SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
History of Feminist Theories - YMG107
Title in English: Historie feministických teorií
Guaranteed by: Department of Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YMG45PPZI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Interchangeability : YMG04PEG0, YMG04PPZI, YMG45PPZI, YMG54PPZI
Annotation -
Last update: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (15.04.2014)
This course aims to provide insight into the analytical potential of the contemporary feminist conceptual framework, as well as into the specific potential of particular - sometimes conflicting - streams of feminist thought. In addition to an introduction of the key concepts such as gender, feminism, sexism, sex-gender-system, the course develops students' understanding the debate between naturalist and constructivist approaches to the problems of gender. The second part of the course deals with modernisation processes from the gender perspective, regarding them as of persisting influence on the current gender problems in Euro-American area. Finally, it is concerned with the theories of particular streams of feminist thought of the first, second and third wave.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. (27.09.2018)

Historie feministických teorií

zimný semester 2018/2019

prezenčné štúdium– štvrtok: 9:30 – 11:30 (Vokovice, FHS1) / kombinované štúdium – 4 bloky, sobota: 9:00 – 12:00 (Vokovice, FHS1) - Presný sylabus pre študentky a študentov kombinovaného štúdia je dostupný ako pdf súbor v SISe.

Katedra genderových studií FHS UK v Prahe

 

Ľubica Kobová, PhD. (Lubica.Kobova@fhs.cuni.cz)

Konzultačné hodiny: pondelok 16:30 – 18:45 (Vokovice, C015), pre študentky a študentov kombinovaného štúdia aj v sobotu 12:00 – 13:30. Na konzultácie sa ideálne prihlasujte prostredníctvom online formulára https://goo.gl/aaenHU.

 

Anotácia

Kurz zoznamuje študentky a študentov so základnými pojmami a argumentmi feministických teórií. Ťažisko kurzu tvorí objasnenie hlavných diskusií v tzv. prvej a druhej vlne feminizmu. V tomto zmysle sleduje spojenie feminizmu s ďalšími dominantnými politickými ideológiami 19. a 20. storočia – liberalizmom a socializmom. Ďalej predstavuje zásadný príspevok k teoretickému uchopeniu rodového poriadku (genderového řádu), ktorý predstavil radikálny feminizmus druhej vlny, ako aj komplexnosť spojenia uchopenia rodového (genderového) útlaku v spojitosti so sexualitu, „rasou“ a etnicitou. V závere sa zameriava na dôsledné objasnenie chápania performativity rodu a rekapituluje pojem rod (gender) a od neho odvodené pojmy opisujúce rodové (genderové) usporiadanie spoločnosti.

Prvú časť hodiny tvorí výklad vyučujúcej, ktorý podá potrebný rámec pre ďalšie diskusie. Druhú časť hodiny tvoria diskusie študujúcich, ktoré vychádzajú z prečítaných textov.

 

Ciele predmetu

·        Ozrejmiť si rozličné teoretické vysvetlenia príčin rodovej (genderovej) nerovnosti a ich normatívne východiská.

·        Zvnútorniť potrebu chápať prednosti a deficity teórií vo vzťahu k historicko-politickému dianiu.

·        Posilniť schopnosť porozumenia náročnejším teoretickým textom.

 

Požiadavky ku skúške (8 kreditov) a hodnotenie

a)      Účasť na hodinách je povinná. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete hodiny zúčastniť, informujte ma e-mailom alebo ústne.

b)     Povinnosťou každej študentky, každého študenta je prečítať povinnú literatúru na každú hodinu a byť pripravená, pripravený o povinnej literatúre diskutovať (20 %).

Pripravenosť na diskusiu obnáša:

-        Ak nestanovím inak, tak stručný konspekt, ktorý jasne identifikuje tému, tézu, argument a hlavné pojmy textu. (Ku konspektu pozri text Hany Havelkovej „O čem je odborný text: metoda konspektu“, s. 5 – 6 in Knotková-Čapková, B., Havelková, H., & Skovajsa, M. (2007). Stylistika, argumentace a akademické psaní: praktická příručka pro práci v semináříchPraha: Katedra genderových studií FHS UK.) Konspekt nemusí byť napísaný na počítači, stačí rukou – je to vaša vlastná príprava na hodinu, ktorú máte na hodine pri sebe.

-        Sformulovanie aspoň jednej otázky týkajúcej sa povinných textov alebo jednej námietky vzťahujúcej sa k argumentu textu (včítane pokusu o odpoveď na vznesenú námietku). Otázku alebo námietku napíšte ku konspektu.

Uvedenú písomnú prípravu budem kontrolovať priebežne a náhodne.

c)      Dve krátke priebežné písomné úlohy, ktoré zhodnotia kritické pochopenie prebranej látky (40 %). Prvá úloha zhodnotí pochopenie východísk prvej vlny feminizmu a textu Beauvoir. Druhá úloha zhodnotí pochopenie východísk druhej vlny feminizmu. – Všetky písomné úlohy odovzdávate prostredníctvom systému Turnitin (https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin). Základný návod na jeho používanie je dostupný v SISe.

d)     Záverečná písomná skúška zameraná na kritické zhodnotenie pojmov, argumentov a ich komparáciu (40 %). Píše sa ako tzv. take-home exam v skúškovom období; termíny budú ohlásené na poslednom stretnutí.

e)      Akademická integrita: Dodržování pravidel správného odkazování použitých zdrojů je součástí akademické etické integrity. Jakékoliv případy plagiátorství, ať úmyslného či neúmyslného, jsou nepřípustné a budou postoupeny děkance FHS UK a etické komisi k projednání a řešení. Při nejasnostech ohledně správného citování a odkazovaná konzultujte příručku Knotková-Čapková, B., Havelková, H., & Skovajsa, M. (2007). Stylistika, argumentace a akademické psaní: praktická příručka pro práci v seminářích. Praha: Katedra genderových studií FHS UK.

 

Logistika kurzu

·        Pokiaľ to vaša finančná situácia a ekologické povedomie umožňujú, čítajte povinnú literatúru na hodiny vo vytlačenej podobe. Sústredenie sa na vytlačený text, fyzickú knihu, je zväčša lepšie než na text v elektronickej podobe. Umožňuje tiež rýchlejšie listovanie a dobré anotovanie na okrajoch.

·        Pokiaľ je to možné, skúste sa na hodinách zaobísť bez používania laptopov a píšte si poznámky rukou.

·        V prípade, že trpíte poruchou učenia alebo existuje iný závažný dôvod, pre ktorý potrebujete na vypracovanie úloh viac času alebo moju ďalšiu pomoc, dajte mi vopred vedieť.

 

Prehľad hodín a povinnej literatúry

(4. októbra) Dekanské voľno, imatrikulácia

 

1. týždeň (11. októbra): Feminizmus a feministická teória

hooks, b. (1991). Theory as liberatory practice. Yale Journal of Law & Feminism, 4(1), Article 2.

 

2. týždeň (18. októbra): Feminizmus v kontexte osvietenstva, Francúzskej revolúcie a univerzalizmu ľudských práv

Deklarace práv člověka a občana. (2015). In D. Tinková (Ed.), Zrození občana : antologie dokumentů z Francouzské revoluce. (pp. 62 – 64). Praha: Academia.

de Gouges, O. (2015). Deklarace práv ženy a občanky (E. Tinková, Trans.). In D. Tinková (Ed.), Zrození občana : antologie dokumentů z Francouzské revoluce. (pp. 74 – 82). Praha: Academia.

 

3. týždeň (25. októbra): Prvá vlna feminizmu: liberálny feminizmus

Wollstonecraft, M. (1904). Obrana práv žen (A. Holmová, Trans.). Laichter: Praha. Výber: Věnování (pp. 1 – 7).

Wollstonecraft, M. (1998). Obhajoba ženských práv (K. Hilská, Trans.). In L. Oates-Indruchová (Ed.), Dívčí válka s ideologií : klasické texty angloamerického feministického myšlení (pp. 19 – 26). Praha: Sociologické nakladatelství.

Mill, J. S. (1998). Podrobení žen (K. Hilská, Trans.). In L. Oates-Indruchová (Ed.), Dívčí válka s ideologií : klasické texty angloamerického feministického myšlení (pp. 27 – 37). Praha: Sociologické nakladatelství.

 

4. týždeň (1. novembra): Prvá vlna feminizmu: socialistický feminizmus

Engels, F. (1949). Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu (J. Bílý & P. Levit, Trans.). Praha: Svoboda. Výber: s. 47, 48, 54 – 56, 59 – 60, 61 – 63, 63 – 64, 66 – 77. (V súbore v SISe sú červenou preškrtnuté časti, ktoré nečítate a zelenou na ľavom okraji sú označené časti, ktoré čítate.)

Kollontaj, A. M. (1920). Rodina v kommunistickém státě. Chicago, Ill.: Dělnický kroužek. Výber.

 

5. týždeň (8. novembra): Medzi vlnami: Simone de Beauvoir

Beauvoir, S. d. (1967). Druhé pohlaví (J. Kostohryz & H. Uhlířová, Trans.). Praha: Orbis. Výber: Úvod (s. 7 – 24), Mýty (s. 133 – 143), Nezávislá žena (s. 350 – 355 a 382 – 386).

 

6. týždeň (15. novembra): Druhá vlna feminizmu: liberálny feminizmus

Friedan, B. (1998). Ženská mystika (K. Hilská, Trans.). In L. Oates-Indruchová (Ed.), Dívčí válka s ideologií : klasické texty angloamerického feministického myšlení (pp. 57 – 67). Praha: Praha: Sociologické nakladatelství.

Jaggar, A. M. (1977). Political philosophies of women´s liberation. In M. Vetterling-Braggin, F. A. Elliston, & J. English (Eds.), Feminism and philosophy (pp. 5 - 21). Totowa, New Jersey: Littlefield, Adams & Co.

 

7. týždeň (22. novembra): Druhá vlna feminizmu: radikálny feminizmus

Millett, K. (1998). Sexuální politika (P. Slabá, Trans.). In L. Oates-Indruchová (Ed.), Dívčí válka s ideologií : klasické texty angloamerického feministického myšlení (pp. 69 – 88). Praha: Sociologické nakladatelství.

Daly, M. (1978). Gyn/ecology : the metaethics of radical feminism. Boston: Beacon Press. Výber: Prelude to the First Passage, s. 37 – 42.

 

8. týždeň (29. novembra): Druhá vlna feminizmu: marxistický a socialistický feminizmus

Ehrenreich, B. (2000/2001). Život bez otce : promýšlení teorie socialistického feminismu. Feministický kultúrny časopis ASPEKT(1), 38 – 41.

Federici, S. (2013). Mzda proti domácej práci. In Bod nula : texty o mzde za domácu prácu (pp. 9 – 15). Bratislava - Praha: Kolektivně proti kapitálu. Dostupné na: http://protikapitalu.org/down/Federici-Bod_nula.pdf

(Resp. Federici, S. (2012). Wages against housework Revolution at point zero : housework, reproduction, and feminist struggle (pp. 15 / 22). Oakland & New York & London: PM Press & Common Notions & Autonomedia.)

 

9. týždeň (6. decembra): Kritika druhej vlny feminizmu: proti jeho heteronormativite a belošstvu

The Combahee River Collective : A black feminist statement. (1978). In Z. R. Eistenstein (Ed.), Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism (pp. 362 – 372). New York: Monthly Review Press.

Wittig, M. (2004). Nerodíme sa ako ženy (Ľ. Hábová, Trans.). In J. Cviková, J. Juráňová, A. Daučíková, & Ľ. Kobová (Eds.), Lesby-by-by : aspekty politiky identít (pp. 367 – 376). Bratislava: ASPEKT.

(Resp. Wittig, M. (1992). One is not born a woman The straight mind and other essays (pp. 9 – 20). New York: Harvester - Wheatsheaf.)

 

10. týždeň (13. decembra): Performativita genderu (rodu)

Butler, J. (2014). Trampoty s rodom : feminizmus a podrývanie identity (J. Juráňová, Trans. 2., revidované vydanie ed.). Bratislava: ASPEKT. Výber: 3. kapitola, časť 4 (Telesné zápisy, performatívne subverzie, s. 203 – 225); Záver: Od paródie k politike (s. 225 – 235). – Určite pracujte s druhým prepracovaným vydaním prekladu a nie s prvým vydaním z roku 2003.

(Resp. Butler, J. (1999). Gender trouble : feminism and the subversion of identity. London – New York: Routledge, 2., doplnené vydanie)

Foucault, M. (1999). Dějiny sexuality I. : Vůle k vědění (Č. Pelikán, Trans.). Praha: Herrmann a synové. Výber: IV. Dispozitiv sexuality, 2. Metoda, s. 108 – 115 (po Pravidlo imanence), s. 120 (Jde obecně o to...).

 

11. týždeň (20. decembra): Gender (rod). Rekapitulácia

Scott, J. W. (2007). Rod : užitočná kategória historickej analýzy (Ľ. Hábová, Trans.). In J. Cviková, J. Juráňová & Ľ. Kobová (Eds.), Histórie žien : aspekty písania a čítania (pp. 40-71; zamerajte sa najmä na s. 55 – 65). Bratislava: ASPEKT.

(Resp. Scott, J. W. (1999). Gender : a useful category of historical analysis. In Gender and the politics of history : revised edition (pp. 28 - 52): Columbia University Press.)

 

12. týždeň (3. januára): Opakovanie látky.

 

13. týždeň (10. januára): Opakovanie látky.

 

 Vyučujúca si v prípade potreby vyhradzuje právo zmeny sylabu v priebehu semestra.

 

 

Odporúčaná literatúra ku kurzu celkovo

Barša, P. (2002). Panství člověka a touha ženy : feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství.

Bocková, G. (2007). Ženy v evropských dějinách: od středověku do současnosti (A. Klusák, Trans.). Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

Bryson, V. (2003). Feminist political theory : an introduction (2nd ed.). London: Palgrave Macmilan.

Jaggar, A. M. (1983). Feminist politics and human nature. Totowa, NJ: Rowman & Allanheld.

Kalnická, Z. (2007). Filozofky v dějinách evropské filozofie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Kiczková, Z., & Szapuová, M. (Eds.). (2011). Rodové štúdiá : súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského.

Nagl-Docekal, H. (2007). Feministická filozofie : výsledky, problémy, perspektivy (H. Havelková, Trans.). Praha: Sociologické nakladatelství.

Offen, K. (2000). European feminisms, 1700 - 1950. Stanford: Stanford University Press.

Tong, R. (2014). Feminist thought : a more comprehensive introduction. Philadelphia: Westview Press.

 

Odporúčaná literatúra k jednotlivým hodinám je uvedená v pdf sylaboch.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html