SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Argumentation and Academic Discourse - YMGS105
Title: Argumentace a odborný diskurz
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D. (03.10.2020)
Anotace Kurz se zaměřuje na mocenské aspekty jazyka jakožto nástroje reprezentace, zdůrazňuje jeho reflexivní užívání z hlediska genderové lingvistiky a dále věnuje pozornost uplatňování genderové optiky v akademické práci a při její psané i ústní prezentaci. Kurz dále pokrývá obsahové i formální náležitosti akademického psaní a představuje kritické metody analýzy diskursů.
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (29.07.2021)

Kurz je povinným kurzem programu GS a zapisuje jej tajemník/tajemnice programu. Kurz si nelze zapsat samostatně.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (10.09.2020)

Povinný předmět studijního programu Genderová studia. Zápis možný pouze pro domovské studující - provádí jej tajemnice programu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D. (02.10.2022)

Obecné informace ke kurzu

Výuka v ZS 2022-23 probíhá prezenčně, dokud nebude celostátně a celouniverzitně rozhodnuto jinak. Doplňková podpora je v rámci tohoto kurzu dostupná v SISu pod tímto kurzem v kolonce Soubory (Texty ke studiu, případně ppt a další). Průběžné úkoly, které jsou specifikovány v sylabu a které naleznete ve studijních oporách, je potřeba plnit v zadaných termínech. Pokud z nějakého vážného důvodu nemůžete tento termín dodržet, promptně informujte vyučující. Průběžné úkoly prosím odevzdávejte VYTIŠTĚNÉ DO RUKOU VYUČUJÍCÍ. V případě potřeby piště na email blanka.knotkova@fhc.cuni.cz, případně knotkovb@yahoo.com . 

Výuka bude probíhat v časech daných rozvrhem a harmonogramem akademického roku FHS. 

Konzultace budou probíhat v pondělí 19.00-20.00, prosím přihlašte se předem e-mailem. Po dohodě umožňuji i konzultace telefonicky.

 

Průběžné úkoly (viz níže) je potřeba plnit v zadaných termínech. Pokud z nějakého vážného důvodu nemůžete tento termín dodržet, promptně informujte vyučující. 

Specifické informace ke kurzu Argumentace a odborný diskurs

Tento kurz je tematicky propojen s kurzem Feministická literární teorie a kritika, po němž časově následuje (Po 14.30 a Po 16.00). V zásadě jde o propojení tématu feministického čtení a feministického psaní. Argumentace a akademické psaní se zaměří především na praktické aspekty, a to psaní akademického textu (konkrétně diplomové práce). Dále věnuje pozornost řečnickému projevu, a to především útvaru diskuse, útvaru referátu a řečnické prezentace diskursivní analýzy. Hlavním obsahem kurzu budou jednak diskuse nad rozebíranými literárními texty (studující je přečtou vždy předem na konkrétní setkání, texty budou k dispozici v SISu, Souborech), jednak studentské prezentace vybrané pohádky a referátu z některého textu doporučené literatury kurzu Feministická literární teorie a kritika.

Atestace

- bude udělena za dvě ústní prezentace během kurzu (1 referát z doporučené literatury, 1 krátký rozbor pohádky); v případě, že se studující nemůže zúčastnit ze zdravotních důvodů prezenčně, může prezentaci přednést online. Písemným úkolem bude 1 konspekt (v délce 1-2 NS) z vybraného textu, který bude předmětem referátu, konspekt bude odevzdán současně s přednesením referátu. Tento seminární kurz je zakončen zápočtem.

 

Tematické okruhy

1. Akademický text: Zásady psaní diplomové práce. Struktura textu, teoretická a metodologická část, vlastní analýza. Etické aspekty. 

2-3. Otázky genderové analýzy literárních textů. Gender a jazyk. Sexismus v jazyce. Diskurs a moc, diskursivní manipulace.  

4. Řečnický projev. Referát. Strukturovaná diskuse.

5.-14. Praktické rozbory textů dle zadání. Texty jsou/budou k dispozici v SISu (Soubory).

 

* Povinná literatura:

VALDROVÁ, J. Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Praha: Sociologické nakladatelství, 2018. ISBN: 978-80-7419-261-6.

KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B. Stylistika, argumentace a akademické psaní: Praktická příručka pro práci v seminářích. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2007.


* Doporučená literatura:

CAMERON, D. (ed.). The Feminist Critique of Language: A Reader. London, New York: Routledge, 2005. ISBN: 0-415-16400-1.

CAMERON, D. Feminism and Linguistic Theory. London: Macmillan, 1992. ISBN: 978-0-333-55889-8.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN: 80-7198-173-7.

FAIRCLOUGH, N. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London, New York: Routledge, 2010. ISBN: 978-1-4058-5822-9.SPENDER, D. Man Made Language. London: Pandora, 1990. ISBN: 0-04-440766-1.

HOLMES, J., MEYERHOFF, M. (eds.). The Handbook of Language and Gender. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2003. ISBN: 0-631-22502-1.

MILLS, S. Discourse. London, New York: Routledge, 2001. ISBN: 0-415-11053-X.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html