SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Methods of Promoting Gender Equality - YMG11PPLI
Title: Metody prosazování genderové rovnosti
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YMG11PPLI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Co-requisite : YMG11PSLI
Pre-requisite : YMG07PPZI, YMG08PPZI
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (20.07.2010)
Gender equality is one of the basic challenges for every democratic society since the 1960s. The aim of this course is to introduce main methods of enforcing gender equality, such as gender mainstreaming, gender budgeting, gender statistics, positive actions.
Teaching methods - Czech
Last update: Bc. Magdalena Foffová (20.06.2012)

Kurz probíhá

jednak formou interaktivních přednášek a jednak formou seminárních diskusí, které jsou zaměřeny na

praktické aspekty genderové analýzy v naší společnosti. Součástí kurzu jsou také analýzy

relevantních vládních a jiných dokumentů.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dina Novotná Obeidová (07.05.2008)

Tématické okruhy:

1. Úvod do studia: Gender a genderová rovnost. Prosazování genderové rovnosti v historické a komparativní perspektivě.

2. Institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti v ČR a v EU. Silné a slabé stránky stávající struktury. Základní

vládní programové dokumenty. Centrální a regionální úroveň.

3. Genderový mainstreaming. Představení konceptu. 10 kroků na cestě k integraci genderové perspektivy do rozhodovacích

procesů.

4. Vyhodnocování genderových dopadů (Gender Impact Assessment) a genderové audity. Hlavní kritéria hodnocení: zastoupení,

zdroje, práva, normy a hodnoty.

5. Genderové rozpočtování (gender budgeting). Rozpory mezi politickými prohlášeními a alokací zdrojů pro jejich

prosazování. Nástroje pro gendrově-citlivou analýzu rozpočtů. Vracení péče do ekonomie.

6. Nástroje genderových auditů: genderové statistiky. Analýza a prezentace genderových statistik. Dostupnost a kvalita

statistických dat. Práce s genderovými statistikami.

7. Nástroje genderových auditů: analýzy dokumentů, struktur a kvalitativní rozhovory. Problémy a silné stránky jednotlivých

nástrojů.

8. Pozitivní opatření. Představení konceptu a vybrané příklady. Kvóty jako záměnný problém.

9. Stát vs. občanská společnost. Stínové zprávy jako alternativa vládním zprávám. Postaveni NNO a současné trendy v

souvislosti s financováním z ESF.

10. Genderový mainstreaming: Aplikace v oblasti politiky, ekonomie a pracovního trhu.

11. Genderový mainstreaming: Aplikace v oblasti vzdělávání, vědy a masových médií.

12. Genderový mainstreaming: Aplikace v oblasti chudoby, zdraví a ochrany prostředí.

13. Téma dle společného výběru.

Povinná literatura:

Asklöf, C. (2003). Příručka na cestu k genderové rovnosti. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen z let 1998 až 2002.

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí za rok 2004. (2004) Praha: Gender

Studies.

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí za rok 2006. (2006) Praha: Otevřená společnost.

Good practices and gender audit. (2003) Barcelona: Gutenberg.

Doporučená literatura:

Budlender, D., & Sharp, R. (1998). How to do a gender-sensitive budget analysis: contemporary

research and practice, Commonwealth Secretariat and Australian Agency for International

Development.

Čermáková, M., Hašková, H., Křížková, A., Linková, M., Maříková, H., a Musilová, M. (2000).

Souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech. Praha: SoÚ AV ČR.

Český statistický ústav (2002). Zaostřeno na ženy/muže. Praha: Český statistický ústav.

MPSV (2001a). Aktualizace a doporučení Celosvětové pekingské konference o ženách. Praha:

Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Evaluace ex-ante evropské iniciativy EQUAL v České republice (2001). Praha: Národní vzdělávací

fond.

Hedman, B., Perucci, F., & Sundström, P. (1996). Engendering statistics: A tool for change.

Stockholm: Statistics Sweden.

Kimmel, Michael S. (2001) Gendered society. New York: Oxford University Press.

National report on implementation the Beijing platform for action (2002). Prague: MPSV.

Neimanis, A. (2001). Gender mainstreaming in practice: A handbook. UN Development Programme.

Pavlík, P. (2003). Czech labor market ? gender perspective. Příspěvek přednesený na mezinárodní

konferenci Překonávání hranic, která se konala ve dnech 21-23. února 2003 v Lichtenfelsu

v Německu.

Regular report on the Czech Republic?s progress towards accession (2001). Brussels: Commission of

the European Communities.

Renzetti, C., a Curran, D. (1999). Women, men and society. Boston: Allyn and Bacon Press.

Srb, J., a Mašát, V. (2000). Ženy a muži v číslech. Praha: Český statistický ústav.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html