SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophical Anthropology II (19th century) - YMFA2ZS21
Title: Filosofická antropologie II. (19. století)
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Incompatibility : YMFH010
Is incompatible with: YMFH010
Annotation - Czech
Seminář sleduje konstituci filosofické antropologie jako samostatné a svého druhu nutné filosofické disciplíny, jež počíná na předpokladu, že člověk v dějinách vytváří sám sebe. Seznamuje s jejími hlavními výchozími koncepty (práce, rodová bytost, dějinnost, povaha náboženské zkušenosti) a podává základní představu o jejich dalším rozpracování.
Last update: Chavalka Jakub, Mgr., Ph.D. (22.09.2020)
Registration requirements - Czech

Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Last update: Potoček Jan, Mgr. (09.05.2021)
Syllabus - Czech

Sylabus a literatura kurzu Filosofická antropologie II., ZS 2023 

                   5.10. Úvod hodina

                12.10. Hegel – konstituce sebevědomí jako antropogeneze

                19.10. Hegel – konkrétum představy, jež se nazývá člověk

                26.10. Feuerbachova antropologie jako program

                  2.11. Marx – odcizená práce a rodová bytost

                  9.11. Marx – antropologické určení zbožního fetišismu

                16.11. Schopenhauer – metafyzická potřeba a transcendentální změna

                23.11. Kierkegaard – „stávání se křesťanem“ jako program filosofického díla

                30.11. Kierkegaard – nový pojem existence

                 7.12. Kierkegaard – Kierkegaardovo antropologické určení člověka jako syntézy

              14. 12. Darwinismus a jeho konsekvence

              21. 12. Krize moderního člověka

                  4.1. Prezentace prací

Literatura bude prověřována u kolokvia:

1.       Feuerbach, Ludwig, Zásady filosofie budoucnosti, in Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce, Praha: Nakladatelství ČSAV, 1959, s. 89-140.

2.       Hegel, G. W. F., “Sebevědomí”, in týž, Fenomenologie ducha, Praha: Academia, 1960, ss. 147-178.

3.       Hegel, G. W. F., Základy filosofie práva, ss. 137-230, Praha: Academia, 1992.

4.       Kierkegaard, Søren, "Johannes Climacus neboli de omnibus dubitandum est" in Z deníků a papírů, Brno: CDK, 2009, ss. 9-36.

5.       Kierkegaard, Søren, Nemoc k smrti, in Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, ss. 117-176, Praha: Svoboda-Libertas, 1993.

6.       Kierkegaard, Søren, Současnost, Praha: Mladá Fronta, 1969.

7.       Marx, Karl, Ekonomicko-filosofické rukopisy, ss. 61-129, v českém překladu Z. Sekala, Praha: Státní nakl. pol. literatury, 1961, či v libovolném vydání originálu.

8.       Marx, Karl, Engels, Bedřich, Manifest Komunistické strany, in Spisy sv. 4, v českém překladu L. Štolla, Praha: Státní nakl. pol. literatury, 1958 (s. 423-462), či v libovolném vydání originálu.

9.       Schopenhauer, Arthur, Svět jako vůle a představa, 1. & 4. část, v českém překladu M. Váňi, Nová tiskárna Pelhřimov 1998 (ss. 19-88 & 219-325), či v libovolném vydání originálu.

 

Texty k referátům na hodině:

1.       Feuerbach, Ludwig, Podstata křesťanství, Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1954. 1.-19. kapitola.

2.       Kierkegaard, Søren, Filosofické drobky, Olomouc: Votobia, 1997.

3.       Kierkegaard, Søren, Bázeň a chvění, in Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, ss. 1-117, Praha: Svoboda-Libertas, 1993.

4.       Kierkegaard, Søren, Nácvik křesťanství, in Nácvik křesťanství - Suďte sami!, Brno: CDK, 2002

5.       Kierkegaard, Søren, Svůdcův deník, libovolné z vydání v překladu Radko Kejzlara (Váhy, Mladá Fronta).

6.       Marx, Karl, Kapitál, kap. 1, 5, 8, 12, Praha: SNPL, 1954.

7.       Schopenhauer, Arthur, “O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu”, in týž, O vůli v přírodě a jiné práce, Praha: Academia, 2007.

(resp. podle dohody jiná díla)

Last update: Chavalka Jakub, Mgr., Ph.D. (17.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html