SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Philosophy and Poetry - YMFA33
Title: Filosofie a básnictví
Guaranteed by: Department of General Anthropology (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (13.02.2020)
V roce 2020 si připomínáme 250. výročí narození básníka Friedricha Hölderlina, který se spolupodílel na formulaci Nejstaršího systémového programu německého idealismu a vůbec byl vlivnou postavou pro filosofii 20. století. Během letního semstru 2020 si připomeneme jeho filosofický význam, který má být záminkou pro zkoumání obecnějšího vztahu filosofie a básnění. Za tím účelem je potřeba tematizovat Hölderlinovo myšlení a dílo v kontextu filosofie německého osvícenství a romantismu. Proto je na úvod zařazena tematizace vlivu Schillerových Listů o estetické výchově člověka, přičemž v listopadu 2019 jsme si připomněli pro změnu 260. výročí Schillerova narození. - Na závěr přednášky bude připomenuto rovněž letošní 100. výročí narození a zároveň 50. výročí úmrtí básníka Paula Celana (1920 - 1970), který také silně ovlivnil filosofické myšlení zejména fenomenologické provenience v druhé polovině 20. století. ********************** ------------------- ******************* NASLEDUJÍCÍ INFORMACE JSOU OBECNÉ PRO POTŘEBU INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE A NEJSOU RELEVANTNÍ PRO SKUTEČNÝ OBSAH PŘEDMĚTU V LETNÍM SEMESTRU 2020. ************** --------------------- ********************* V rámci semináře budou jednak představeny různé polohy vztahu mezi filosofií a básnictví na příkladu dvou krajních myslitelů: jednak Platóna (dialog Ión a X. kniha Ústavy) a M. Heideggera (zejména přednášky Řeč, Básnicky bydlí člověk, Původ uměleckého díla); následně bude na příkladech děl básníků z XX. století (E. Pound, T.S. Eliot, G. Trakl, R.M. Rilke) převedeny možnosti a meze filosofické interpertace básní. 1. Filosofie, techné, poesis; poezie a básnictví; básnictví jako vztah ke světu, polyvalence řeči, radost z mluvení, báseň a artikulace posvátna. 2. Dva póly filosofické reflexe básnění I. (Platón Ión, X. kniha Ústavy) 3. Dva póly filosofické reflexe básnění II. (M. Heidegger, Řeč, Původ uměleckého díla) 4. E. Pound: Cantos 5. T.S. Eliot: Pustá zem 6. T.S. Eliot: Pustá zem 7. T.S. Eliot: Čtyři kvarteta 8. G. Trakl: Zimní večer 9. G. Trakl: Žalm 10. R. M. Rilke: První elegie z Duina 11. R. M. Rilke: Desátá elegie z Duina 12. Exkurs: básnění z pohledy literární vědy, B. Hrabal: Krásná Poldi
Teaching methods - Czech
Last update: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (22.03.2020)

Vzhledem k mimořádným okolnostem během letního semestru 2020 bude další výuka probíhat formou zvukových záznamů přednášek a samostudia, které odpovídá požadavkům ke zkoušce, s finálním výstupem v podobě písemné práce na daná témata. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (13.02.2020)

Atestace proběhne jednak formou dílčí písemné práce v průběhu semestru, jednak formou ústní zkoušky na základě následující povinné četby ke kurzu:

1) bakalářští studující:

Friedrich Schiller - Listy o estetické výchově člověka

2) magisterští studující:

Babette Babich - Words in Blood, Like Flowers: Hölderlin, Nietzsche, Heidegger

 

 

 

NB. Následující níže uvedené informace jsou pouze obecné pro potřebu institucionální akreditace a nevztahují se k atestačním požadavkům v letním semestru 2020.

 

Povinná literatura:
Heidegger, M. Řeč. In Heidegger, M. Básnicky bydlí člověk. Praha: oikúmené, 1993, s. 43-75. ISBN 80-85241-40-4.

Heidegger, M. Původ uměleckého díla. Praha: oikúmené, 2016. ISBN 978-80-7298-207-3.

Platón. Ión. In Platón, Platónovy spisy III. Praha: oikúmené, 2003, s. 437-451. ISBN 80-7298-066-1

Platón. Ústava X. In Platón. Platónovy spisy IV. Praha: oikúmené, 2003 s. 343-376. 80-7298-067-X.

Novák, A. Být napřed všemu odloučení: fenomenologická interpretace Elegií z Duina R.M. Rilka. Praha: TOGGA, 2009. ISBN 978-80-87258-07-1

 

Doporučená literatura:
Rijksbaron, A. Plato: Ion or: On the Iliad. Leiden, Brill: 2007 ISBN 978-90-04-16321-8.

 

Halliwell, S. Plato: Republic X. Warminster: Aris & Phillips, ISBN 1988 0856684066

Rosen, S. The quarrel between philosophy and poetry: studies in ancient thought. London : Routledge, 1993. ISBN 0415907454.

Pound, E. ABC četby. Brno: Atlantis, 2004. ISBN 80-7108-242-2.

Benyovszky, Ladislav. Jest duše cizinkou na této zemi: příspěvek do rozhovoru o Heideggerově vztahu k bohu a božství. Praha: Togga, 2017. ISBN 978-80-7476-123-2.

 

Studijní opora:
Naskenované texty a prameny k jednotlivým tématům budou k dispozici v SIS.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (29.11.2019)

1. Jacobiho kritika osvícenecké racionalistické filosofie.

2. Nejstarší systémový program německého idealismu.

3. Schillerovy Listy o estetické výchově člověka.

4. Schillerovy Listy o estetické výchově člověka.

5. Hölderlinova poetická filosofie: filosofický fragment "Bytí, soud, modality". 

6. Hölderlinova poetická filosofie: román Hyperión.

7. Hölderlinova poetická filosofie: román Hyperión.

8. Hölderlinova poetická filosofie: filosofický fragment "Zanikající vlast".

9. Hölderlinova poetická filosofie: poetologický fragment "Základ k Empedoklovi".

10. Hölderlinova poetická filosofie: filosofický fragment "Jakmile je básník mocen ducha".

11. Exkurz: Paul Celan: Brémský proslov.

12. Exkurz II: Paul Celan: Meridian.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html