SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Birth of Science - YMFH002
Title: Zrod vědy
Guaranteed by: Programme Philosophy in the context of humanities (24-FI)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Annotation - Czech
V přednášce se budeme věnovat antické tradici zkoumání člověka a přírody. Zaměříme se na klasické období antického Řecka, během kterého byly položeny základy přírodních věd a které vrcholí Aristotelovou reformou přírodní filosofie a založením zoologie jako autonomní vědy. Cílem přednášky je seznámit studenty nejen s problémy, koncepty a metodami, které jsou klíčové pro porozumění nejstarším dějinám přírodní filosofie a vědy, ale také s nejdůležitějšími prameny, ze kterých v tomto oboru vycházíme (tj. kromě Aristotelových přírodovědných a metodologických spisů také se zlomky předsokratovských myslitelů, Hérodotovými Dějinami, Hippokratovskými spisy, Platónovými dialogy, atd.).
Last update: Baláž Picková Monika, Mgr. (01.02.2022)
Descriptors - Czech

Povinný předmět studijního programu Filosofie v kontextu humanitních věd, který je určen domovským studentům tohoto programu - registraci do kurzu provádí tajemnice.

Last update: Chavalková Badurová Tatiana, Mgr. (10.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

(1) Aktivní účast v hodinách

(2) Krátká esej (3-5 stran) na téma související s předmětem

(3) Ústní zkouška (včetně obhajoby odevzdané eseje)

Last update: Bartoš Hynek, doc. Mgr., Ph.D. (20.09.2020)
Syllabus - Czech

Témata:
(1) Počátky filosofie, historie a vědy
(2) Egypt a geometrie
(3) Pýthagorejci a matematika
(4) Historia peri fyseós 1
(5) Historia peri fyseós 2
(6) Nemoci, bohové a lékaři
(7) Filosofie od Parmenida k Platónovi
(8) Platónův Timaios
(9) Aristotelova reforma přírodovědy
(10) Jak zkoumat člověka?
(11) Shrnutí a diskuse
(12) Atestace

Povinná literatura:
ARISTOTELÉS, O duši (např. in: Aristotelés: Člověk a příroda. Př. A. Kříž a M. Mráz. Praha: Svoboda 1984. ISBN
25-149-84.
PLATÓN. Timaios (např. in: Platónovy spisy, sv. IV, př. F. Novotný, Praha: OIKOYMENH 2003, str. 377-454. ISBN
80-
7298-067-X.

Doporučená literatura:

BARTOŠ, H. , FISCHEROVÁ, S. Hippokratés: Vybrané spisy I, Praha: OIKOYMENH 2012. ISBN 978-80-7298-392-6
BARTOŠ, H. , FISCHEROVÁ, S. Hippokratés: Vybrané spisy II, Praha 2018.
THEIN, K. Aristotelés o lidské přirozenosti. Od myšlení k anatomii. Praha: Filosofia 2017. ISBN 978-80-7007-494-7.

Last update: Baláž Picková Monika, Mgr. (01.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html