SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Methods of Textual Analysis - YMGS422
Title: Metody textové analýzy (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:8/4, Ex [HS]
Capacity: 25 / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D. (07.10.2020)
Anotace Kurz se zaměřuje na kvalitativní metody analýzy textu s ohledem na sociální a kulturní kontext a ideologii a zkoumá textovou polysemii, mocenské a diskursivní praktiky a formy signifikace. Prakticky pak kurz cílí na aplikaci metod na vybrané mediální a literární texty vždy s přihlédnutím k vybraným teoretickým konceptům společenskovědních disciplín a humanitních věd. Kurz cílí na osvojení si praktických schopností při analýze textu s důrazem na literární tvorbu, a to především u studujících, jež doposud nestudovaly/i např. filologický obor či neabsolvovaly/i kurz zacílený na literaturu obecně. Tematické okruhy 1. Text a diskurs – debata nad klíčovými pojmy 2. Intertextualita, mnohovýznamovost 3. Diskurs a moc, diskurs jako sociální praxe 4. Reprezentace a kontext 5. Smrt autora, zrod čtenáře a publika 6. Poststrukturalismus a postmodernismus 7. Identita 8. Populární kultura, žánry 9. Feministická filmová studia 10. Milostná beletrie 11. Gender a překlad 12. Narativní analýza 13. Kritická diskursivní analýza – popis 14. Kritická diskursivní analýza – interpretace
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D. (19.02.2023)

METODY TEXTOVÉ ANALÝZY pro kombinované studium, povinně-volitelný kurz

Letní semestr 2022-2023

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.

Konzultační hodiny: Setkání osobně před výukou kurzu v každém bloku či po jejím skončení. V případě potřeby online na na základě předchozí domluvy emailem.

Email: tereza.jiroutovakynclova@fhs.cuni.cz

Anotace: Kurz se zaměřuje především na osvojení si praktických schopností při analýze textu s důrazem na literární tvorbu, a to především u studujících, jež doposud nestudovaly/i např. filologický obor či neabsolvovaly/i kurz zacílený na literaturu obecně. Vítány/i jsou však všichni/všechny. Výuka předpokládá, že se studující před každým setkáním podrobně seznámí s literaturou a zdroji předepsanými na každý blok, vlastní setkání pak bude probíhat seminární formou, v níž očekávám aktivní participaci ve vstupech do diskuse u všech studujících. Jinými slovy, při setkáních budeme společnými silami analyzovat literární a mediální texty předepsané k praktickým cvičením, a sice za pomoci teoretických znalostí získaných z četby odborné literatury. Proto prosím, ČTĚTE! Vedle uvedených materiálů budeme ad hoc diskutovat i nad texty, které se budou tematicky a kontextuálně  hodit na jednotlivá setkání s ohledem na právě probíhající a aktuální společensko-politické debaty.

Akademická integrita: Plagiátorství v jakékoliv formě a podobě nebude tolerováno a bude řešeno zcela nekompromisně na katedrální i fakultní úrovni! Plagiátorství zahrnuje kopírování a přejímání struktury argumentace a především vět či odstavců z internetu, knih, článků či jiných zdrojů bez uvedení řádného odkazu. Plagiátorství je vykazování slov, myšlenek, zjištění a práce někoho jiného – včetně spolustudujících – jako svých vlastních. Vyučující pravidelně kontrolují veškeré písemné projevy studujících nejen prostřednictvím softwaru vyvinutého pro tyto účely. Plagiátorství může vést k bezpodmínečnému vyloučení ze studia. Pokud máte jakékoliv dotazy či si nejste jisti/y, zda na využívané zdroje řádně a správně odkazujete, poraďte se DOPŘEDU se svými vyučujícími. Doporučujeme také konzultaci pedagogického textu Stylistika, argumentace a akademické psaní (Knotková Čapková, ed.,, 2007), kde je téma plagiátorství detailně vysvětleno (k dispozici v SIS souborech pod kurzem povinným kurzem Feministická literární teorie a kritika).

Požadavky na úspěšné splnění kurzu:

Aktivní participace v debatách a praktických cvičeních v hodině musí být založena na poznatcích načerpaných z povinné literatury. Vstupy do diskuze musí četbu reflektovat, proto prosím ČTĚTE! Veškerá povinná i doporučená četba je k dispozici v SIS.

3 stručné, průběžně odevzdávané (kritické diskursivní) analýzy zadaných textů v rozsahu  500-750 slov do MS Teams.

1. blok 19.2.2023, 1230-1525

Kategorie genderu, rasy a třídy ve vybraných beletristických textech

Chopin, Kate. „Příběh jedné hodiny“ in Aluze, 1/2005

Chopin, Kate. „Desireé a její dítě“ in Aluze, 1/2005

Erben, Karel Jaromír. "Polednice" in Kytice. Dostupné z: http://www.cist.cz/Poezie/Kytice/polednic.htm

Gender v jazyce a gender jazyka

Valdrová, Jana. „Feministická a genderové lingvistika v české jazykovědě“ in Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Praha: SLON, 2018. 65-91. (Poznámka: Dokument v SIS je kniha před finálním zlomem a předepsaná podkapitola tam začíná na straně 66.)

Filipowicz, Marcin. „V jazyce…naše maskulinita. Případ obrozenského diskursu.“ Česká literatura, Vol 60, No. 5 (2012), 663-693.

Doporučená liteatura, další literatura k tématu:

Jiroutová Kynčlová, Tereza. „O jazyku kriticky aneb Aby „hezky česky“ neznamenalo „patriarchálně“,“ in Gender a výzkum / Gender and Research 1/2019, Pp. 164-170. Dostupné z: https://www.genderonline.cz/pdfs/gav/2019/01/11.pdf

Kynčlová, Tereza. “Feministické vzdorné čtení a genderová analýza na příkladech z Erbenovy Kytice” in Matonoha, Jan (ed.), Česká literatura v perspektivách genderu, Praha: AV ČR, 2010, Pp. 91-103. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/images/data/sborniky/kongres/%C4%8Cesk%C3%A1%20literatura%20v%20perspektiv%C3%A1ch%20genderu/008_tereza_kynclova.pdf

Spender, Dale. Man-made Language. London: Pandora Press, 1998.

Spender, Dále. „Jazyk z dílny mužů“ in Oates-Indruchová, Libora (ed.). Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: SLON, 1998. 235-258.

Valdrová, Jana, Decarli (2004). Ženská a mužská role v jazyce. In: ABC feminismu. Brno: NESEHNUTÍ. 10-16.

 

2. blok, 19.3.2023, 1230-1525

Diskurs a diagnóza, feminismus a textová analýza: případová studie ikonického textu feministické literární kritiky

Gilman, Charlotte Perkins. „Žltá tapeta“ in Aspekt, 1/1999 či lépe originál: Gilman, Charlotte Perkins. “The Yelow Wall-Paper” in The Yellow  Wall-Paper, Herland and Selected Writings. Knight, Denise (ed.). London: Peguin Books, 2009. Pg. 166-182.

Treichler, Paula: “Escaping the Sentence: Diagnosis and Discourse in "The Yellow Wallpaper“. Tulsa Studies in Women’s Literature, 1984, Vol. 3., No. 1/2. 61-77.

Felman, Shoshana. „Review: Women and Madness. The Critical Phalacy.“ Diacritics , Winter, 1975, Vol. 5, No. 4 (Winter, 1975), pp. 2-10.

 

Palimpsesty a „vyhovění“ dominantním diskursům

Thomas, Alfred. “Women on the Verge of History: Libuše and the Foundational Legend of Prague,” in Prague Palimpsest: Writing, Memory, and the City. Chicago and London: University of Chicago Press, 2010. 15-42.

Canning, Kathleen. „Feminist History after the Linguistic Turn: Historicizing Discourse and Experience“ Signs, Vol. 19, No. 2 (Winter, 1994), pp. 368-404

Fairclough, Norman. „Discourse, Common Sense and Ideology“ in Language and Power. New York, Longman, 1996. 77-108.

 

Doporučená literatura, další literatura k tématu:

Ford, Karen.  “The Yellow Wallpaper" and Women's Discourse.“ Tulsa Studies in Women's Literature, Vol. 4, No. 2 (Autumn, 1985), pp. 309-314  

St. Jean, Shawn. “Hanging "The Yellow Wall-Paper": Feminism and Textual Studies.“ Feminist Studies, Vol. 28, No. 2, Second Wave Feminism in the United States (Summer, 2002), pp. 397-415.

Culler, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2002.

 

3. blok, 16.4.2023, 1230-1525

Žánr, narativ romantické lásky, násilí.

Wood, Julia. „The normalization of violence in heterosexual romantic relationships: Women's narratives of love and violence.” Journal of Social and Personal Relationships, 18 (2), 239-261, 2001

Illouz, Eva. Consuming The Romantic Utopia. Love and Cultural Contradiction of Capitalism. Berkely: University of California Press. 1997. Str. 48-78. (Kapitola 2)

Radway, Janice. Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Literature. Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1991. Str. 186-208. (Kapitola 6)

Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno: HOST, 2002. Str. 92-103

 

Debaty o ženě-spisovatelce - český kontext v průběhu desetiletí

Peňás, Jiří. „Pavoučí ženy a ubohá tlustá moucha: literární recenzent o svých rozpacích z tvorby současných českých spisovatelek.“ Lidové noviny. 2012, 25(281). ISSN 0862-5921. Orientace.

Kamberský, Petr. „Autorky vytáhly nože aneb Krutá poprava kritikova.“ Lidové noviny. 2012, 25(287). ISSN 0862-5921. Orientace

Klíčová, Eva. „Zapomeňte na Boženu! Spisovatelky a feminismus v české literatuře.“ Heroine. 9. května, 2019. Online: https://www.heroine.cz/kultura/797-zapomente-na-bozenu-spisovatelky-a-feminismus-v-ceske-literature

Stančáková, Alžběta. Bejt žencká a psát. Host 7 dní online. 19.září, 2022. Online. https://www.h7o.cz/bejt-zencka-a-psat/

 

Doporučená liteatura, další literatura k tématu:

Coward, Rosalind. „Jsou ženské romány feministické romány?“ in Oates-Indruchová, Libora (ed.). Ženská literární tradice a hledání identit. Antologie angloamerické feministické literární teorie. Praha: SLON, 2008. 51-73.

Fairclough, Norman. Critical Discourse Analysis. Critical Study of Language. Second Edition. New York, London: Routledge, 2013.

Filipacchi, Amanda. „Wikipedia’s Sexism Toward Female Novelists” The New York Times, 23.4.2013. Dostupné z. https://www.nytimes.com/2013/04/28/opinion/sunday/wikipedias-sexism-toward-female-novelists.html?smid=tw-share&_r=0

Walker, Cheryl. „Feminist Literary Criticism and the Author.“ Critical Inquiry, Vol. 16, No. 3 (Spring, 1990), pp. 551-571

 

IV. blok, 14.5.2023, 1230-1525

Kritická diskursivní analýza. Jazyk a expertíza. Istanbulská úmluva

Poslech:

Prosím, poslechněte si podcast níže a zamyslete se nad nadpisy identického podcastu:

Istanbulskou úmluvu nepotřebujeme VS. Istanbulská úmluva zaručuje budoucí dodržování práv nejen žen…

https://plus.rozhlas.cz/istanbulska-umluva-zarucuje-budouci-dodrzovani-prav-nejen-zen-mini-piratka-8931933

VS:

https://podcasty.seznam.cz/podcast/pro-a-proti/istanbulskou-umluvu-nepotrebujeme-mame-opatreni-ktera-jeji-cile-naplnuji-rika-lidovkyne-sojdrova-181127

Četba:

Slačálek, Ondřej. „Vzpoura proti specialistům na dobro.“ A2, 22/215. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2015/22/vzpoura-proti-specialistum-na-dobro

Vlasáková, Klára. „Proč potřebujeme dobré antifeministy?“ A2larm, 14.11.2017. Dostupné z: https://a2larm.cz/2017/11/proc-potrebujeme-dobre-antifeministy/

Svatoňová, Eva. „Válka proti genderu. Patriarchát, který vrací úder, nebo reakce na krizi liberální demokracie?“ Druhá směna. Září, 2022. Online. https://druhasmena.cz/clanky/valka-proti-genderu-patriarchat-ktery-vraci-uder-nebo-reakce-na-krizi-liberalni-demokracie

Gender a překlad.

Simon, Sherry. „Taking gendered positions in translation theory.“ a „Creating new lines of transmission.“ in Gender in Translation. New York, Londong: Routledge, 1996. 1-43.

Masonnow, Wyatt. „The First Woman to Translate Odyssey into English.“ The New York Times, 2.11.2017. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2017/11/02/magazine/the-first-woman-to-translate-the-odyssey-into-english.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fmagazine&action=click&contentCollection=magazine®ion=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=5&pgtype=sectionfront

 

Pokud zbude čas:-) Intersekcionalita ve feministickém výzkumu, reprezentace feministického výzkumu v odborném textu

Lykke, Nina. „Theorizing Intersectionalities: Genealogies and Blind Spots“ in Feminist Studies. A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. New York: Routledge, 2010, 67-86.

Lykke, Nina. „Shifting Boundaries Between Academic and Creative Writing“ in Feminist Studies. A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. New York: Routledge, 2010, 163-183.

 

Doporučená liteatura, další literatura k tématu:

Zábrodská, Kateřina. Variace na gender. Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita. Praha: Academie, 2009.

Palusci, Oriana. Traduttrici. Female Voices across Languages. Trento: Tangram, 2011.

Andone, Oana‐Helena. „Gender issues in translation,“ Perspectives: Studies in Translatology, 10:2, 2002, 135-150. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0907676X.2002.9961439

Jiroutová Kynčlová, Tereza. “La Malinche: Diskursy autonomie a zrady na pomezí kultur a jazyků” in Knotková Čapková, Blanka et al. Mezi obzory: Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha, Fakulta humanitních studií a Gender Studies, 2011, Pp. 207-216. 

Další doporučená literatura ke kurzu:

BARTHES, R. Mytologie. Praha: Dokořán, 2018. ISBN: 978-80-7363-888-7.
MCKEE, A. Textual Analysis: A Beginner’s Guide. London, Thousand Oaks: SAGE, 2003. ISBN: 0-7619-4993-3.
BARRY, P. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester: Manchester University Press, 2002. ISBN: 0-7190-6268-3.
TITSCHER, S., MEYER, M., WODAK R., VETTER, E. Methods of Text and Discourse Analysis. London: SAGE, 2000. ISBN: 0-7619-6483-5.
MüLLER, R., ŠEBEK, J. (eds.) Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014. ISBN: 978-80-200-2447-3.
MüLLER, R., ŠIDÁK, P. (eds.) Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. Praha: Academia, 2012. ISBN: 978-80-200-2048-2.
MATONOHA, J. et al. Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)strukturální literární a kulturní teorie. Praha: Academia, 2017. ISBN: 978-80-200-2805-1.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html