SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Internship in NGOs - YMGS363
Title: Praxe v neziskových organizacích
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (25)
summer:unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je určen studujícím od druhého semestru studia GS
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Michaela Červenková (10.01.2022)
Náplní kurzu je praktické uplatnění teoretických znalostí získaných během magisterského studia v rámci vybrané nestátní neziskové organizace (NNO), která má relevantní vazbu na genderovou problematiku.
Syllabus - Czech
Last update: Michaela Červenková (10.01.2022)

Studující si NNO vybírají ze seznamu schváleného garantkou programu (garantem předmětu). Je možné si zvolit i NNO, která není na zmíněném seznamu, ale až po schválení garantkou programu (garantem předmětu). Studující nesmí být během praxe v pracovním poměru ve zvolené NNO.

Studující se zapojuje do práce organizace pod vedením pověřené/ho garantky/a, která/ý na konci semestru signuje pracovní výkaz zachycující počet hodin strávených prací pro organizaci (zpracovává studující) a vypracovává stručné zhodnocení výkonu studující/ho. Studující na konci semestru vypracuje zprávu o své praxi, která zahrnuje stručný popis hlavních pracovních povinností a kritické zhodnocení fungování a aktivit dané organizace se zohledněním genderové perspektivy.

Studující musí pro zvolenou NNO odpracovat minimálně 40 hodin, přičemž dotace povinně volitelného kurzu je 3 ECTS kredity. Kurz si mohou studující zapsat od druhého semestru studia. Kurz lze absolvovat během magisterského studia pouze jednou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html