 8-18.

Doporučená literatura: Tuček. J.: Paměť. In: Storchová, L.  (ed.): Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, Scriptorium, s. 244-257.

 

5. Habituální paměť (Connerton)

Klíčová slova: materializace paměti; komemorativní obřady; performativní charakter paměti; vynalezené tradice; habituální paměť

Povinná literatura: Zandlová, M. Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku. Praha: FHS UK 2015. Kap. Folklorismus, s. 226-240; Hobsbawm, E.: Invennting Traditions. In: Hobsbawm, E., Ranger, T. (eds.): The Invention of Tradition. Cambridge 1983, s. 1-14.

Doporučená literatura: Svoboda, M.: Vynalézání tradic. AntropoWebzin, online, dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/vynalezani-tradic .

 

6. Paměť a archiv

Klíčoví slova: historické prameny; archiv; psaní dějin; autobiografie

Povinná literatura: Zanglová, V.: Rané svědecké zprávy o holocaustu jako východisko archivů, historické a autobiografické literatury. In: Terezínské studie a dokumenty 2007, s. 248-279.

Doporučená literatura: Himl, P. 2015. Mezi papírem a webem. Historiografické zdroje a zásady práce s nimi. In: Himl, P., Tuček, J. a kol. Texty k historickému prosemináři FHS UK. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, s. 11–28.

 

7. Paměť a trauma

Klíčová slova: trauma; reprezantace zla; sociální konstrukce traumatu; progresivní narativ; tragický narativ

Povinná literatura: Alexander, J.: The meanings od Social Life. A Cultural Sociology. Oxfor University Press 2006. Kap. On the Social Construction of Moral Universe. The "Holocaust" from War Crime to Trauma Drama, s. 27-84. 

Doporučená literatura: Szaló, C., Hamar, E.: Vynalezená a nalezená minulost: nástin sociologie kulturního tramatu. In: Maslowski, N., Šubrt, J.: Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám [online]. Praha: Karolinum, 2014, s. 195-210. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=11052071

 

8. Paměť a muzeum

Klíčová slova: místa paměti; kontinuita x diskuntinuita; utopie x heterotopie; poetika x politika vystavování

Povinná litertura: Šlesingerová, E.: Funes el Memorioso navštěvuje muzeum aneb Vzpomínky na budoucnost. Sociální studia 7 (1), 2010, str. 43-57.


9. Paměť a město (host: M. Lehečka)

Klíčová slova: palimpsest; prostor jako sociální produkt; prostor x místo; teritoriální produkce

Povinná literatura: Huyssen, A: Present Pasts. Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford University Press 2003. Kap. 4: After the War: Berlin as Palimpsest, str. 72-85.

 

10. Rodinná paměť

Klíčová slova: narativita; situovanost - autenticita; matérie paměti; média tradování; paměť jako závazek; mementizace - kontrastování - napravování

Povinná literatura: Spalová, B.: Rodinné paměti v pohraničí: Familiarismus v pohledu do minulosti. Biograf 58, 2012/2013, str. 3-33.

Doporučená literatura: Mlynář, J.: Paměť a a narativita. In: Maslowski, N., Šubrt, J.: Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám [online]. Praha: Karolinum, 2014, s. 2013-235. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=11052071

 

11. Politiky paměti

Klíčová slova: memoryscape; vytěsňování; mobilizace paměti; aktérství vyjednávání minulosti

Povinná literatura: Van Baar, H.: Cesta z amnézie? Evropeizace a uznání romské minulosti a přítomnosti. Biograf 45, 2008, str. 59-77.

Dokument: Dušek, M.: Mein kroj. 2012. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318067925-mein-kroj/Studijní literatura:

* Povinná:
BENSA, A. ed. Politika paměti: antologie francouzských společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. ISBN 80-902196-3-2. Vybrané kapitoly.
HALBWACHS, M. Kolektivní paměť / Maurice Halbwachs: kritické vydání připravené Gérardem Namerem za spolupráce Marie Jaissonové. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7419-016-2. Vybrané kapitoly.
KRATOCHVIL, A. ed. Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR / Akropolis, 2015. ISBN 978-80-7470-109-2. Vybrané kapitoly.

* Doporučená:
ANDERSON, L. R., ROSSINGTON. M., WHITEHEAD, A. eds. Theories of memory: a reader. Baltimore: Johns Hopkins University, 2007. ISBN 978-0-8018-8729-1.
MASLOWSKI, N., ŠUBRT, J. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám [online]. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2689-5. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=11052071
MISZTAL, B. A. Theories of social remembering. Philadelphia: Open University Press, 2003. ISBN 0-335-20831-2.
RADSTONE, S. Memory and methodology. Oxford: Berg, 2000. ISBN 1-85973-202-X.

* Další studijní materiály:
Průběžně aktualizovaná dílčí povinná literatura k dispozici v Moodle.