SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Postcolonial Studies in Gender Perspective - YMGS316
Title: Postkoloniální studia z genderové perspektivy
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 25 / 25 (25)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
Co-requisite : {Korekvizity prezenčních kurzů studijního programu GS}
Incompatibility : YMGS416, YMGS616
Is incompatible with: YMGS616, YMGS416
Annotation - Czech
Last update: Kristýna Macková (22.02.2019)
Anotace Kurz představuje disciplínu postkoloniálních studií jak v rámci literární vědy a kulturních studií, odkud vzešla, tak v rámci kritických analýz historických i soudobých mocenských struktur, sociálních norem a kulturních reprezentací, jakož i v kontextu tzv. globalizovaného světa a mezinárodních vztahů. Kurz zkoumá kulturní a společenské praxe vztahující se k diverzitě, diferenci a zjinačování z pozice centra a okraje, analyzuje koncepty objektivizace „druhé/ho“ a s využitím feministických teorií a genderu jako analytické kategorie kontrastuje universalismus a kulturní relativismus. Vedle paralel mezi postkoloniálním a dekoloniálním myšlením sleduje též svébytný přínos feminismu k diskutovaným teoriím. Tematické okruhy 1. Kolonialismus, imperialismus a kapitalismus – reflexe základních pojmů a průnik s genderovými studii 2. Koloniální mapa světa, stručné dějiny kolonizace 3. Globalistické koncepce světového řádu 4. Orientalismus 5. Formy lokální modernity 6. Nacionalismus a národní stát 7. Hybridita, reprezentace minorit, migrace 8. Feminismus a multikulturalismus 9. Patriotismus, kosmopolitanismus, kulturní relativismus, universalismus 10. Filosofická a sociální pojetí kritérií diskriminace 11. Teorie hranice, kulturní identita jako „hraniční“, hybridní, nomádská, posthumanistická 12. Dekoloniálním myšlení 13. Postkolonialismus a epistemologie 14. Praktická cvičení – postkoloniální/dekoloniální analýza kulturních artefaktů
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D. (12.02.2023)

POSTKOLONIÁLNÍ STUDIA Z GENDEROVÉ PERSPEKTIVY LS 2022

LETNÍ SEMESTR 2023

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.

tereza.jiroutovakynclova@fhs.cuni.cz

----

Columbus became famous for his discoveries. Specifically, the discovery that you can discover a continent with millions of people already living on it that had also been visited by Vikings about 500 years earlier.

(Columbus Day - How Is This Still A Thing: Last Week Tonight with John Oliver (HBO), https://www.youtube.com/watch?v=eKEwL-10s7E, 1:35-1:46.)

----

Konzultační hodiny: prosím pošlete email/napište na MST chat KDYKOLIV budete mít zájem o konzultaci a dohodneme online setkání v předem dohodnutém čase. Osobní konzultace jsou možné v pondělí 9-10 a úterý 10-11 v místnosti 2.42.,

Logistika kurzu:

Kurz je vyučován prezenčně za účasti všech participujících osob.

Průběžné úkoly, které jsou specifikovány v sylabu, je třeba plnit v zadaných termínech. Pokud z nějakého vážného důvodu nemůžete příslušný termín dodržet, informujte mě prosím. Odevzdávání průběžných úkolů bude probíhat pomocí fce Zadání v MS Teams.

Pro komunikaci se mnou využívejte prosím nejlépe chat v MST či email.

Pokud máte poruchu učení či se ocitnete v závažné situaci, která Vám komplikuje soustavnou přípravu na výuku, prosím kontaktujte mě a dohodneme se na individuálním řešení nastalé situace a na vzájemné pomoci.

ANOTACE:

Kurz představuje disciplínu postkoloniálních studií jak v rámci literární vědy a kulturních studií, odkud vzešla, tak v rámci kritických analýz historických i soudobých mocenských struktur, sociálních norem a kulturních reprezentací, jakož i v kontextu tzv. globalizovaného světa a mezinárodních vztahů. Kurz zkoumá kulturní a společenské praxe vztahující se k diverzitě, diferenci a zjinačování z pozice centra a okraje, analyzuje koncepty objektivizace „druhé/ho“ a s využitím feministických teorií a genderu jako analytické kategorie kontrastuje universalismus a kulturní relativismus. Vedle paralel mezi postkoloniálním a dekoloniálním myšlením sleduje též svébytný přínos feminismu k diskutovaným teoriím a úvahám o sociální spravedlnosti. 

AKADEMICKÁ INTEGRITA

Dodržování pravidel správného odkazování použitých zdrojů je součástí akademické etické integrity. Jakékoliv případy plagiátorství, ať úmyslného či neúmyslného, jsou nepřípustné a budou postoupeny děkance FHS UK a etické komisi k projednání a řešení. Při nejasnostech ohledně správného citování a odkazovaná konzultujte příručku Stylistika, argumentace a akademické psaní (ed. Knotková-Čapková, Havelková, 2007) a neváhejte se mě kdykoliv obrátit s dotazem.

POŽADAVKY NA ATESTACI

1.     Aktivní účast v diskusích – 25%

Před každým setkáním si prosím přečtěte předepsanou povinnou literaturu či shlédněte doporučená videa/filmy. Výuka je koncipována pro seminární formu, tudíž společná diskuse nad tématem a jeho aplikace na konkrétní kulturní reprezentace, bude tvořit stěžejní část setkání. Během diskusí budeme analyzovat orientalistické diskursy na straně jedné a debatovat nad možnostmi a/nebo limity postkoloniálního/dekoloniálního zkoumání, a sice na příkladech konkrétních artefaktů, našich zkušeností, mediální výstupů, kulturních reprezentací a vývoje akademických disciplín. Budeme promýšlet hybridizační procesy, transnacionální kontexty, epistemologické přístupy a jejich posuny v čase a místě. Můžeme narazit na citlivá témata, která mohou být těžká k uchopení a artikulování. Buďme k sobě ohleduplní a solidární, projevujme si respekt a empatii a volme genderově i kulturně senzitivní jazyk k vyjádření našich myšlenek. Otázka jazyka je vůbec velké feministické i postkoloniální/dekoloniální téma, tudíž se budeme zamýšlet nejen nad obsahem, ale též formou našich sdělení. Většina setkání bude pracovat jak s akademickými a odbornými texty, tak bude věnovat pozornost i současným událostem a relevantním příkladům ze společenského a politického dění, které se vztahují k oblasti myšlení o postkolonialismu, dekolonialismu a dekolonizace. Tyto vzájemné kontrasty slouží k rozvíjení analytické a kritické debaty v kurzu.

2.     Krátká průběžná analýza/reflexe v délce 500 slov, termín odevzdání: 5.týden – 25%

3.     Prezentace analýzy vybrané kulturní reprezentace/artefaktu – 20%

Vaše prezentace by neměla přesáhnout 10 minut. Měla by se věnovat kritickému rozboru vybrané kulturní reprezentace. Jedná se tedy o analýzu provedenou z feministických, genderově-informovaných a post/dekoloniálních pozic, nikoliv o pouhou deskripci. Pracujte analyticky a zvažujte důsledky svých argumentů. Při analýze textu se nespokojte s kladením otázek „kdo a co a kdy?“, nýbrž věnujte pozornost otázkám „jak?“, „za jakým účelem?“, „proč?“, „jaké jsou implikovány důsledky pro následující historický vývoj či symbolické vyznění?“ či „z jakého místa“ zvolená reprezentace promlouvá a ke komu hovoří. Kulturní reprezentací se pro účely této prezentace /a závěrečné práce/ míní umělecké dílo (obraz, socha, videoart, film, hudební klip, divadelní představení, literární útvar, performance, fotografie, instalace…), výstava, mediální výstup, článek v tisku, scéna z filmu, reklama, kulturní tradice či zvyk, historický či úřední dokument či jakýkoliv jiný artefakt, jenž shledáte vhodným pro feministicky zaměřenou postkoloniální či dekoloniální analýzu. Prezentaci ideálně zpracujte v Powerpointu, abyste ji mohli/y sdílet ve výuce. Součástí prezentace by mělo být krátké závěrečné shrnutí Vašich argumentů – abstrakt – a případně náčrt možných dalších okruhů ke zkoumání vybrané reprezentace. Kolegové a kolegyně na setkání budou po prezentaci vyzvání k tomu, aby prezentaci a její téma reflektovali/y a kladli/y otázky. Zpětná vazba má pak sloužit k zapracování do závěrečné práce, rozhodnete-li se téma pro její účely dále rozpracovat. Pro závěrečnou práci je však možné zvolit si i téma jiné.

4.     Závěrečná práce – 30% (Termín odevzdání 18.6. 2023, případně dle domluvy)

Závěrečná práce bude odborným, akademickým textem, jejímž předmětem bude analytický rozbor vybrané kulturní reprezentace. Jako předmět zkoumání si lze zvolit téma přednesené v prezentaci (viz výše), lze však volit i téma jiné. Primárním záměrem práce je analytický rozbor vybraného díla/artefaktu/kulturní reprezentace z postkoloniální/dekoloniální perspektivy. Neomezujte se tedy na popisný přístup. Práce by měla mít rozsah 1500-2000 slov (seznam použité literatury/zdrojů se do počtu slov nezapočítává), měla by mít vnitřní textové odkazy a seznam bibliografie. Poznámky pod čarou využívejte k doplňujícím sdělením, nikoliv pro účely odkazování a pište odpovídajícím akademickým jazykem. V rozboru díla využijte minimálně 3 zdroje probírané v kurzu a minimálně další 3 akademické zdroje z odborných databází, monografií a editovaných svazků. Závěrečnou práci odevzdávejte ve wordovském souboru přes MST.

OBSAH SETKÁNÍ:

 

Týden 1 – 13.2.  Představení kurzu

Představení struktury kurzu a studujících, očekávání studujících, přehled jednotlivých setkání, post/de/kolonialita u vybraných artefaktů.

Náhrada za sváteční dny – dobrovolná společná návštěva projekce v rámci festivalu Jeden svět.

SVĚDECTVÍ / K zamyšlení a debatě: Adichie Ngozi, Chimamanda. The Danger of a Single Story (Nebezpečí jediného výkladu), online: https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg

 

Týden 2 – 20.2. Orientalismus a hlavní koncepty disciplíny

Orientalismus, Orient jako kulturní konstrukt, orientalismus jako diskurs. Postkolonialismus, colonialismus, imperialismus, dekolonizace.

MUSEUM / K zamyšlení a debatě: Fota, Ana. “What’s Wrong With This Diorama? You Can Read All About It.“ The New York Times, 20.3.2019, online: https://www.nytimes.com/2019/03/20/arts/design/natural-history-museum-diorama.html

Povinná četba:

Young, Robert. “What is the Postcolonial?” Ariel, Vol. 40 (1) 2009: 13-25.

Said, E. “Introduction.” In Orientalism: Western Conception of the Orient. London: Penguin, 2003, 1-28.

Weinberger, Maxmilian. Obrazy z katolických misií. Brno: Bibliotéka poučná a zábavná vydávaná Dědictvím sv. Cyrilla a Metoděje. 1895, výběr stránek v SIS.

Rozšiřující četba:

Jiroutová Kynčlová, Tereza. “Orientalismus. Západní koncepce Orientu.“ In Jedličková, Alice (ed.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Přepracované vydání. Brno: Host. 2012, 621-629. https://www.ucl.cas.cz/edicee/images/data/prirucky/obsah/pruvodce/Orientalismus.pdf

Loomba, Ania. “Situating Colonial and Postcolonial Studies” in Colonialism/Postcolonialism. London and New York: Routledge, 2005, 19-39.

Shohat, Ella. “Notes on the "Post-Colonial.Social Text, No. 31/32, Third World and Post-Colonial Issues (1992), 99-113.

 

Týden 3 –  27.2. Gender, sexualita a koloniální diskurs

Studentské prezentace

KUCHYNĚ / K zamyšlení a debatě: Kuang, Savannah. “What it Means to Decolonize Your Diet.” KQED.org, online. 19.11. 2019, online: https://www.kqed.org/bayareabites/135518/what-it-means-to-decolonize-your-diet

Povinná četba:

Loomba, Ania. “Gender, Sexuality and Colonial Discourse” in Colonialism/Postcolonialism. London and New York: Routledge, 2015, 153-171.

McClintock, Anne. From “The Lay of the Land. Genealogies of Imperialism“ in Imperial Leather. Race Gender and Sexuality in the Colonial Contest. New York, London: Routledge, 1995, 21-31.

Rozšiřující četba:

Knotková-Čapková, Blanka. “Průsečíky nerovností a cesty k jejich odstraňování z pohledu postkoloniálních feminismů” in Horký-Hlucháň, Ondřej a Tomáš Profant (eds.). Mimo Sever a Jih: Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti. 2015, 129-155.

Jiroutová Kynčlová, Tereza a Blanka Knotková Čapková.Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu a analýzy “zjinačujících” reprezentací.“ Gender a výzkum / Gender and Research, 2017, 18 (2) 1-8, online: https://www.genderonline.cz/pdfs/gav/2017/02/01.pdf

Monotematické číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research, 2017, 18 (2), Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu.” Fulltext online: https://www.genderonline.cz/magno/gav/2017/mn2.php

 

Týden 4 – 6.3.  Situované poznání, kolonialismus, postkolonialismus a výzkum

KURIKULUM / K zamyšlení a debatě: Ulmanová, Hana. “Chtěli jste studovat literaturu? Budete se učit o rasách a sexualitě.” Aktualne.cz, 18.2.2021, online. https://nazory.aktualne.cz/komentare/chteli-jste-studovat-literaturu-budete-se-ucit-o-rasach-a-se/r~bd3af4ce71e511eb9f15ac1f6b220ee8/

Povinná četba:

Tuhiwai Smith, Linda. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. London, New York: Zed Books, 1999, 42-77.

Mohanty, Chandra Talpade. “Under Western Eyes. Feminist Scholarship and Colonial Discourses.” boundary 2, 12 (3). On Humanism and the University I: The Discourse of Humanism, 1984, 333-358.

Jusová, Iveta. 2016. “Situating Czech Identity.” Pp. 29-45. in Jiřina Šiklová and Iveta Jusová (eds.) Czech feminisms: perspectives on gender in East Central Europe. Bloomington: Indiana University Press, 2016, 29-45.

Rozšiřující četba:

Haraway, Donna. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.“ Feminist Studies, Vol. 14, No. 3. (Autumn, 1988), 575-599.

Tuhiwai Smith, Linda. “Twenty-five Indigenous Projects.” In Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. London, New York: Zed Books, 1999, 143-164.

 

Týden 5 – 13.3. Domácí příprava - Dokumentární film

Sledování dokumentárního filmu „Ticket to Paradise“. Link bude k dispozici k v Zádání v MST včetně zadání průběžné analýzy. Termín odevzdání analýzy: do 19.3. Výuka v tomto týdnu neprobíhá.

 

Týden 6 - 20.3. Globalistické představy o světovém řádu – Huntington, Fukuyama, Said

Studentské prezentace

PANDEMIE / K zamyšlení a debatě: Byatnal, Amruta. “Is COVID-19 magnifying colonial attitudes in global health?“ Devex.com, 19 June, 2020, online: https://www.devex.com/news/is-covid-19-magnifying-colonial-attitudes-in-global-health-97499

Povinná četba:

Huntington, Samuel. “The Clash of Civilizations.” Foreign Affairs. 1993, 72 (3), 22-49.

Fukuyama, Francis. “The End of History?” The National Interest, 1989, 13, 3-18.

Said, Edward. “The Clash of Ignorance.” The Nation, Oct. 4, 2001, online: https://www.thenation.com/article/clash-ignorance/)

 

Týden 7- 27.3. Feminismus a multikulturalismus

Studentské prezentace

FEMINISTICKÁ MUZEOLOGIE / K zamyšlení a debatě:

KRUTÍLKOVÁ, Hana. Feministická muzeologie: Výběr současných světových trendů. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2021, 75(1-2), 7–17. DOI: https://doi.org/10.37520/amnph.2021.002. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/acta-musei-nationalis-pragae-historia/75-1-2/feministicka-muzeologie-vyber-soucasnych-svetovych-trendu

V případě zájmu je více k  postkoloniálním a dekoloniálním a genderovým perspektivám v muzejnictví dostupné v čísle časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historie 75(1-2): https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/acta-musei-nationalis-pragae-historia/75-1-2

Povinná četba:

Okin, Susan Moller. “Feminism and Multiculturalism. Some Tensions.” Ethics, 108, 1998: 661-684.

Phillips, Anne. “Multiculturalism, Universalism and the Claims of Democracy.” Democracy, Governance and Human Rights, Programme Paper Number 7, United Nations Research Institute for Social Development, December 2001, 1-20.

Rozšiřující četba:

Okin, Susan Moller. “Is Multiculturalism Bad for Women?” Boston Review, 1. 10. 1997. http://bostonreview.net/forum/susan-moller-okin-multiculturalism-bad-women

 

Týden 8 – 3.4. Feminismus a lidská práva, národ a nacionalismus

Studentské prezentace

Povinná četba:

Nussbaum, Martha. Women and the Human Development. The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press: 2000, 34-106.

Bhabha, Homi. “DissemiNation - Time, Narrative And The Margins Of The Modern Nation.” In The Location of Culture. London–New York: Routledge, 2004, 139-170.

Rozšiřující četba:

Nussbaum, Martha. Patriotism and Cosmopolitanism. Boston Review, 1 Oct., 1994, online: http://bostonreview.net/martha-nussbaum-patriotism-and-cosmopolitanism

 

Týden 9 – 10.4. Velikonoce – Čtecí týden

 

Týden 10 – 17. 4. Kolonialita genderu

Studentské prezentace

Povinná četba:

Lugones, Maria. “Toward a Decolonial Feminism.” Hypatia, 25(4), 2010,  742-759.

Mendoza, Breny. “Coloniality of Gender and Power: From Postcoloniality to Decoloniality.“ In Lisa Disch and Mary Hawkesworth, (eds.). The Oxford Handbook of Feminist Theory, Oxford, Oxford University Press, 2016, 100-120.

 

Týden 11 – 24.4. Dekoloniální myšlení a femicida/feminicida

Lokaneeta, Jinee. “Violence”. In Lisa Disch and Mary Hawkesworth, (eds.). The Oxford Handbook of Feminist Theory, Oxford, Oxford University Press, 2016, 1010-1029.

Paulina García-Del Moral, "The Murders of Indigenous Women in Canada as Feminicides: Toward a Decolonial Intersectional Reconceptualization of Femicide," Signs: Journal of Women in Culture and Society 43, no. 4 (Summer 2018): 929-954.

Rozšiřující četba:

Fregoso, Rosa Linda. “Voices Without Echo: The Global Gendered Apartheid.“ Emergences: Journal for the Study of Media & Composite Cultures, (2000), 10:1, 137-155.

Jiroutová Kynčlová, Tereza. “On Border and On Murder: Juárez Femi(ni)cides.” Central European Journal of International and Security Studies, Vol.3, 2015, 154-174.

 

Týden 12 – 1. 5. Státní svátek

 

Týden 13 – 8.5. Státní svátek

 

Týden 14 – 15.5. Opakování, závěrečná reflexe, vědomostní a paradigmatický posun, diskuse nad dekoloniální výzvou

Zbývající studentské prezentace

 

---

DOPLŇUJÍCÍ ČETBA v případě zájmu; inspirace pro závěrečné práce:

Acta Musei Nationalis Pragae – Historie 75(1-2): https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/acta-musei-nationalis-pragae-historia/75-1-2

Anderson, Benedict (2008): Představy společenství úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum.

Anzaldúa, Gloria and Cherríe Moraga, (eds.). This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color. New York: Kitchen Table: Women of Color Press, [1981] 1983

Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute, [1987] 1999.

Ashcroft, B., Griffiths, G., Tiffin, H. (eds.). Postcolonial Studies. The Key Concepts. London, New York: Routledge, 2000.

Atlas transformace: http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/index.html

Barša, Pavel (2011a): Orientálcova vzpoura (a další texty z let 2003–2011). Praha: Dokořán–ÚMV.

Bhabha, Homi. (2012): Místa kultury. Praha: tranzit.cz.

Bhabha, Homi. (1994): The Location of Culture. London, New York.

Césaire, Aimé (2011): Rozprava o kolonialismu. In: Havránek, Vít (ed.): Postkoloniální myšlení II. Praha: tranzit.cz, s. 86–115.

Dussel, Enrique (1992): Filozofie osvobození – z hlediska praxe utlačených. Filozofický časopis, Vol. 40, No. 6, s. 1007–1024.

Fanon, Frantz (2011): Černá kůže, bílé masky: postkoloniální myšlení I. Praha: tranzit.cz.

Fanon, Frantz (2015): Psanci této země: postkoloniální myšlení V. Praha: tranzit.cz.

Freire, Paulo (1970): Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.

Greenblatt, Stephen. Marvelous Possessions: The Wonder of the New World. Chicago: The University of Chicago Press, 1991. Print.

Harding, Sandra (1991): Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives. Ithaca: Cornell University Press.

Havránek, Vít (2011): Postkoloníální myšlení II. Praha: tranzit.cz.

Havránek, Vít–Lánský, Ondřej (2013): Postkoloniální myšlení IV. Praha: tranzit.cz.

Chakrabarty, Dipesh (2007): Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press

Jiroutová Kynčlová, Tereza (2011): La Malinche: Diskurzy autonomie a zrady na pomezí kultur a jazyků. In: Knotková-Čapková, Blanka a kol: Mezi obzory. Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha: Gender Studies, o.p.s., s. 207-216.

Knotková-Čapková, Blanka (2004): M. C. Nussbaum, Women and Human Development. The Capabilities Approach. Recenze. Reflexe. Filozofický časopis, Vol. 22, s. 100–104.

Knotková-Čapková, Blanka (2005): Konstruování genderu v asijských literaturách: případové studie z vybraných jazykových oblastí. Praha: Česká orientalistická společnost.

Knotková-Čapková, Blanka (2013): Witches and Rebels: Archaic Beliefs and Their Misuse by the Power Discourse (in selected Bengali texts). In: Dluhošová, Táňa (ed.): Archiv Orientální. Journal of African and Asian Studies, 81/2013, s. 33–47.

Lánský, Ondřej (2013): Kolonialismus a postkolonialismus. In: Hrubec, Marek a kol. (eds.): Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia, s. 199–232.

Lánský, Ondřej (2014): Postkolonialismus a dekolonizace. Základní vymezení a inspirace pro sociální vědy. Sociální studia, Vol. 11, No. 1, s. 41–60.

Lazarus, N. (ed.). The Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Memmi, Albert. The Colonizer and the Colonized. Introduction by Jean-Paul Sartre; afterword by Susan Gilson Miller; translated by Howard Greenfeld. Expanded ed. Boston: Beacon Press, 1991.

Mignolo, W., Walsh, C. On Decoloniality. Concepts, Analytics, Praxis. Durham, London: Duke University Press, 2018.

Mohanty Talpade, C. Feminism without Borders. Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Durham, London: Duke University Press, 2003.

Parry, B. Postcolonial Studies. A Materialist Critique. London, New York: Routledge, 2004.

Said, Edward (1994): Culture and Imperialism. London: Vintage.

Said, Edward (2008): Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Praha–Litomyšl: Paseka.

Sandoval, Chela. Methodology of the Oppressed. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2000.

Spivak, Gayatri Ch. (1999): A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge–Massachusetts–London: Harvard University Press.

Spivak, Gayatri Charkravorty (1994): Can the Subaltern Speak? In: Williams, Patrick–Chrisman, Laura (ed.): Colonial Discourse and Post-colonial Theory: A Reader. New York: Columbia University Press, s. 66–111.

Spivak, Gayatri Charkravorty (2009): Může mluvit subalterní člověk? Atlas transformace. Praha: tranzit.cz, 2008–2010, online: http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/s/subalterni-clovek/muze-mluvit-subalterni-clovek.html

Todorov, Tzvetan (1996): Dobytí Ameriky: Problém Druhého. Praha: Mladá fronta.

Todorov, Tzvetan (2002): The Conquest of America: The Question of the Other. Norman: University of Oklahoma Press.

Todorov, Tzvetan (2010): The Fear of Barbarians. Chicago: The University of Chicago Press.

Todorov, Tzvetan (2011): Strach z barbarů. Kulturní rozmanitost, identita a střet civilizací. Praha–Litomyšl: Paseka.

Wallerstein, Immanuel (2006): European Universalism – The Rhetoric of Power. New York: The New Press.

Wallerstein, Immanuel (2008): Evropský univerzalismus. Rétorika moci. Praha: Slon.

Young, Robert, J. C. (2001): Postcolonialism. An Historical Introduction. Malden–Oxford–Carlton: Blackwell Publishing.

Yuval-Davis, Nira. Gender & Nation. London, Thousand Oaks: SAGE Publications, 2005.

 

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html