SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Composition and Literary Theory - YMG109
Title: Stylistika, argumentace a literární teorie
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Požadavky na atestaci: prezence + absolvování závěrečného testu
Old code: YMG07PPZI
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
Interchangeability : YMG07PPZI, YMG97PPZI
Annotation -
This course focuses on the following issues: 1. feminist literary theories in the context of 20th century literary theories; 2. the traditional literary canon and its feminist criticism; 3. the traditional gender literary archetypes and their modern subversions.
Last update: Jenšík Sinanovičová Lucie Jenovéfa, Mgr. (15.04.2014)
Syllabus - Czech

             POŽADAVKY NA ATESTACI

PREZENČNÍ STUDUJÍCÍ

-          povinná účast na hodinách. Aktivní vstupy do diskusí. (10% známky)

 -          závěrečný test sestávající z 5 šířeji formulovaných otázek, které se budou vztahovat k prostudovaným textům, respektive probrané látce (30% známky), hodnotí BKČ       

-          závěrečný esej v rozsahu 5-6 NS (počet NS je uveden bez bibliografie; podrobnosti níže v sylabu), odevzdat elektronicky na terezka@gebbeth.cz) (40% známky) hodnotí TJK: Nejzazší termín pro odevzdání závěrečného eseje je 19.1.2020 (půlnoc)

-          konspekt v rozsahu maximálně 1 NS (text Chandry Talpade Mohanty, Západníma očima, Under Western Eyes) - odevzdat VYTIŠTĚNÉ BKČ nejpozději na hodinu, kdy se bude text Mohanty probírat (10% známky), hodnotí BKČ

-          ústní prezentace v délce 5-10 minut – genderově informovaný rozbor pohádky, nebo rozbor manipulativního textu; všímejte si paradigmatu, z něhož autor/ka vychází, co je hlavním argumentem textu a jaké kritice může text čelit a proč; (10% známky), hodnotí obě vyučující

 

KOMBINOVANÍ STUDUJÍCÍ

-          povinná účast na hodinách. Aktivní vstupy do diskusí. (10% známky)

 -          závěrečný test sestávající z 5 šířeji formulovaných otázek, které se budou vztahovat k prostudovaným textům, respektive probrané látce (30% známky), hodnotí BKČ       

-          závěrečný esej v rozsahu 5-6 NS (počet NS je uveden bez bibliografie; podrobnosti níže v sylabu), odevzdat elektronicky na terezka@gebbeth.cz) (40% známky) hodnotí TJK: Nejzazší termín pro odevzdání závěrečného eseje je 19.1.2020 (půlnoc)

-          konspekt v rozsahu maximálně 1 NS (text Chandry Talpade Mohanty, Západníma očima, Under Western Eyes) - (10% známky), hodnotí BKČ, odevzdat vytištěné na 4. bloku

-           konspekt v rozsahu maximálně 1 NS z Annis Pratt,  Kapitola 9 z knihy "Archetypal Patterns in Women's Fiction",  hodnotí BKČ, odevzdat vytištěné na 3. bloku. Všímejte si zde paradigmatu, z něhož autorka vychází, co je hlavním argumentem textu a zhodnoťte na základě diskuzí a četby ze všech kurzů, jaké kritice může text čelit a proč, (5% známky)

 - písemný rozbor (max. 1 NS) manipulativního textu či pohádky, (5% známky, hodnotí BKČ), odevzdat vytištěné při písemné závěrečné zkoušce (test)

 

HODNOCENÍ

 

K získání známky je třeba splnit VŠECHNY výše uvedené úkoly.

Hodnocení a zápis známek do SISu provádějí obě vyučující společně.

(zaokrouhleno nahoru)

100% - 90% - výborně

89% - 75% - velmi dobře

74% - 60% - dobře    

 

Akademická integrita:
Dodržování pravidel správného odkazování použitých zdrojů je součástí akademické
etické integrity. Jakékoliv případy plagiátorství, ať úmyslného či neúmyslného, jsou
nepřípustné a budou postoupeny děkance FHS UK a etické komisi k projednání a řešení.
Při nejasnostech ohledně správného citování a odkazovaná konzultujte příručku
Stylistika, Argumentace a akademické psaní (ed. Knotková-Čapková, Havelková, 2007)

TEMATICKÉ OKRUHY (pořadí jednotlivých témat mohou být operativně přesunuta)

PREZENČNÍ STUDIUM

1)    Úkol na 1. hodinu: 1) Přečíst úvodní kapitolu knihy Pam Morris Literatura a feminismus.

Téma hodiny: Pojmy gender, feminismus, literatura, interpretace. Literární kánon jako produkt mocenských diskursů a jeho feministická kritika. "Ženské" a feministické čtení (Pam Morris: Literatura a feminismus). Zasazení feministických literárních teorií do kontextu vývoje euroamerické literární teorie 20. století a do vývoje feministického myšlení. Vnitřní a vnější zkoumání literatury podle Reného Welleka (Teorie literatury). Význam kontextu pro feministickou literární kritiku (auto/biografie). Cesta od autora ke čtenáři podle R. Barthesa (text viz SIS).

Úkol na příští hodinu: 1) Prostudovat příručku Stylistika, argumentace a akademické psaní. VĚNUJTE PEČLIVOU POZORNOST PROBLEMATICE PLAGIÁTORSTVÍ. Připravte si případné dotazy. 2) Přečíst esej R. Barthesa "Smrt autora" (probíraného na hodině).

2)      Téma hodiny: 1) Zasazení feministických literárních teorií do kontextu vývoje euroamerické literární teorie 20. století a do vývoje feministického myšlení - dokončení. 2) Stylistika odborného textu: jak psát konspekt; jak psát odborný esej. Akademické psaní: jak psát diplomovou práci a jak číst odborné texty.

Úkol na příští hodinu: 1) Přečíst text J. Fetterley: "Introduction on the politics of literature" (zaměřit se na teoretická východiska a argumenty textu, konkrétní příklady z literatury zde uváděné berte jen jako ilustrativní ukázky). 2) Přečíst text E. Showalter "Pokus o feministickou poetiku" z knihy Dívčí válka s ideologií

3)      Téma hodiny: 1) Stylistika odborného textu - pokračování: Co je to plagiátorství (plagiátství). Základy řečnického projevu; strukturovaná diskuse. Genderová perspektiva textu a ústního projevu. Interpelace a manipulace. 2) "Ženské čtení" - političnost literatury dle Fetterley. 3) "Ženské psaní" - periodizace psaní žen podle E. Showalter.

Úkol na příští hodinu:  Připravit si ústní prezentaci - analýza vybraného manipulativního textu.

4)      Téma hodiny: 1) Ženské čtení, ženské psaní, feministické čtení a psaní - dokončení. 2) Studentské prezentace a diskuse nad nimi (bude případně pokračovat v následujících hodinách). 

Úkol na příští hodinu:   Přečíst texty Annis Pratt - 9. kapitola a Úvod.

5)     Téma hodiny: Archetypální vzorce a kontexty literatury psané ženami a jejich diskursivní přesahy. Pojmy archetyp a stereotyp (Annis Pratt: Archetypal patterns of women's fiction). 

Úkol na příští hodinu: 1) Přečíst povídku Sunday in the Park a zamyslet se nad jejím genderovým rozborem. 2) Přečíst text "Třetí povídka" z Démonových povídek.

6)     Téma hodiny:  Praktické cvičení: genderově citlivý rozbor povídek Sunday in the Park a "Třetí povídky" z Démonových povídek, případně dalších textů/vizuálních materiálů.

Úkol na příští hodinu:  1) Přečíst - Susan Lanser: "Toward a Feminist Narratology". 2) Přečíst - Soňa Nováková: "Gender a narativní strategie. Britské spisovatelky indického původu". 

7)     Téma hodiny:  1) Feministická naratologie (Susan Lanser, Soňa Nováková). 2) Praktické cvičení.

Úkol na příští hodinu:  1) Přečíst text Cixous "Smích Medúzy". 2) Přečíst text Luce Irigaray "The Sex Which is not One".

8)     Téma hodiny: Vybrané proudy feministické literární teorie: francouzská psychoanalytická škola (H. Cixous, L. Irigaray, J. Kristeva).

Úkol na příští hodinu: 1) Přečíst Ch. T. Mohanty: "Západníma očima" ("Under Western Eyes", obě části), v ČJ in, Oates-Indruchová: Ženská literární tradice a hledání identit. 2) Přečíst povídku od Mahášvety Debí "Draupadí".

9)    Téma hodiny: Postkoloniální feministická literární kritika - autorky asijského původu,(Mohanty: "Under Western Eyes"; představení některých konceptů G. Ch. Spivak). Rozbor povídky Draupadí.

Úkol na příští hodinu: 1) Přečíst vybranou kapitolu z bell hooks "Where We Stand: Class Matters". 2) Přečíst text z antologie černošské feministické literární kritiky, ed. K. Kovalová (A. Walker - Hledáme zahrady svých matek). 3) Přečíst úryvky z knihy Middlesex/Hermafrodit od G. Eugenidese, viz SIS, a připravit si odpovědi na otázky zadané ke knize G. Eugenides Hermafrodit (viz SIS)

10) Téma hodiny: 1) Postkoloniální feministická literární kritika - afroamerický diskurs (bell hooks - "Where We Stand: Class Matters" a text z antologie editované K. Kovalovou, A. Walker - Hledáme zahrady svých matek). 2) Queer čtení.

Úkol k testu: Přečíst druhou část knihy Pam Morris Literatura a feminismus od strany 107 do konce (obsahuje shrnutí probraných teorií).

11) (datum 6.1.) První termín závěrečného testu.

 

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

1)  Témata setkání: Pojmy gender, feminismus, literatura, interpretace. Zasazení feministických literárních teorií do kontextu vývoje euroamerické literární teorie 20. století a do vývoje feministického myšlení. Vnitřní a vnější zkoumání literatury podle Reného Welleka (Teorie literatury). Text jako struktura a systém. Význam kontextu pro feministickou literární kritiku (auto/biografie). Literární kánon jako produkt mocenských diskursů a jeho feministická kritika. Političnost literatury (Pam Morris; Judith Fetterley: Introduction on the politics of literature). "Ženské" a feministické čtení (Pam Morris: Literatura a feminismus). Periodizace ženského a feministického psaní dle Elaine Showalter: Pokus o feministickou poetiku.

Úkoly na příští setkání:   1) Přečíst Cixous Smích Medúzy. 2) Přečíst Irigaray The Sex Which is not One. 3) Přečíst si druhou část knihy Pam Morris Literatura a feminismus od strany 107 do konce. 4) Přečíst Susan Lanser: "Toward a Feminist Narratology". 5) Přečíst Soňa Nováková: "Gender a narativní strategie. Britské spisovatelky indického původu". V návaznosti na první blok dále přečíst: a) text J. Fetterley, b) Přečíst esej R. Barthese Smrt autora, c) úvodní studii publikace Tváří v tvář a připravit si dotazy, d) Přečíst Elaine Showalter: Pokus o feministickou poetiku in Libora Oates-Indruchová (ed.) Dívčí válka s ideologií.

2) Témata setkání: Vybrané proudy feministické literární teorie: francouzská psychoanalytická škola (H. Cixous, L. Irigaray, J. Kristeva). Feministická naratologie (Susan Lanser, Soňa Nováková).

Úkol na příští setkání: Přečíst příručku Stylistika, argumentace a akademické psaní, 2 texty od Annis Pratt z knihy Archetypal patterns of women's fiction (Kapitola 9 a Introduction, viz SIS) a text k rozboru "Třetí povídka".

POZOR!!! 3. setkání proběhne výjimečně v neděli, 24.11. od 9 do 12 hodin!!!

3) Témata setkání: Stylistika odborného textu: jak psát konspekt; jak psát odborný esej; jak psát recenzi. Co je to plagiátorství. Základy řečnického projevu. Genderová perspektiva textu a ústního projevu. Archetypální vzorce a kontexty literatury psané ženami a jejich diskursivní přesahy. Pojmy archetyp a stereotyp (Annis Pratt: Archetypal patterns of women's fiction). Ukázkový rozbor textu "Třetí povídka". Genderovanost pohádek. Na konkrétních případech budou ilustrovány návody psaní a rozboru textu podle příručky Stylistika, argumentace a akademické psaní.      

Úkol na příští hodinu: Přečíst Ch. T. Mohanty: "Západníma očima" ("Under Western Eyes"), v ČJ in, Oates-Indruchová: Ženská literární tradice a hledání identit. 2) Přečíst vybranou kapitolu z bell hooks "Where We Stand: Class Matters" a text z antologie černošské feministické literární kritiky (Alice Walker, In search of our mothers' gardens / Hledáme zahrady svých matek). 3) Přečíst povídky Sunday in the Park, Sbírka šperků Marty la Guery a zamyslet se nad jejich genderovým rozborem.

 4) Témata setkání:

Postkoloniální feministická literární kritika a afroamerický diskurs (bell hooks - "Where We Stand: Class Matters"), Mohanty: "Under Western Eyes"; představení některých konceptů G. Ch. Spivak. Rozbor povídek Sunday in the ParkSbírka šperků Marty la Guery při využití genderu jako hlavního analytického nástroje a debata nad textem od bell hooks a nad textem z antologie černošské feministické literární kritiky (Alice Walker, In search of our mothers' gardens / Hledáme zahrady svých matek). Diskusní hodina. Opakování.

 

POŽADAVKY na závěrečnou práci:

- text k rozboru: povídka nebo pohádka v českém nebo anglickém jazyce (min. a max. rozsah - 5-50 stran, doporučený rozsah - 15-30 str.). VÝBĚR TEXTU JE TŘEBA PŘEDEM ZKONZULTOVAT (emailem či osobně) s TJK.

- rozsah 5-6 NS (bez bibliografie)

- struktura: úvod, teoretická východiska, vlastní analýza (NE deskripce), závěr, bibliografie

- teorie a analýza textu musí být propojena: na uvedené teoretické texty z první teoretické části se musí odkazovat i v části analytické

- minimální požadavky na bibliografii: využití alespoň pěti odborných textů (monografie, odborné články z akademických databází či odborných časopisů atd.)

- bibliografie a odkazování podle formálních požadavků v příručce Stylistika, argumentace a akademické psaní; text MUSÍ vykazovat charakteristiky odborného akademického stylu!

- hodnotí se formální i obsahová stránka; při menším rozsahu práce očekáváme BRILANTNOST a KONCÍZNOST vyjadřování

ZA VŠECH OKOLNOSTÍ SE VYVARUJTE PLAGIÁTORSTVÍ!!!

 Doporučená východiska genderové analýzy literárního textu:

Poznámka: Tato východiska jsou pouze inspirativními vodítky, jež mohou iniciovat Vaše uvažování o zkoumaném textu, nejsou tedy předepsanou a vyžadovanou schematickou strukturou, jíž je třeba při strukturaci textu závěrečné práce dodržet. Zdaleka ne všechny texty k analýze mohou s uvedenými východisky korelovat jak ve smyslu pořadí, tak především ve smyslu jejich obsahu a významu. Ideálním postupem pro sepsání závěrečné práce pak je organické a neschematické propojení níže načrtnutých východisek při komplexním a vzájemně propojeném pojednání všech pro genderovou i intersekcionální analýzu relevantních jevů zkoumaných textů.

1. Jak je konstruován gender (např. esencialisticky, dichotomně, jako kategorie fixní, vnitřně homogenní, atd.).

2. Jak je konstruována sexualita (viz zejm. Irigaray)

3. Jak jsou konstruovány obrazy ženských a mužských postav (Pratt, Morris)

4. Jak je konstruována moc (Morris, Fetterley, Showalter)

5. Jak jsou konstruovány vztahy mezi gendery (uvnitř i navzájem? Např. Cixous)

6. Jak je konstruována narace příběhu z genderového hlediska (Lanser, Nováková)

 

Povinná literatura:

Obecně: texty vložené v SISu. Dále pak:

Fetterley, Judith. 1978. The Resisting Reader. A Feminist Approach to American Fiction. Bloomington: Indiana UP.

Knotková-Čapková, Blanka a kol.. 2007. Stylistika, argumentace a akademické psaní. Praha: FHS UK v Praze.

Knotková-Čapková, Blanka a kol. 2010. Tváří v tvář. Gender jako metodologická kategorie literárních analýz. Praha: Gender Studies, o.p.s.

Mohanty, Chandra Talpade. 2003. "Under Western Eyes: Feminist Schoparship and Colonial Discourses." In: Feminism Without Borders. New Delhi: Zubaan, an associate of Kali for Women, str. 17-42.

Morris, Pam. 2000. Literatura a feminismus. Brno: Host. 

Renzetti, C. M. - D. J. Curran. 2003. "Velcí komunikátoři: Jazyk a média." In: Ženy, muži a společnost. Praha: Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, str. 173-211.

Showalter, Elaine. 1998. "Pokus o feministickou poetiku." In: Oates-Indruchová, Libora (ed.): Dívčí válka s ideologií. Praha: SLON, str. 209-234.

Warhol, Robyn R.; Herndl, Diane Price (ed.). 1991. Feminisms. Rutgers University Press. Vybrané texty v SISu.

Další doporučená literatura pro úspěšné absolvování kurzu i SZZK:

Barša, Pavel. 2002. Panství člověka a touha ženy. Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Praha: Sociologické nakladatelství.

Culler, Jonathan. 2002. Krátký úvod do literární teorie. Brno. HOST.

Filipowicz, Marcin. 2007. Roditelky národů. Z problematiky české a slovenské ženské literární tvorby 2. poloviny 19. století. Hradec Králové: Gaudeamus.

gitA černá na bílé aneb Vidět svět různorodě. Komentovaný výběr z genderově citlivé žurnalistiky/příručka pro mediální výchovu. 2008. Sestavily Tamara Nováková a Magdalena Hort. Praha: gitA, Genderová informační a tisková agentura o.s.

Heczková, Libuše (ed.). 2007. Vztahy, jazyky, těla. Praha: Ermat/FHS UK.

Kalivodová, Eva, Knotková Čapková, Blanka (eds.). 2003. Ponořena do Léthé. Praha: FFUK.

Knotková-Čapková, Blanka a kol. 2011. Mezi obzory. Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha: Gender Studies, o.p.s.

Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar (eds.). 2011. Cesta Amerikou. Antologie povídek regionálních spisovatelek. Brno: Host

Matonoha, Jan, ed. Česká literatura v perspektivách genderu. 2010. Praha: Ústav pro českou literaturu, Nakladatelství Akropolis.

Matonoha, Jan. 2009. Psaní vně logocentrismu. Diskurz, gender, text. Praha: Academia..

Oates-Indruchová, Libora. 2008. Ženská literární tradice a hledání identit. Praha: SLON

Selten, Raman. 1991. Feminist Literary Theories. Harlow and New York: Longman Group LTD.

Wellek, René - Austin Warren. 1996. Teorie literatury. Olomouc: Votobia.

Valdrová, Jana. 2004. "Ženská a mužská role v jazyce." In: ABC feminismu. Brno: NESEHNUTÍ, str. 9-16.

Ročenky Katedry genderových studií

 

Last update: Knotková - Čapková Blanka, doc. PhDr., Ph.D. (14.10.2019)
Entry requirements - Czech

povinný kurz pro 1. ročník magisterského studia genderu STARÉ AKREDITACE (zápis není povolen)
Last update: Chavalková Badurová Tatiana, Mgr. (29.08.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html