SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Feminist Ethics - YMG32VPZI
Title: Feministická etika
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2014
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Povinný předmět studujících KGS
Old code: YMG32VPZI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D.
Co-requisite : YMG32VSZI
Is co-requisite for: YMG32VSZI
Is pre-requisite for: YMG060, YMG44VPBI
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (31.08.2010)
This course focuses on the explosion of the feminist debate in the 1960's in connection with such issues as the equality of conditions, housework, abortion, physical cruelty, prostitution, traditional ethical theories on women, social determination, universalism vs. particularism.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Svítilová (20.03.2009)

1. Oboznámiť sa so základnými myšlienkami a koncepciami, o ktorých sa diskutuje vo

     feministickej etike.

2. Porozumieť argumentáciám feministickej kritiky morálnej filozofie.

3. Vedieť sa orientovať v diskusii bohatej na konflikty

4.  Prehĺbiť schopnosť kritickej analýzy a interpretácie vybraných textov. 

5. Osvojiť si rodovo diferencovaný pohľad v etickej problematike.

6. Rozvinúť schopnosť aplikovať a používať rodový aspekt pri riešení konkrétnych morálnych

    problémov a dilém.

Tento kurz sa zameriava na nasledovné problémové okruhy: Vznik feministickej etickej diskusie v 60. rokov v súvislosti s a) otázkami rovnosti šancí, práce v domácnosti, interrupcií, násilia na ženách a deťoch, masmediálneho zobrazovanie žien, pornografiou, prostitúciou, technológiami rozmnožovania, životným prostredím, atď. b) kritikou tradičných etických teórií. Sleduje kontraverzie v diskusiách o feministickej etike a pýta sa na univerzálne a kontextuálne zdôvodnenie feministickej etiky. Kladie celý rad otázok, ktoré sa riešia v rámci etiky rovnosti alebo etiky rodovej diferencie, univerzalizmu alebo partikularizmu. Tézy o inakosti ženskej sociálnej/mravnej skúsenosti a diskusie o "ženskej morálke" navodili otázku, či existuje jedna alebo dve morálky. Veľká pozornosť sa venuje rôznym etickým koncepciám starostlivosti, ďalším perspektívam feministickej etiky ako aj špecializovaným a konkrétnym otázkam, ktoré sa týkajú „znovuobjavenia mužskosti“, pornografie, prostitúcie, reprodukčného správania, inej sexuálnej orientácie, ekofeminizmu, atď.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Lenka Halbichová (01.04.2009)

LITERATURA:

Jaggarová, Alison M.: (1992). Feministická etika: projekty, problémy, perspektívy. In: Filosofický

Časopis, číslo 5. S. 782-798.

Nagl-Docekal, Herta: (1995) Existuje morálna diferenciácia rodov? In: ASPEKT, číslo 2-3, s. 24-29.

Kiczková, Zuzana: (1999) O čom sa diskutuje vo feministickej etike. In: Filozofia výchovy

a problémy vyučovania filozofie, Slovenské filozofické združenie, IRIS Bratislava. s.129 -138.

Gouldová, Carol C.: (1992) Filosofické dichotomie a feministické myšlení: ke kritickému feminizmu.

In: Filosofický časopis, číslo 5, s. 851-855.

Singer, Mona: (1994) Ženský subjekt a morálka. In: Aspekt, číslo 3, s. 71-76.

Cavarero, Adriana: (1998) Nedôverčivá emancipácia. In: Rozhovory Aspektu z rokov 1993-1998,

Aspekt, Bratislava, s. 59 - 64.

Gilligan, Carol: (2001) Jiným hlasem. O rozdílné psychologii žen a mužu, Portál, Praha.

Gilligan, Carol: (2000) Ako učiť Shakespearovu sestru: Zápisky z podzemia dospievania žien, In

ASPEKT, číslo1, s. 4 - 13.

Kaplan, Duhan Laura: (1999) Žena ako opatrovateľka: archetyp, ktorý podporuje patriarchálny

militarizmus. In: ASPEKT, číslo 1, s. 14 -20.

Rozhovor so Selmou Sevenhuijsen: (1999) Starostlivosť bez hierarchie. In: ASPEKT, číslo 2, s.

118 -120.

Kiczková, Zuzana, Szapuová Mariana: (2005) Rovnosť príležitostí cez prizmu etiky starostlivosti,

In: Sociální práce/ Sociálna práca. Časopis pro teorii, praxi a vzdělávaní v sociální práci,

Brno, číslo 3, s. 56 -70.

Szapuová Mariana, Pafková Katrína and Kiczková Zuzana: (2004) THE CONCEPT OF EQUAL OPPORTUNITIES FOR WOMEN AND MEN, OR HOW TO CARE FOR EQUAL OPPORTUNITIES, In: THE HEART OF THE MATTER , Edited: Sevenhuijsen S. and Švab A., Ljubljana , S. 103 ? 121.

Kimmel, Michael S.: (1999) Mali by /môžu /budú muži podporovať feminizmus? In: ASPEKT, číslo

2, s. 57 ? 62.

Seidler, Victor J.: (1996) Znovuobjavenie mužskosti. In: ASPEKT, číslo 2, s. 89 ? 99.

Rozhovor Mirka Vodrážku s Viktorom Seidlerem: (2000 - 2001) Muži jsou často v područí své

dominantní maskulinity? In: ASPEKT, číslo 2 a číslo 1, s. 168 -172.

Westerberg, Bengt: (1997) Rovnosť: faktor pozitívneho vývoja mužských úloh a spoločnosti. In:

Podpora rovnosti - spoločná úloha pre mužov a ženy, Súbor prednášok medzinárodného seminára v Štrasburgu.

Godenzi Alberto: (1997) Muži a násilie : Logika nerovnosti, In: Podpora rovnosti- spoločná úloha

pre mužov a ženy, Súbor prednášok z medzinárodného seminára v Štrasburgu.

Godenzi, Alberto: (1999) Bratstvo mužov: mužské reakcie na ženské podnety. In: ASPEKT, číslo 2,

s. 63 - 69.

Kiczková Zuzana: (1998) Fiktívny rozhovor so Sarou Ruddick, In: Rozhovory Aspektu z rokov

1993 -1998, Aspekt, Bratislava, s. 40 - 51.

Young, Iris Marion: (1995) Asymetrická reciprocita: O morální úctě, údivu a obohacené myšlence.

In: ASPEKT, číslo 2-3, s. 30 - 37.

Günter, Andrea: (1999) Ženy, prostitúcia a etika. In: ASPEKT, číslo 2, s. 80 - 85.

MacKinnon, Catharine A.: (2000 - 2001) Sexualita, pornografia a metóda: ?Rozkoš v patriarcháte?.

In: ASPEKT, číslo 2 a číslo 1, s. 53.- 57.

Hoagland, Sarah Lucia: (1999) Morálna revolúcia: od antagonizmu k spolupráci. In: ASPEKT, číslo

1, s. 4 -14.

Hoagland, Sarah Lucia: (1996) Lesbická etika a ženský princíp. In: ASPEKT, číslo 1. s. 49 ? 52.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Svítilová (20.03.2009)

1. pravidelná účasť na kurze a aktívna participácia v diskusiách = 20%

- účasť na kurze je povinná, lebo sa jedná o blokový kurz 4x za semester. Za každú neospravedlnenú účasť na jednom bloku sa automaticky znižuje možnosť kreditovej atestácie ace za kurz o 1 bod.

 

2. písomné spracovanie predpísanej literatúry na každý blok = 20%

- na každom bloku študujúci/e preukážu písomnú prípravu na zadané témy, hlavné body a

otázky, ktorá zároveň bude slúžiť ako podklad k diskusii.

 

3. vlastná prezentácia základnej štruktúry jednej vybranej koncepcie z feministickej

    etiky, resp. vybraného morálneho problému/dilemy na 3. resp. 4. bloku = 30%

    Študujúci/e si zvolia jednu koncepciu z feministickej etiky alebo jeden morálny problém/

    dilemu, samostatne vyhľadajú a spracujú potrebnú literatúru, načrtnú základnú štruktúru:

- čo je témou, o ktorej sa referuje,

- z akých predpokladov (teórií, autorov/autoriek) sa vychádza, resp. od ktorých sa dištancuje

- ktoré otázky sa nastoľujú,

- aké sú hlavné tézy, 

- aká je argumentačná línia, resp. ako sa líšia rôzne prístupy v type argumentácií,

- k akým výsledkom/záverom dochádza

Takto spracovanú štruktúru eseje študujúci/e ústne v stručnej forme prednesú na 3. bloku (v prípade zvolenej koncepcie) alebo na 4. bloku (v prípade zvoleného morálneho problému a prebiehajúcej diskusie o ňom)    

 

4. záverečná písomná práca = 30%

    Záverečná písomná práca bude obsahovať odprezentovanú (resp. na základe otázok

     a doplnkov) vylepšenú štruktúru, ktorá bude ešte rozšírená o vlastné hodnotiace stanovisko

     študujúcich. Mali by byť zodpovedané nasledovné otázky:

- Do akej miery považujete tému/dilemu za dôležitú? Zdôvodnite prečo?

- Do akej miery z rodovo špecifického hľadiska hodnotíte otázky/tézy/výsledky za zaujímavé?

- Pokladáte použité argumenty za presvedčivé? Zdôvodnite prečo?

- Uvažovali ste už niekedy o danej téme/probléme? Zmenil sa náš pohľad? Ak áno, v čom? 

 

Rozsah záverečnej práce 7-10 strán. Môže byť vypracovaná aj ako skupinový projekt

primeraného rozsahu.

Záverečná písomná práca by mala demonštrovať schopnosť  študujúcich pracovať

s kategóriou rod ako analytickým nástrojom v eticko-morálnej oblasti a splniť uvedené ciele

kurzu.

Termín odovzdania  záverečnej práce najneskôr 2 týždne po poslednom 4. bloku.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Svítilová (20.03.2009)

1. Feministická etika v kontexte aktuálnych problémov. Jej predmet a témy. Výhrady voči tradičnej západnej etike. Inakosť ženskej sociálnej/mravnej skúsenosti. Kritické prehodnocovanie konštituovania ženského. Rozmanitosť feministickej komunity v teoretických otázkach a jej spoločné východisko. 2. O čom sa diskutuje vo feministickej etike ? Feministická kritika univerzálneho rozumu/morálky, morálnych požiadaviek, univerzalistických teórií morálky. Idea zovšeobecnenia. Abstraktne autonómne indivívuum versus konkrétne indivíduum a sociálna determinovanosť jeho správania. 3. Morálka starostlivosti . Čo počula C. Gilliganová? Rozličnosť dvoch hlasov. Psychosociálny vývoj žien a jeho nezhoda so všeobecne platnými modelmi morálneho vývoja. Mužskosť definovaná cez odlúčenie, separáciu, autonómiu, ženskosť, cez vzťahy, závislosť, súnaležitosť. 4. Odlišnosť hlasov a posolstvo dospievajúceho hlasu. Separácia a disociácia v mužských a ženských hlasoch. Ich charakteristika. Vývoj etiky starostlivosti (ako relačnej, vzťahovej etiky), ako prekonanie protikladnosti (falošnej dichotómie) medzi sebeckosťou a nesebeckosťou. 5. Prečo sa máme starať o starostlivosť? Tradičné chápanie starostlivosti a dekonštrukcia starostlivosti ako sebaobetovania. Iné, širšie chápanie starostlivosti - ako sociálna, morálna a politická prax. Spojenie s hodnotami ako pozornosť, zodpovednosť, kompetencia a vzájomnosť. 6. Kultúrny konštrukt maskulinity. Tradičná mužská úloha, jej nevýhody. Zmeny mužskosti. ?Noví muži?. Bariéry zmien (psychologické, sociálne). Význam feministického hnutia pre demystifikáciu mužskej moci. Výsledky mužských štúdií. 7. Rovnosť ako príležitosť rozvoja mužov a ich participácia. Privátne a verejné. Iná motivácia mužov v záujme o rovnosť. Neformálna štruktúra moci Znovuobjavenie role otcovstva. 8. Reakcie mužov na ženské iniciatívy.Výzvy voči mužom/ reakcie mužov/reakcie žien. Vzorce sebareprezentácie. (asertívne a defenzívne stratégia, asertívna a defenzívna taktika). Čo sa zmenilo vo vzťahoch medzi rodmi? Mužské iniciatívy, diskusné skupiny, projekty. 9. Morálne a politické dôsledky mužských vzorcov správania. Fenomém ?mužského násilia? ako súčasť kultúrneho dedičstva, spoločenskej produkcie, mužských skúseností. Vzťahy vo vnútri mužského rodu. 10. Morálna úcta ako symetrická reciprocita a ako asymetrická reciprocita. Morálna úcta ako symetrická reciprocita. Alternatíva: ideál asymetrickej reciprocity. Proces obdarovávania ako príklad asymetrie. Argumenty proti myšlienke symetrickej reciprocity 11. Výzva prostitúcie a pornografie feministickej etike. Diskriminácia žien stigmou ?prostitútky?. Dôsledky dichotómie panna/manželka a prostitútka. Obrazy prostitútok a ich spoločenská realita. Význam súkromnej a verejnej sféry pre definovanie produktívnej a reproduktívnej práce. 12. Revolúcia morálky, kritika heterosexualizmu. Povinná heterosexualita v súvislosti s otázkami lesbizmu. Povinná literatura: Carol Gilligan: Jiným hlasem. O rozdílné psychologii žen a mužu, Praha 2001,Alison M. Jaggarová, Feministická etika: projekty, problémy, perspektívy, In: Filosofický časopis 1992, číslo 5. S. 782-798. Herta Nagl-Docekal: Existuje morálna diferenciácia rodov? In: ASPEKT 1995/2-3, s. 24-29. Victor J.Seidler: Znovuobjavenie mužskosti, In.: Aspekt 1996/2, s. 89-99 Doporučená literatura: Mona Singer: Ženský subjekt a morálka, In.: Aspekt 1994/3,s. 71-76 Zuzana Kiczková: O čom sa diskutuje vo feministickej etike, In.: Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie, Slovenské filozofické združenie, IRIS Bratislava 1999, s. 129-138. Carol Gilligan, Ako učiť Shakespearovu sestru: Zápisky z podzemia dospievania žien, In Aspekt 2000, číslo1, s. 4- 13. Laura Kaplan Duhan: Žena ako opatrovateľka: archetyp, ktorý podporuje patriarchálny militarizmus, In: Aspekt 1999, číslo 1, s. 14-20. Rozhovor so Selmou Sevenhuijsen: Starostlivosť bez hierarchie, In Aspekt 1999, číslo 2, s. 118-120. Walter Hollstein: Nové úlohy pre mužov a úžitok pre ich deti. In: Podpora rovnosti - spoločná úloha pre mužov a ženy, Súbor prednášok z medzinárodného seminára v Štrasburgu 1997 Rozhovor Mirka Vodrážku s Viktorom Seidlerem: Muži jsou často v područí své dominantní maskulinity, In: ASPEKT 2000/2- 2001/1 S. 168-172 Bengt Westerberg: Rovnosť: faktor pozitívneho vývoja mužských úloh a spoločnosti. In: Podpora rovnosti- spoločná úloha pre mužov a ženy, Súbor prednášok z medzinárodného seminára v Štrasburgu 1997 Alberto Godenzi: Bratstvo mužov :mužské reakcie na ženské podnety, In: ASPEKT 1999/2, s. 63.- 69. Michael S. Kimmel: Mali by /môžu /budú muži podporovať feminizmus?, In: ASPEKT 1999/2, s. 57.- 62. Iris Marion Young, Asymetrická reciprocita: O morální úctě, údivu a obohacené myšlence. In Aspekt 1995 číslo 2-3, s. 30-37. Andrea Günter: Ženy, prostitúcia a etika, In ASPEKT 1999, číslo 2, s. 80.-85. Catharine A. MacKinnon: Sexualita, pornografia a metóda: ?Rozkoš v patriarcháte?, In.: ASPEKT 2000/2- 20001/1, s.53.- 57. Sarah Lucia Hoagland, Morálna revolúcia: od antagonizmu k spolupráci, In Aspekt 1999, číslo 1 , s.4-14 Sarah Lucia Hoagland, Etika a ženský princíp, In Aspekt 1996, číslo 1 s. 49-52, 1995/2-3, s. 24-29.

BLOK I

 

Téma: Feministická etika v kontexte aktuálnych problémov. Jej predmet a témy. O čom sa diskutuje vo feministickej etike?

 

Hlavné body:

I. Spoločensko-politický kontext vzniku FE. Čo je FE. Pôvod, východisko,

motivácia a cieľ FE. Výhrady voči tradičnej západnej etike. Kritické prehodnocovanie

konštituovania „ženskosti“. Rozmanitosť feministickej komunity v teoretických otázkach a 

možnosti spoločných východísk: 1. Podriadenosť žien je nie je morálne správna. 2. Morálna skúsenosť žien si zaslúži úctu. Kritika androcentrizmu. Feministická kritika univerzálneho rozumu/morálky a univerzalistických teórií morálky. Inšpirácie vzniku FE u S. de Beauvoire – morálny aspekt slobody a transcendencie. Základné rozlíšenie humanistického feminizmu a feminizmu diferencie. Potreba prehodnotiť základné pojmy etiky a vytvoriť nový

konceptuálny aparát. C. Gilligan a zhodnotenie jej zásadného prínosu. Nové čítanie „klasikov“ morálnej filozofie. 2 línie: zásadná kritika deontologickej morálky (výhrady) lebo možnosť jej feministickej reformulácie. Iniciatíva Seyly Benhabib rozlíšením stanoviska zovšeobecnene iného a 

konkrétne iného. Abstraktne autonómne indivíduum versus konkrétne indivíduum a sociálna determinovanosť jeho správania. Problém normativity, objektivity a vedeckosti FE. Otázka „morálneho stanoviska“  a motivácie FE. Feminínne, materské, feministické, lesbické prístupy

k etike 

II. Spory vo feministickej etickej diskusii. Námietky stúpenkýň feministicky motivovaného

etického kontextualizmu voči univerzalistickej etike (C.Gilligan, C.J.Tronto, E. Conradi,

S. Ruddick, V.Held, a i.)  Feministický univerzalizmus. Etika rovnosti alebo etika sexuálnej diferencie? K diskusii o "ženskej morálke". C.Gilliganovej rozlišovanie dvoch modov morálnej reflexie: „perspektívy spravodlivosti“ a „perspektívy starostlivosti“. Prvá sa zameriava viac na všeobecnú platnosť, abstraktnosť, rozum a autonómiu, druhá viac uprednostňuje senzitívnosť na kontext, city a vzťahy. Jedna alebo dve morálky? Dlhá diskusia o rozdielnych morálnych

normách pre mužov a pre ženy. Dualita rodových charakterov a jej „silná“ a „slabá“ verzia

podľa H. Nagl-Docekal. Späť ku Kantovi! Ako sa dá čítať univerzalistická koncepcia morálky

feministickými „okuliarmi“. Rekonštrukcia H. Nagl-Docekalovej analýzy námietok voči

univerzalistickému charakteru Kantovho kategorického imperatívu    

  

Literatúra:

 

Jaggarová, Alison M.: (1992). Feministická etika: projekty, problémy, perspektívy. In: Filosofický

                                      Časopis, číslo 5. S. 782-798.

Nagl-Docekal, Herta: (1995) Existuje morálna diferenciácia rodov? In: ASPEKT, číslo 2-3, s. 24-29.

 

Kiczková, Zuzana: (1999) O čom sa diskutuje vo feministickej etike. In: Filozofia výchovy  

            a problémy vyučovania filozofie, Slovenské filozofické združenie, IRIS Bratislava. s.129 -138.

Gouldová, Carol C.: (1992)  Filosofické dichotomie a feministické myšlení: ke kritickému feminizmu.                                                                                  

                                    In: Filosofický časopis, číslo 5, s. 851-855.

Singer, Mona: (1994) Ženský subjekt a morálka. In: Aspekt, číslo 3, s. 71-76.

Otázky:

 • Aké bolo historické pozadie vzniku FE?
 • V čom spočívala základná pochybnosť feministickej filozofie voči konceptuálnemu aparátu

            tradičnej etickej teórie?

 • V čom je zásadný prínos FE?

 • Prečo treba byť opatrný pri označovaní „ženská otázka“ a „ženská mravná skúsenosť“?? 
 • Vysvetlite význam rozlíšenia „ženskosti“/“mužskosti“ na empirickej a symbolickej

úrovni.

·        Uvedťe proti/argumenty, že feministická etika je ženská etika.

·        Prečo je potrebné neustále sa vracať k rodovým stereotypom?

·        Má/môže byť FE slepá voči rodu? Hlbšia analýza argumentov A. M. Jaggarovej.

·        Aká je budúcnosť FE (podľa A. M. Jaggarovej)?

 

·        Ako sa charakterizuje morálne vnímanie žien v rámci rodovej diferenciácie morálky?

·        Musí dualita rodových rozdielov vyústiť do esencializmu?

·        Za akých okolností sa v etike do popredia dostal koncept starostlivosti?

·        K akým záverom, relevantným pre FE, dospela H. Nagl-Docekal vo svojej interpretácii Kantovho kategorického imperatívu? 

BLOK II

 

Téma: Morálka starostlivosti, odlišnosť hlasov a koncepcie starostlivosti 

 

Hlavné body:

I. Teória sexuálnej diferencie na príklade výpovede A. Cavarero.

Čo sa stalo v roku 1982? Prelomová iniciatíva C. Gilliganovej v knihe „Iným hlasom“ a jej ohlas a dôsledky. Gilliganovej kritika Kohlbergovho stupňovitého modelu morálneho vývoja. Charakteristika mužskej morálky spravodlivosti a ženskej morálky starostlivosti. Freudov model a implikácie modelu N. Chodorow. Význam morálnych konfliktov a riešenie morálnych dilem pre utváranie ženskej identity. Jej interrupčná štúdia a interpretácia použitím troch morálnych stanovísk ako príklad postupnosti vývoja etiky starostlivosti. Dôraz na prechodové fázy ako riešenie krízy a hľadanie kompromisu: od egoizmu k zodpovednosti a od dobra k pravde. Gilliganovej koncepcia ženskej morálky starostlivosti, jej modifikácie a závery. Kritika jej koncepcie. Východisko systematickejšej kritiky tvorí text H. Nagl-Docekal v článku Existuje morálna diferenciácia rodov? Námietky G. Nunner- Winkler, F. Haug, H. Pauer-Studer, a.i.,  ale hlavne D.L.Kaplan (analýza textu jej článku). 

II. Separácia a disociácia v mužských a ženských hlasoch. Ich charakteristika. Vývoj etiky starostlivosti  (ako relačnej, vzťahovej etiky), ako prekonanie protikladnosti (falošnej dichotómie) medzi sebeckosťou a nesebeckosťou.  Od objektivity a nestrannosti“ k tomu, ako sa zodpovedne a so starostlivosťou zapojiť do vzťahu. Vzťah vyžaduje určitú odvahu a citovú vitalitu. Vzťah nielen schopnosť empatie, schopnosť počúvať iných, ale aj mať vlastný hlas. Hlas dospievajúcich dievčat.

III.Tradičné chápanie starostlivosti ako typicky ženská činnosť, spojená s obetavosťou a pokornou oddanosťou. Ako nezaplatená alebo zle zaplatená práca je spoločensky málo cenená, odsunutá do súkromnej sféry. Starostlivosť ako sebaobetovanie treba z feministického hľadiska dekonštruovať v 3 aspektoch. Širšie chápanie v novom normatívnom rámci ako sociálna,  morálna a politická prax. Spojenie s hodnotami ako pozornosť, zodpovednosť, kompetencia a vzájomnosť. Presahuje hranice medzi súkromným a verejným, ľudí nechápe ako nezávislé indivíduá, ale ako bytosti dávajúce a prijímajúce (ženy rovnako ako muži), zahŕňa nielen rovnosť a spravodlivosť, ale aj pozornosť, zodpovednosť alebo súcit, spolucítenie, evokuje iné chápanie solidarity. Koncepcia starostlivosti Selma Sevenhuijsen a Joan C. Tronto.       

Feministické etické koncepcie : Nel Noddings, Elisabeth Conradi, Virginia Held,

Sara Ruddick, Susan Sherwin, Martha C. Nusbaum,  Iris Marion Yong, Judith

Butler, Susan I. Hekman, Joan C. Tronto,  Marilyn Friedman, Susan Moller Okin,

Annette Baier, Seyla Benhabib, Moira Gatens, Luce Irigaray, Sarah Lucia

Hoagland, Andrea Maihofer, Herlinde Pauer-Studer, Gertrud Nunner-Winkler, Frigga Haug, a.i.

 

Literatúra:

Cavarero, Adriana: (1998) Nedôverčivá emancipácia. In: Rozhovory Aspektu z rokov 1993-1998,

                                 Aspekt, Bratislava, s. 59 - 64. 

Gilligan, Carol: (2001) Jiným hlasem. O rozdílné psychologii žen a mužu, Portál, Praha.

 

Gilligan, Carol: (2000) Ako učiť Shakespearovu sestru: Zápisky z podzemia dospievania žien, In

                           ASPEKT, číslo1, s. 4 - 13.

Kaplan, Duhan Laura: (1999) Žena ako opatrovateľka: archetyp, ktorý podporuje patriarchálny  

                                    militarizmus. In: ASPEKT, číslo 1, s. 14 -20.

Rozhovor so Selmou Sevenhuijsen: (1999) Starostlivosť bez hierarchie. In: ASPEKT, číslo 2, s.

                             118 -120.

Kiczková, Zuzana, Szapuová Mariana: (2005) Rovnosť príležitostí cez prizmu etiky starostlivosti,

                  In: Sociální práce/ Sociálna práca. Časopis pro teorii, praxi a vzdělávaní v sociální práci,

                   Brno, číslo 3, s. 56 -70.

Szapuová Mariana, Pafková Katrína and Kiczková Zuzana: (2004) THE CONCEPT OF EQUAL OPPORTUNITIES FOR WOMEN AND MEN, OR HOW TO CARE FOR EQUAL OPPORTUNITIES, In: THE HEART OF THE MATTER , Edited: Sevenhuijsen S. and Švab A., Ljubljana , S. 103 – 121.

 

Otázky

 • Čo počula C. Gilliganová?
 • Ako sa definuje „mužskosť“ a „ženskosť“ z hľadiska vývoja morálneho usudzovania?
 • Čo znamená byť „nesebecká“?
 • K čomu vedie morálne stotožňovanie dobra so sebaobetovaním u žien?
 • V čom spočíva centrálny morálny problém žien podľa C. Gilliganovej? Prečo vzniká?
 • Čo znamená mať hlas v intenciách Gilliganovej uvažovania? 
 • Zrekonštruuje hlavné argumenty morálnej dilemy lekárnika, ktorú inak riešila Amy než Jake. Zaujmite hodnotiace stanovisko k jednotlivým argumentom. 

·        Ako si udržať hlas a vzťahy? Úvaha na pozadí článku Ako učiť Shakespearovu sestru... (C.Gilligan)     

 • Prečo sa máme starať o starostlivosť?
 • Analyzujte východiská koncepcie, v ktorej sa starostlivosť chápe bez hierarchie (pozri rozhovor so Selmou Sevenhuijsen a ďalšie jej práce)

 

BLOK III

 

Téma:  Kultúrny konštrukt maskulinity a o asymetrickej reciprocite

 

Hlavné body:

I. Výsledky mužských štúdií. Tradičná mužská úloha, jej nevýhody. Zmeny mužskosti. „Noví muži“ (rovnováha emócií, nové ciele v práci a kariére, postoje mužov k ženám, muži a práca v rodine, priateľstvo a mužské siete). Bariéry zmien (psychologické, sociálne). Skutočnosť zmeny (fakty zmeny, ľudia, ktorí sa menia, miesta zmeny).

II. Rovnosť ako príležitosť rozvoja mužov. Rovnosť de facto a de jure. Ešte raz o privátnom a verejnom. Neformálna štruktúra moci. Primárnosť mužských noriem vo svete, ktorý je spoločný mužom i ženám. Znovuobjavenie role otcovstva (absencia otcov). Otcovstvo - nové iniciatívy v rovine každodennosti a symbolických obrazov. Konzekvencie koncepcie materstva Sary Ruddickovej.     

III. Reakcie mužov na ženské iniciatívy. Výzvy voči mužom/ reakcie mužov/reakcie žien. Vzorce sebareprezentácie. Mužské iniciatívy, diskusné skupiny, projekty. Cesty dosahovania rodovej demokracie.   

IV Morálne a politické dôsledky mužských vzorcov správania. Princípy  rovnoprávnosti mužov a žien z pohľadu organizácie mužov. Fenomén „mužského násilia“ ako súčasť kultúrneho dedičstva, spoločenskej produkcie, mužských skúseností. Vzťahy vo vnútri mužského rodu: vzájomný strach a obavy  (homofóbia). Idea mužskosti (ako zavrhnutie ženskosti, ako meranie mocou a bohatstvom, odvahou a agresiou, ako potláčanie emocionality). Mužskosť ako negatívne vymedzenie (nebyť baba). Kto je „nepravý muž“? Násilie mužov. Systém násilia voči ženám si vyžaduje mlčanie mužov voči nemu. Spôsoby prelamovania mlčania a oslobodenie od strachu z iných mužov.        

V. Morálna úcta ako symetrická reciprocita a ako asymetrická reciprocita

 Stotožniť morálnu úctu a reciprocitu so symetriou a reverzibilitou má za následok zneviditeľnenie rozdielností medzi jednotlivými subjektami. Alternatíva: ideál asymetrickej reciprocity. Proces obdarovávania ako príklad asymetrie. Tri príbehy ireverzibility.  Argumenty proti myšlienke symetrickej reciprocity (nerešpektuje rozdielnosť, nezameniteľnosť pozícií, politicky nežiaduce dôsledky). Asymetrická reciprocita a obdarovávanie.

Literatúra:

Kimmel, Michael S.: (1999) Mali by /môžu /budú muži podporovať feminizmus? In: ASPEKT, číslo

                                    2, s. 57 – 62.                         

Seidler, Victor J.: (1996) Znovuobjavenie mužskosti. In: ASPEKT, číslo 2, s. 89 – 99.

 

Rozhovor Mirka Vodrážku s Viktorom Seidlerem: (2000 -2001)Muži jsou často v područí své

                                dominantní maskulinity? In: ASPEKT, číslo 2 a číslo 1, s. 168 -172.

Westerberg, Bengt: (1997) Rovnosť: faktor pozitívneho vývoja mužských úloh a spoločnosti. In:

Podpora rovnosti - spoločná úloha pre mužov a ženy, Súbor prednášok medzinárodného seminára v Štrasburgu.

Godenzi Alberto: (1997) Muži a násilie : Logika nerovnosti, In: Podpora rovnosti- spoločná úloha

                               pre mužov a ženy, Súbor prednášok z medzinárodného  seminára v Štrasburgu.

Godenzi, Alberto: (1999) Bratstvo mužov: mužské reakcie na ženské podnety. In: ASPEKT, číslo 2,

                                s. 63 - 69.

Kiczková Zuzana: (1998) Fiktívny rozhovor so Sarou Ruddick, In: Rozhovory Aspektu z rokov

                                1993 -1998, Aspekt, Bratislava, s. 40 - 51. 

Young, Iris Marion: (1995) Asymetrická reciprocita: O morální úctě, údivu a obohacené myšlence.

Otázky:

 • Čo pomáha demystifikovať mužskú moc?     

 • Aké zmeny sa udiali vo vzťahu medzi verejnou a privátnou sférou. Využite teoretické koncepty spojené s novými empirickými faktami.
 • Akú motiváciu môžu mať muži v úsilí o rodovú rovnosť? Prečo majú
 • Akými argumentami sa dá obhájiť téza, podľa ktorej rovnosť doma je predpokladom

      rovnosti v spoločnosti ako celku. Kde sú limity?

 • Čo sa zmenilo vo vzťahoch medzi rodmi? Zhodnoďte súčasnú úroveň vývoja.

 • Na akých predpokladoch sú vybudované rôzne koncepty materstva a otcovstva?
 • Ako sa podľa M.S. Kimmela vymedzuje mužskosť?
 • Ako podľa toho istého autora funguje systém násilia? Akými formami a spôsobmi

sa dá prelamovať?

 • Podrobne analyzujte argumenty I.M. Yongovej o dôsledkoch symetrickej a asymetrickej

reciprocite  

 

V druhej časti bloku III

Vlastná prezentácia základnej štruktúry jednej vybranej koncepcie z feministickej etiky

 

BLOK IV

Téma: Výzva prostitúcie a pornografie feministickej etike

I. Diskriminácia žien stigmou „prostitútky“. Konštrukcia rodových rolí ako základ neuznania sexuálnej práce ako práce. Obrazy ženy v patriarchálnej spoločnosti (spojený s prírodou, sexualitou a telom). Dôsledky dichotómie panna/manželka a prostitútka. Obrazy prostitútok a ich spoločenská realita. Prostitúcia ako inštitúcia a jej kritika. Otázky sexuálneho oslobodenia žien 

II. Súvislosť pornografie s feministickou teóriou sexuality, v ktorej sa sexualita chápe ako sociálny konštrukt mužskej moci. Ideologická podmienenosť sexuality. Čo to znamená, stať sa sexuálnym objektom? Systém projektovania požadovaných vlastností. Od hrozby sexuálneho zneužitia (a spôsobov vyrovnávania sa s ním) k z/násilneniu.  

III. Lesbický uhol pohľadu. Charakteristika heterosexuality. Kritika morálnych ženských cností z lesbického pohľadu. Mechanizmy kontroly, manipulácie a zištného správania v heterosexuálnej spoločnosti. Prehodnotenie pohľadu na sebaobetovanie a voľbu. Rozhodnutie/voľba  ako tvorivý akt a nie obeť. Začiatok prehodnocovania ženského princípu ( namiesto zosobnenia obete prichádza tvorivé zaujatie, konania rozhodnutie).

Päť dôsledkov stratégie, keď muž vystupuje voči žene ako ochranca alebo ako dravec. Žena vždy ako objekt. Analógia heterosexizmu a kolonializmu. Dekonštrukcia pojmu „ženskosť“. Formy odporu a ich hodnotenie  

 

Literatúra:

Young, Iris Marion: (1995) Asymetrická reciprocita: O morální úctě, údivu a obohacené myšlence.

                                   In: ASPEKT, číslo 2-3, s. 30 - 37.

Günter, Andrea: (1999) Ženy, prostitúcia a etika. In: ASPEKT, číslo 2, s. 80 - 85.

MacKinnon, Catharine A.: (2000 - 2001) Sexualita, pornografia a metóda: „Rozkoš v patriarcháte“.

                                             In: ASPEKT, číslo 2 a číslo 1, s. 53.- 57.

Hoagland, Sarah Lucia: (1999) Morálna revolúcia: od antagonizmu k spolupráci. In: ASPEKT, číslo

                                           1, s. 4 -14.

Hoagland, Sarah Lucia: (1996) Lesbická etika a ženský princíp. In: ASPEKT, číslo 1. s. 49 – 52.                            

 

Otázky:

 • Vysvetlite akým spôsobom obraz prostitútky stigmatizuje všetky ženy?
 • Analyzujte argumenty, ktoré uvádza A. Günter vo svojej štúdii.
 • Ktoré normy spôsobujú, že sexuálna práca prostitútok nie je hodnotená ako práca?
 • Kriticky sa zamyslite nad otázkou, či je sexuálne oslobodenie ženy zlučiteľné so

      sexom ako službou?

 • Aký je Váš názor na autorkine dosť netradičné názory a návrhy ako tematizovať

      problém prostitúcie? Poznáte iné prístupy a zdôvodnené východiská? Aké?

 • Vysvetlite, čo znamená chápať sexualitu ako sociálny konštrukt mužskej moci ?
 • O čom je pornografia z feministického hľadiska?
 • Analyzujte názory MacKinnon a vyjadrite sa k téze: „Bez pornografie niet mužskej

sexuality“. V akom kontexte o tom autorka píše? Aké sú protiargumenty?   

 • Čo znamená morálne revolúcia z lesbického pohľadu? Prečo si S.L. Hoagland želá morálnu revolúciu? 
 • Ako vysvetľuje S.L. Hoagland stratégiu zištného správania sa žien a mužov v heterosexuálnych vzťahoch?
 •  Analyzujte jej argumentáciu v snahe dekonštruovať dichotómiu sebectvo - obetavosť.
 • Vidíte nejakú podobnosť s myšlienkami C. Gilliganovej? 
 • Vysvetlite vzájomnú podmienenosť ochrancu/ochrany a dravca/dravosti v ideológii

      mužskej dominancie.

 • Analyzujte rôzne formy odporu žien, ktoré S.L. Hoagland popisuje a premyslite ďalšie

      limity a „pasce“, ktoré vracajú ženy k zachovaniu hodnoty „ženskosti“. Ako to súvisí 

           s jestvujúcim morálnym a politickým myslením? Treba morálnu (a politickú) revolúciu?

 

 

V druhej časti bloku IV

Vlastná prezentácia základnej štruktúry jedného vybraného morálneho problému/dilemy     

 

Termín odovzdania  záverečnej práce najneskôr 2 týždne po poslednom 4. bloku.

 

 

 

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html