SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Feminist Theories - YMG45PPZI
Title: Feministické teorie
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YMG45PPZI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Co-requisite : YMG45PSZI
Interchangeability : YMG04PEG0, YMG04PPZI, YMG54PPZI
Is pre-requisite for: YMG44VPBI, YMG030, YMG078
Is interchangeable with: YMG139, YMG107, YMG04PEG0
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (22.08.2011)
This course aims to provide insight into the analytical potential of the contemporary feminist conceptual framework, as well as into the specific potential of particular - sometimes conflicting - streams of feminist thought. In addition to an introduction of the key concepts such as gender, feminism, sexism, sex-gender-system, the course develops students' understanding the debate between naturalist and constructivist approaches to the problems of gender. The second part of the course deals with modernisation processes from the gender perspective, regarding them as of persisting influence on the current gender problems in Euro-American area. Finally, it is concerned with the theories of particular streams of feminist thought of the first, second and third wave.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dina Novotná Obeidová (18.07.2008)

Tematické okruhy:

1. Pojem gender a pojmy naturalismus a konstruktivismus

2. Pojem genderový řád (resp. pohlavně-genderový systém), otázky jeho původu; polarizace a hierarchie; mechanismy jeho udržování: somatizace, naturalizace, symbolické násilí,  

    femininita a maskulinita

3. Genderový řád řádu v lidských životech (příklady typické tematizace mužské a ženské pozice a problematiky)

4. Srovnání tradičního a moderního patriarchátu; tzv. měšťanský projekt

5. Genderové důsledky modernity - charakter a důsledky nové dělby genderových rolí; pojem individualizace; dvě fáze modernizace z genderového hlediska

6. Kritika (absence) genderové reflexe v sociologii jako vědě o moderní společnosti; kritika main(male)streamové sociologie; ženy v kognitivní a institucionální tradici sociologie  

    (překlad)

7. První vlna feminismu – osvícenský a liberální feminismus první vlny

8. Marxistický feminismus první vlny, teoretické zdroje českého feminismu první vlny

9. Historické příčiny vzniku druhé vlny feminismu, marxistický a socialistický feminismus druhé vlny

10. Radikální feminismus, rozdíl mezi jeho libertariánským a kulturním proudem

11. Psychoanalytický postmoderní feminismus

12.Multikulturní a globální feminismus

13. Postfeminismus

 

Povinná literatura:

Bourdieu, P. 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum

Beauvoirová, S. 1966. Druhé pohlaví. Praha: Orbis

Friedland, R., D. Boden (eds.) 1994. NowHere. Space, Time and Modernity. Berkeley: U. of CA

Press

Kimmel, M. S., M.A.Messner 1992. Mens Lives. New York: Macmillan Publishing Comp.

Nagl-Docekal, H. Feministische Philosophie. Ergebnisse, Probleme, Perspektiven. Frankfurt am

Main: Fischer Verlag

Oates-Indruchová, L. (ed.) 1998. Dívčí válka s ideologií. Praha: Slon

Abbott, P., C. Wallace 1990. An Introduction to Sociology. Feminist Perspectives. New York: Routledge

Beck, U., E. Beck-Gernsheim 1995. The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity Press

Formánková, L., K. Rytířová (eds.) 2004. ABC feminismu. Brno: Nesehnutí

Frevert, U. Dějiny žen. Mezi měšťanským zlepšením postavení žen a novým ženstvím. Bakalářský

překlad z německého originálu A.Potočková, IZV

Prieur, A. Taksdal: Clients of Prostitutes: Sick Deviants or Ordinary Men? A Discussion of the Male

Role Concept and Cultural Changes in Maculinity, Pp. 105-112 in Nora no.2

Honegger, C., T. Wobbe: Ženy v sociologii. Bak. překlad z německého originálu L.Kuthanová, IZV

Tong, R. Putnam 1998. Feminist Thought. A More Comprehensive Introduction. Boulder: Westview Press

N.Chodorow: The Reproduction of Mothering

C.Gilligan: In a Different Voice

J.J.Rousseau. Emil aneb o výchově

M.Wollstonecraft: Vindication of the Rights of Women

J.St.Mill: Poddanství žen

A.Bebel: Žena a socialismus

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html